Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Juraj Blanár

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 30. 9. 2015 
Zadávateľ Juraj Blanár 
Otázka Slovenská republika vyhrala spor s Európskou komisiou ohľadom vyplácania vianočného príspevku k dôchodku a príspevkov týkajúcich sa zdravotného postihnutia mimo Slovenska. Vážený pán minister, mohli by ste nás informovať o vyhratých súdnych sporoch? 
Adresát minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter 
Dátum odpovede 1. 10. 2015 
Zodpovedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter 
Odpoveď Ďakujem pekne za slovo, pán predseda Národnej rady. Ďakujem za otázku, pán poslanec. Úvodom treba povedať, že to je problematika, ktorej sa venovali aj dvaja moji predchodcovia, to znamená, nie je to nejaká agenda, ktorá vznikla len v tomto volebnom období, ale treba povedať, že v roku 2013 Európska komisia podala žalobu na Slovenskú republiku, a to, čo sme dosiahli v minulom mesiaci z hľadiska rozsudkov, by som vás chcel teraz informovať. Rozsudok č. 361/13, ktorý hovorí o vianočnom príspevku. Európska komisia svojou žalobou navrhla, aby Európsky súdny dvor určil, že Slovenská republika si tým, že odmietla priznať vianočný príspevok podľa zákona č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení posledných zmien poberateľom dôchodku, ktorí majú bydlisko v inom členskom štáte, než je Slovenská republika, tvrdili, že s tým nesplnila povinnosť, ktorá jej vyplýva z článku 45 a 48, ako aj článku 7 nariadenia Európskeho spoločenstva a Európskeho parlamentu vrátane Rady o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia. Slovenská republika vo svojich stanoviskách tvrdila, že cieľom vianočného príspevku totiž nie je jednoducho zvýšiť príjem oprávnených osôb, ale najmä zlepšiť ťažkú sociálnu situáciu oprávnených osôb s nízkym príjmom, lebo tento príspevok rozširuje podľa výšky ich príjmov. Táto dávka ako nesystematická osobitná sociálna dávka financovaná zo štátneho rozpočtu predstavuje solidárne gesto celej spoločnosti voči skupine poberateľov s nízkym príjmom, aby im bol zabezpečený minimálny príjem v období, keď môžu osobne pociťovať sociálne a ekonomické bremeno svojich nízkych príjmov. Priznanie vianočného príspevku a výpočet jeho výšky berú do úvahy osobnú situáciu poberateľa, lebo príspevok sa priznáva len poberateľom v prípade, ktorých úhrn súm ich dávok nepresiahne 60 % priemernej mesačnej mzdy na Slovensku, a jeho výška sa postupne znižuje v rozsahu, v akom ich, v akom úhrn súm ich dávok presiahne sumu životného minima na jednu plnoletú fyzickú osobu v tomto členskom štáte. Komisia vo svojich argumentoch sa opierala o fakt, že vianočný príspevok treba kvalifikovať ako dávku v starobe v zmysle čl. III ods. 1 príslušného nariadenia. Túto argumentáciu Európsky súdny dvor považuje za nesprávnu a z týchto dôvodov žalobu, ktorú podala Európska komisia proti Slovenskej republike, súd v plnom rozsahu zamietol. Týmto pozitívnym rozhodnutím v prospech Slovenskej republiky nebude musieť Slovenská republika spätne za celé obdobie, odkedy sa vianočný príspevok vypláca, vyplácať poberateľom slovenského dôchodku, ktorí žijú v zahraničí. Podľa doterajších analýz by doteraz ten doplatok predstavoval sumu skoro 9 mil. eur. Ďalej rozsudok 361/13 peňažné príspevky na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia. Podstatou sporu pri peňažných príspevkoch na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia bolo posúdenie tej právnej skutočnosti, či sa jedná o dávky spadajúce pod nariadenia a koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia. Európska komisia len sa v roku 2013 žalobou domáhala, aby Súdny dvor určil, že Slovenská republika odmietnutím poskytovania peňažného príspevku na opatrovanie, peňažného príspevku na osobnú asistenciu a peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na základe zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch a kompenzácii ťažkého zdravotného postihnutia mimo územia Slovenskej republiky si nesplnila povinnosť, ktorá vyplýva z čl. 48 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Slovenská republika považovala žalobu za neopodstatnenú, s nedostatočnými a nepresvedčivými argumentmi, a preto navrhla, aby jej Súdny dvor nevyhovel. Komisia v žalobe trvala na svojom názore vyjadrenom v odôvodnenom stanovisku, že uvedené príspevky sú určené na zlepšenie zdravotného stavu a kvality života osôb odkázaných na starostlivosť, ich hlavným cieľom je doplnenie dávok nemocenského poistenia, a preto je podľa Komisie potrebné tieto dávky považovať za nemocenské dávky v zmysle nariadenia o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia. Slovenská republika zastávala názor, že predmetné peňažné príspevky na kompenzáciu nepatria do vecného rozsahu koordinačných nariadení, preto, pretože nie sú poskytované za účelom krytia niektorých z rizík uvedených v článku 3 ods. 1 nariadenia, poskytujú sa na základe individuálneho posúdenia potrieb konkrétnej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a svojimi znakmi a účelom a podmienkami poskytovania sú to dávky sociálnej pomoci, na ktoré sa nariadenie jednoducho nevzťahuje. Dňa 16. 9. 2015 Súdny dvor Európskej únie vydal rozsudok, ktorým skonštatoval, že Slovenská republika neporušila žiadne povinnosti, ktoré sa, ktoré jej vyplývajú z práva Európskej únie, keď priznávanie a vyplácanie peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia obmedzia len na osoby s bydliskom v Slovenskej republike. Súdny dvor Európskej únie žalobu Európskej komisie proti Slovenskej republike v tejto veci zamietol z toho dôvodu, že peňažné príspevky na kompenzáciu nie sú dávkami sociálneho zabezpečenia v zmysle nariadenia Európskej komisie. Dôsledky. V prípade, že by Slovenská republika tento spor prehrala a postupovala podľa koordinačných predpisov, by bolo potrebné rozhodnúť o odňatí dotknutých peňažných príspevkov a kompenzácií všetkým fyzickým osobám, ktorým sa vyplácajú dôchodkové dávky z iných členských krajín Európskej únie, čo by bolo v rozpore s princípmi, v zmysle ktorého sa cudzincom, ktorí majú pobyt v Slovenskej republike, poskytujú peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia za takých istých podmienok ako občanov Slovenskej republiky, čo je tiež znakom sociálnej pomoci. Toľko veľmi konkrétna odpoveď. Využívam túto príležitosť a aj z tohto miesta chcem pekne poďakovať pani Beatrix Ricziovej, zástupkyni Slovenskej republiky pred Európskym súdnym dvorom, ktorá veľmi profesionálne komunikovala a aj naše právo obhájila. Myslím, že hovorím aj za vás. Bol by som veľmi rád, aby sa jej podarilo presvedčiť Európsky súdny dvor o našej pravde, ktorá sa týka aj kvót v súvislosti s migrantmi. Ďakujem, skončil som.  
Doplňujúca otázka V prvom rade, pán minister, chcem poďakovať za vyčerpávajúcu informáciu a rovnako sa chcem pripojiť k poďakovaniu aj našej právnej zástupkyni, ale aj všetkým pracovníkom, ktorí na ministerstve pod vaším vedením pracovali na podkladoch, ktoré s tým boli spojené, a zároveň skonštatovať, že ukazuje sa, že tento systém, ktorý tu je nastavený v Európskej únii, je funkčný. Ak tu dôjde k nejakým kompetenčným problémom, alebo v prípade, že je to v rozpore, to, čo sme prijali v Národnej rade s komunitárnym právom Európskej únie, je tu mechanizmus, ktorý dokáže objektívne rozhodnúť, a v tomto prípade sa to preukázalo a dokonca v náš prospech, čo osobne ma veľmi teší, pretože tento vianočný príspevok je nástrojom, ktorý je príspevkom pre všetkých tých dôchodcov, ktorí na Vianoce majú možno väčšie výdavky, a určite im to pomôže. A tento nástroj sa ukázal ako účinný nástroj, v ktorom pokračuje aj táto súčasná vláda a rovnako ministerstvo pod vaším vedením. Takže, pán minister, nemám žiadnu otázku. Chcem aj vám veľmi pekne poďakovať. Ďakujem.  
Doplňujúca odpoveď  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.