Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Martin Poliačik

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 20. 5. 2015 
Zadávateľ Martin Poliačik 
Otázka Pán minister, ako boli vybrané konkrétne vedné odbory a oblasti, ktoré majú byť podporené v rámci Akčného plánu implementácie stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR na roky 2014 - 2016? 
Adresát minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler 
Dátum odpovede 21. 5. 2015 
Zodpovedal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler 
Odpoveď Ďakujem. Vážená pani podpredsedníčka Národnej rady, vážený pán poslanec, ďakujem za položenú otázku, ja mám zároveň od vás ďalšie dve otázky s číslom 25, 27, keďže sú na rovnakú tému, ja vám odpoviem v tomto vstupe. V oblasti špecializácie, na ktoré sa pýtate nie sú definované akčným plánom k stratégie RIS3, tie boli už definované v stratégie výskumu a inovácie pre inteligentnú špecializáciu RIS3, ktorá bola schválená vládou Slovenskej republiky 13. novembra 2013. Tento dokument teda identifikoval hlavné oblasti podpory výskumu a vývoja ako aj základný koncept výskumu vývoja inovácií. Akčný plán implementácie RIS3 len bližšie konkretizuje tie implementačné mechanizmy a stanovuje úlohy, ktoré je potrebné realizovať, teda neurčuje ani oblasti podpory výskumu a vývoja, ani nedefinuje nijaké nové ciele alebo zásady alebo princípy. RIS3 ako dokument predstavuje základný dokument pre štátnu politiku podpory výskumu a vývoja a štátnu inovačnú politiku, podotýkam, že je to stratégia hospodárskeho rozvoja. Ministerstvo školstva samozrejme aj naďalej bude podporovať všetky typy výskumu, to znamená vrátane kvalitného základného výskumu, ktorý slúži na tvorbu nových poznatkov. Úprava podpory základného výskumu ale nie je úlohou tohto strategického dokumentu RIS3. Chcem ešte podotknúť, že ten proces vypracovávania stratégie RIS3 a definovanie oblasti špecializácie bol predmetom intenzívneho dialógu, intenzívnych diskusií, ktoré prebiehali predovšetkým medzi Slovenskou akadémiou vied, predstaviteľmi vysokoškolského sektora, predstaviteľmi podnikateľského sektora, zastúpeného zamestnávateľskými zväzmi a združeniami. Súčasne boli, bol tento dokument a definované oblasti priebežne konzultované aj odsúhlasované expertmi Európskej komisie. Materiál prešiel aj štandardným procesom, ktorým prechádzajú všetky dokumenty predkladané vláde Slovenskej republiky a teda bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania, prerokovala ho Rada vlády Slovenskej republiky pre vedu, techniku a inovácie ako poradný orgán vlády pre túto oblasť. To znamená, že k tomuto dokumentu mal možnosť sa vyjadriť ktorýkoľvek partner, materiál prešiel aj štandardným procesom, ktorým prechádzajú všetky dokumenty predkladané vláde Slovenskej republiky, teda bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania, prerokovala ho Rada vlády Slovenskej republiky pre vedu, techniku a inovácie ako poradný orgán vlády pre túto oblasť. To znamená, že k tomuto dokumentu mal možnosť sa vyjadriť ktorýkoľvek partner, inštitúcia alebo individuálny expert počas toho obdobia kreovania stratégie v rokoch 2012 až 2013. To je teda stratégia RIS 3. Čo sa týka akčného plánu implementácie RIS 3 súčasťou úloh sú také úlohy, ako je audit výdavkov na výskum a vývoj, ako je prehodnotenie nástrojov podpory výskumu, vývoja a inovácií z prostriedkov štátneho rozpočtu, zavedenie systému monitorovania a hodnotenia, ktoré nemá byť len na základe kvantitatívnych ukazovateľov, ale súčasťou súborov ukazovateľov sú aj kontextové a výsledkové ukazovatele. Prvá verzia tohto akčného plánu implementácie, stratégie RIS 3 bola predmetom medzirezortného pripomienkového konania minulý rok 23. až 29. 3. 2014. Z tohto dôvodu bola k aktualizovanej verzii akčného plánu implementácie RIS 3 zvolená už skrátená forma medzirezortného pripomienkového konania od 26. 3. do 1. 4. 2015. K tejto aktualizovanej verzii návrhu akčného plánu prišlo spolu 378 pripomienok, pričom veľký počet pripomienok sa opakuje u pripomienkujúcich subjektov, čo znamená, že, ak to tak môžem povedať, originálnych pripomienok je podstatne menej. Počet pripomienok vyplýva aj z toho, že dokument upravuje, ešte raz, podporu výskumu, vývoja a inovácií vo všetkých sektoroch, nielen v akademickom, ale vo vysokoškolskom, podnikateľskom. Aktuálne prebieha diskusia so subjektmi, ktoré mali zásadné pripomienky k materiálu. Tento materiál je priebežne upravovaný a po zapracovaní pripomienok bude dokument ešte raz prediskutovaný, predložený na rade vlády a potom v samotnej vláde Slovenskej republiky na schválenie. Ďakujem, skončil som.  
Doplňujúca otázka Ďakujem. Pán minister, ďakujem za odpoveď. V tom prípade, ak hovoríte, že základný výskum pre iné vedné obory, než tie, ktoré sa týkajú hospodárskeho rozvoja, bude zabezpečený inými spôsobmi, tak môžete mi, prosím vás, aspoň v hrubej skratke povedať, akými? Lebo tie základné obavy, ktoré mne boli doteraz doručené z toho akademického prostredia, sú v základe dve. Tá prvá obava je, že sa významným spôsobom ide okliešťovať základný výskum a posilňovať sa aplikovaný výskum, ktorý neprispieva k zvyšovaniu celkovej vedomostnej a znalostnej úrovne ľudstva, čo by malo byť teda, povedzme si, jedným zo základných poslaní vedeckého výskumu ako takého. Tá druhá základná obava, s ktorou sa na mňa obrátili kolegovia z akademického prostredia, je, že humanitné smery budú ťahať na základe tohto dokumentu, nie som si vedomý nejakých iných, ktorý by to kompenzoval za výrazne kratší koniec povrazu. A ja si myslím, že v momente, keď nemáme dáta, čo sa týka správania a motivácie napríklad ľudí žijúcich v rómskych osadách, keď nemáme dostatočné dáta ku násiliu v domácnostiach. Máme iba jeden výskum spravený momentálne a ten bol iba na vzorke deviatakov. Keď nemáme dáta k mobilite pracovných síl, dáta k tomu, aké sú motivácie ľudí, prečo nechcú cestovať napríklad za prácou, tak toto sú všetko veci, ktoré urgentne v slovenských podmienkach aj ako vláda na nastavovaní určitých politík budeme potrebovať v budúcnosti, ak nechceme vychádzať iba z predsudkov alebo z nejakých subjektívnych pocitov. Teda čo bude kompenzovať tento dokument v oblasti humanitných vied?  
Doplňujúca odpoveď Ďakujem. Ide o dokument stratégie RIS 3 a akčný pán k RIS trojke, ktorý od nás vyžadovala Európska únia na to, aby sme mohli čerpať štrukturálne prostriedky. Tá požiadavka zo strany Európskej únie je, aby sme mali takúto stratégiu, ktorá pomáha hospodárskemu rastu cez rozvoj inovácií. To neznamená, že či už vláda alebo konkrétne ministerstvo školstva prehliada napríklad kvalitný základný výskum. Tým základným nástrojom v tejto oblasti je ale grantový systém. Máme vytvorenú agentúru APVV, cez ktorú by mali prúdil prostriedky aj na kvalitný základný výskum. Naším záujmom je naďalej podporovať prácu tejto agentúry, prípadne ju posilniť do budúcna tak, aby sa zastabilizovala finančne. Určitý problém bol v predchádzajúcich obdobia v tom, že agentúra nemala dostatočné prostriedky na to, aby pravidelne zverejňovala výzvy. To znamená, že samotné riešiteľské tímy potom nevedeli pracovať tak, aby naozaj ich práca bola kontinuálna a nadväzná od jednej úlohy k druhej. To snažíme teraz riešiť. Ešte raz zdôrazňujem, že naším záujmom je, aby sme mali grantový systém, ktorý zastabilizuje prostredie, ktorý pravidelne bude dodávať prostrediu na výskum prostriedky, ktoré potrebuje. Zároveň pripravujeme koncepčné materiály, ktoré majú slúžiť ako podklad na to, aby do budúcna váha súťažného financovania, čo je teda úlohou grantového systému, vzrástla. Je to potrebné preto, aby sme naozaj dávali finančné prostriedky tam, kde je kvalitný výskum, a to zabezpečíme práve cez grantový systém. Samozrejme, budú musieť prebiehať diskusie aj v akademickom prostredí ohľadom ďalšieho nastavovania tohto grantového systému, aby sme si boli istí, že máme konsenzus ohľadom toho, ako má vlastne grantový systém fungovať. A ešte na koniec, v žiadnom prípade, samozrejme, nechceme upierať podporu kvalitnému výskumu v oblasti spoločenských vied. Naopak, tam sa budeme snažiť potom podporovať napríklad aj cez rozvojové projekty, teda ešte mimo grantového systému, jednoducho, ak je štátna požiadavka napríklad na kvalitný spoločensko-vedný výskum, tak tento výskum zafinancujeme. Ďakujem, skončil som.  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.