Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Martin Poliačik

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 13. 5. 2015 
Zadávateľ Martin Poliačik 
Otázka Vážený pán minister hospodárstva, má Slovenská obchodná inšpekcia informácie o výskyte tzv. kazítok v nejakých výrobkoch? Ak áno, mohli by ste, prosím, poskytnúť informácie o ich počte, príp. charaktere (v akom druhu výrobkov sa vyskytli a pod.)? Boli v tejto súvislosti uložené nejaké sankcie alebo boli, resp. sú vedené nejaké súdne spory?  
Adresát minister určený spravovaním vecí Ministerstva hospodárstva SR Peter Kažimír 
Dátum odpovede 14. 5. 2015 
Zodpovedal minister určený spravovaním vecí Ministerstva hospodárstva SR Peter Kažimír 
Odpoveď Ďakujem, pani podpredsedníčka za slovo. Prajem všetkým príjemný dobrý deň. Pán poslanec, táto otázka je ako šitá na mňa, už 47 rokov skoro (vyslovené s pobavením), z pohľadu toho, ako sa volám. A dovoľte mi teda, vám prečítať odpoveď pripravenú na rezorte hospodárstva. Slovenská obchodná inšpekcia nemá informácie o výskyte tzv. kazítok vo výrobkoch, nakoľko do dnešného dňa nedostala žiadny spotrebiteľský podnet na uvedenú tému a ani pri doterajšej činnosti na základe skúšok bezpečnosti výrobkov nezískala vedomosť o existencii tzv. kazítok v žiadnom sortimente výrobkov. Rovnako ani laboratóriá, ktoré skúšky vykonávali, obchodnú inšpekciu neupozornili na existenciu podozrivých súčiastok v ktoromkoľvek nepotravinovom sortimente. Tieto praktiky sú však už aktuálne evidované v niektorých členských štátoch Európskej únie, napríklad vo Francúzsku, kde túto problematiku upravili v rámci trestného práva a navrhovaná úprava má teda najmä preventívny charakter a spadá do oblasti ochrany ekonomických záujmov spotrebiteľa. K vašej otázke, či v tejto súvislosti boli už uložené nejaké sankcie zo strany Slovenskej obchodnej inšpekcie, je potrebné podotknúť, že štátne orgány môžu konať len v rozsahu a spôsobom, ktoré ustanoví zákon. Vzhľadom na to, že ide o novú zákonnú povinnosť, ktorá doposiaľ nebola v slovenskom právnom poriadku nikde zakotvená, Slovenská obchodná inšpekcia v tejto veci nevykonala ani jednu kontrolu a teda neuložila žiadne sankcie. Z tohto dôvodu tiež Slovenská obchodná inšpekcia nevedie žiadne súdne spory s výrobcami, dovozcami, dodávateľmi ani predávajúcimi a ani nemá vedomosť o súdnych sporoch vedených medzi spotrebiteľmi a podnikateľmi, ktorí vo výrobkoch použili kazítko, pretože Slovenská obchodná inšpekcia aj Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky nedisponuje takýmito štatistikami, či informáciami. Skončil som.  
Doplňujúca otázka Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán minister. Nemyslím si a teda nesúhlasím s vami úplne v tom, že neexistujú podľa súčasného práva prostriedky na to, aby v prípade, že by takáto súčiastka bola nájdená, či už hardvérová alebo softvérová, tak by sa nedalo zasiahnuť proti tým, ktorí to zariadenie vyrobili alebo ho predávajú, pretože by to mohlo spadať pod definíciu podvodu. Keď vám niekto niečo predá s tým, že to má fungovať, a zároveň do toho dáva niečo, čo fungovať nemá, alebo vám znefunkční celú vec, tak to je podvod a predpokladám, že, že orgány činné v trestnom konaní by tam mohli konať. Takže tam aj smerovala tá druhá časť otázky, či náhodou nemáme podobné prípady, ktoré sa tematicky touto vecou zaoberajú. Moja druhá otázka je, ak teda nevieme o tom, že to existuje, nevieme o tom, že by sme to vôbec mohli mať, tak mám ďalšie dve ešte. Či zahraničná prax nám ukazuje aspoň na reálnu existenciu problému. To je prvá. A druhá: ak teda zavedieme zákonnú normu, ktorá bude ukladať nejakým orgánom štátnej správy toto kontrolovať, nachádzať a trestať, aký to bude mať zhruba podľa vášho odhadu dopad na štátne financie? Ďakujem.  
Doplňujúca odpoveď Dobre. V rámci zdravého rozumu vám odpoviem, lebo viete, že (vyslovené s pobavením) nič viac v tejto súvislosti nemám v rukách, len, len to, čo som spomenul. Tak podľa toho, čo som vám v podstate aj povedal, zahraničná prax na to poukazuje. Spomenutý je prípad Francúzskej republiky a jej zakotvenie takéhoto chovania v trestnom práve. Zároveň je tu ale nevedomosť o tom, že by reálne takéto spory alebo takéto podozrenia na slovenskom území existovali, ale keďže už roky sme v globálnom trhu, sa nachádzame a sme predmetom vĺn vývozu všelijakých druhov tovarov, dovolím si predpokladať, že ak takýto fenomén je prítomný v krajine, ako je Francúzska republika, tak nejaká pravdepodobnosť určite existuje aj na Slovensku. Ja považujem, viete, čo považujem za najpozitívnejšie, že sa vôbec o tom rozprávame, to, že verejnosti vyťahujeme tento problém, že tu môže existovať a že upriamujeme vlastne pozornosť laickej verejnosti na to, že takýto typ správania aj veľmi sofistikovaných a kredibilných dodávateľov tu môže byť, lebo sa už vyskytoval niekde inde vo svete alebo dokonca v Európe, čiže dávame do pozornosti túto problematiku, čo je pozitívne v každom slova zmysle. No a ak sa pýtate na to, či to bude mať pozitívny dopad na verejné financie, tak krátkodobo asi nie, lebo som, predpokladám, že Slovenská obchodná inšpekcia ako každý orgán štátnej správy si vyžiada na to dodatočné financie, lebo je to akoby dodatočná povinnosť, asi nejaký väčší počet ľudí, preškoľovanie a podobne. Ale z hľadiska úlohy štátu, a na tom sa snáď dohodneme aj liberáli, aj etatisti, z hľadiska základných úloh štátu ochrana spotrebiteľa patrí k základným úlohám štátu, kde má chrániť štát ľudí, ktorí sú v jasnej asymetrii informačnej, ale aj z hľadiska práv a možností vymoženia si svojich práv vo vzťahu k dodávateľom. Takže v každom prípade bohumilá téma, ktorej sa musíme venovať. Ďakujem, skončil som.  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.