Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Jozef Bobík

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 11. 2. 2015 
Zadávateľ Jozef Bobík 
Otázka Pán minister, pre výber zhotoviteľa na PPP projekt D4 a R7 ste zvolili metódu súťažného dialógu. V slovenských pomeroch táto metóda dáva veľký predpoklad pre výber vopred vybraného zhotoviteľa. Pán minister, brali ste túto okolnosť do úvahy pri rozhodovaní o výbere metódy verejného obstarávania? 
Adresát minister dopravy SR Ján Počiatek 
Dátum odpovede 12. 2. 2015 
Zodpovedal minister dopravy SR Ján Počiatek 
Odpoveď Ďakujem za slovo. Vážené dámy, vážení páni, vážený pán poslanec, forma súťažného dialógu je štandardnou formou, akou sa v Európe obstarávajú projekty verejno-súkromného partnerstva. Súťažný dialóg je odporúčaný pre PPP projekty aj zo strany Európskej únie ako postup, ktorý je dostatočne flexibilný, zachováva hospodársku súťaž medzi uchádzačmi a umožňuje verejnému obstarávateľovi prediskutovať všetky hľadiská projektu s každým záujemcom. Výsledkom takéhoto dialógu je potom projekt, ktorý zohľadní všetky potreby verejného obstarávateľa. Súťažný dialóg je nevyhnutne realizovaný podľa pravidiel určených v platnom a účinnom zákone o verejnom obstarávaní a jeho parametre sú plne v súlade s hlavnými princípmi verejného obstarávania, ktorými sú hospodárnosť a transparentnosť, obstarávania prác a služieb verejným sektorom. Rovnako formou súťažného dialógu postupujú európske krajiny, v ktorých je PPP forma plne etablovaná a v ktorých bolo zrealizovaných množstvo takýchto projektov, ako je napríklad Veľká Británia, Holandsko, Nemecko, Francúzsko. Určenie najvhodnejšieho spôsobu realizácie verejného obstarávania bolo zároveň predmetom analýzy poradcu ministerstva dopravy pri vypracovávaní Štúdie uskutočniteľnosti projektu, ktorú sme v plnom znení zverejnili. V tejto štúdii sa dočítate, že na základe analýzy poradcu sa pre projekt D4 a R7 z postupov verejného obstarávania, ktorý zákon o verejnom obstarávaní umožňuje aplikovať na takýto projekt, ako najvhodnejší javí postup súťažného dialógu. Vzhľadom na situáciu na trhu predpokladáme, že o účasť v súťaži bude veľký záujem. Ministerstvo dopravy tak pozve do súťažného dialógu štyroch najlepších podľa vopred jasne stanovených transparentných kritérií. Pritom vzhľadom na objem projektu a náklady v miliónoch eur, ktoré budú pre každého jedného účastníka aktuálne kvôli vypracovaniu finálnej detailnej ponuky, sa súťaže budú môcť zúčastniť len najväčšie svetové a najsilnejšie svetové konzorciá. Súťaž medzi štyrmi takýmito svetovými hráčmi považujeme za dostatočnú na to, aby výsledná cena za túto diaľnicu bola pre Slovensko čo najvýhodnejšia. Samotný proces súťažného dialógu výrazne motivuje jednotlivých uchádzačov prichádzať s inovatívnymi technickými riešeniami a optimalizovať svoje náklady za účelom ponúknutia čo najnižšej konečnej ceny za projekt. Jediným rozhodovacím kritériom bude ekonomicky najvýhodnejšia ponuka. Ďakujem za slovo, skončil som.  
Doplňujúca otázka Pán minister, no, ja samozrejme viem čo znamená súťažný dialóg a teraz vidím, že ste celkom nevystihli podstatu mojej otázky, ale v poriadku, akceptujem to, čo ste povedali. Takže v tej súvislosti teda myslím D4, R7 máme ešte teda doplňujúcu otázku. Na základe čoho budú predkladať záujemcovia svoje návrhy a na základe akého stupňa projektovej dokumentácie a potom na základe, ktorého stupňa projektovej dokumentácie ten víťazný uchádzač bude realizovať samotné dielo?  
Doplňujúca odpoveď Ste netradične vlastne využili celkom fikaný spôsob, že v jednej otázke ste sa na to spýtali dvoma otázkami, čo ste položili. Ale keďže som na to pripravený, tak vám rád odpoviem. Vzhľadom na to, že dňa 30. januára 2015 sa začalo verejné obstarávanie na koncesionára PPP projektu D4 a R7, podľa zákona o verejnom obstarávaní nemôžeme ako verejný obstarávateľ poskytovať žiadne informácie o verejnom obstarávaní nad rámec toho, čo je uverejnené v profile verejného obstarávateľa na webstránke Úradu pre verejné obstarávanie. K prvej časti vašej otázky môžem uviesť len toľko, že podľa Štúdie uskutočniteľnosti projektu, ktorú sme, ako som už hovoril, zverejnili v úplnom znení, bude projekt z technického hľadiska dostatočne pripravený pre výber koncesionára v okamihu, keď budú právoplatné územné rozhodnutia na všetky úseku projektu. V tomto smere sme do bodky splnili sľub, ktorý sme dali verejnosti, a to, že budeme mať do konca roku 2014 zabezpečené všetky právoplatné rozhodnutia k všetkým úsekom D4 a R7, čo je teda jednou zo základných podmienok na začatie súťaže. K druhej časti vašej otázky uvádzam, že PPP projekt D4 a R7 sa bude, samozrejme, realizovať tak ako všetky ostatné infraštruktúrne projekty, teda na základe dokumentácie pre realizáciu stavby, ktorú bude v našom prípade pripravovať vysúťažený koncesionár na základe dokumentácie pre stavebné povolenie potrebnej na získanie právoplatného stavebného povolenia. Skončil som.  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.