Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Juraj Blanár

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 26. 11. 2014 
Zadávateľ Juraj Blanár 
Otázka Vážený pán minister, v utorok sme si pripomenuli Medzinárodný deň boja proti násiliu páchanému na ženách. Mohli by ste nás, prosím, informovať ako sa ministerstvu darí riešiť tento problém? 
Adresát minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter 
Dátum odpovede 27. 11. 2014 
Zodpovedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter 
Odpoveď 37. Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda Národnej rady. Vážený pán poslanec, zmeníme tému, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky považuje násilie na ženách za jeden z najzávažnejších problémov, ktorý je dôsledkom stále pretrvávajúcich nerovností, rodových stereotypov a predsudkov voči ženám a dievčatám v našej spoločnosti a bráni dosiahnutiu rodovej rovnosti. Preto sa snažíme problém riešiť prostredníctvom úloh, aké sú obsiahnuté v nedávno schválenej Celoštátnej stratégii rodovej rovnosti a príslušnom akčnom pláne na roky 2014 až 2019. Špecificky zamerané opatrenia sú obsiahnuté najmä v Národnom akčnom pláne na elimináciu a prevenciu násilia na ženách na roky 2014 až 2019, ktorý vláda Slovenskej republiky prijala vlani v decembri a ktorého ambíciou je vytvárať systémové opatrenia na pomoc ženám a ich deťom ohrozených násilím, ale i posilniť jeho prevenciu a osvetu o ňom. Za významný krok považujeme aj Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a boji proti nemu. Bol prijatý v roku 2010 a tento rok vstúpi do platnosti a v súčasnosti sa v podmienkach Slovenskej republiky pripravujeme na jeho ratifikáciu, ktorú ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny plne podporuje a urobí všetko pre jej uskutočnenie v budúcom roku v zmysle schváleného národného akčného plánu. Na pomoc ženám ohrozených násilím pripravuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky aj veľmi konkrétne opatrenia a projekty, ako je národná bezplatná nonstop linka, posilnenie kapacít špecifických poradenských služieb a vytvorenie koordinačno-metodického centra na rodovo podmienené domáce násilie. Projekty budú implementované inštitútom pre výskum práce a rodiny v spolupráci s odborom rodovej rovnosti a príležitosti ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, od čoho si sľubujeme vytvorenie inštitucionálneho rámca na zabezpečenie trvalo udržateľnej koordinácie štátnej politiky v tejto oblasti. Kvôli potrebe mať takúto inštitúciu na národnej úrovni bol inštitútom práce a rodiny rozšírený aj štatút o poskytovaní sociálnych služieb vo forme dištančného poradenstva prostredníctvom telefónnej linky a cez internet. Novinkou, predstavenou pri príležitosti tohto významného dňa, je aj ministerstvo vnútra pripravené novelizovať zákon č. 171 o Policajnom zbore, ktorý umožní policajtom vykázať násilnú osobu zo spoločného obydlia na 10 dní. Platný zákon hovorí o 48-ch hodinách, čo sa ukazuje ako nedostatočná doba na zaistenie bezpečnosti osoby ohrozenej násilím. Návrh novely bol pripravený na základe konzultácií s odborom rodovej rovnosti a rovnosti príležitosti, aj medzivládnymi, mimovládnymi organizáciami. Pozitívnou správou je aj podpora Nórskeho finančného mechanizmu a Európskeho sociálneho fondu v tomto i v novom programovacom období, ktoré predstavujú nevyhnutný zdroj finančných prostriedkov na posilnenie existujúcich služieb v sociálnej oblasti v tejto problematike, ale aj ďalších systémových opatrení obsiahnutých v spomínanom národnom akčnom pláne. Zhodou okolností je to práve dnešný deň, kedy sa prostredníctvom neziskovej organizácie Centrum Slniečko v Nitre otvára a predstaví nový projekt "Život bez násilia", tzv. bezpečný ženský dom, priestor pre plnohodnotný život bez násilia. Sú to z nórskych prostriedkov štyri bezpečné ženské domy. Pozitívum je, že Úrad vlády takú istú čiastku vyčlenil zo štátneho rozpočtu, to znamená na výstavbu ďalších, celkove ôsmich tzv. bezpečných domov. To znamená 35 rodinných miest spolu až pre 80 – 90 klientov z nórskeho mechanizmu, taký istý počet prostredníctvom štátnych prostriedkov. Osobne si myslím, aj napriek tomu, že my v operačnom programe nemáme tzv. tvrdé prostriedky investičného charakteru, že budeme hľadať formu a spôsob ako podporiť aj tento priestor pre opodstatnené fungovanie takýchto zariadení. Na záver chcem zdôrazniť, že ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, ani žiadne iné ministerstvo či organizácia nedokážu tento problém riešiť a vyriešiť samostatne. Rozhodujúca je tu medzirezortná spolupráca a zabezpečenie komplexného prístupu, čo by sme chceli systémovo zabezpečiť aj špecifickým zákonom, ktorý máme v pláne pripraviť a realizovať v procese legislatívnom v budúcom roku. Veľmi dôležitou súčasťou tohto systému a prevencie je spolupráca s mimovládnymi organizáciami v oblasti pomoci ženám a ich deťom ohrozeným násilím. Predstavujú neodmysliteľný a rozhodujúci článok tohto systému, za čo im aj pri príležitosti spomínaného Medzinárodného dňa boja proti násiliu na ženách chcem aj z tohto miesta, aj touto formou úprimne poďakovať. Skončil som.  
Doplňujúca otázka Vážený pán minister, veľmi oceňujem tie aktivity, ktoré sa chystajú predovšetkým v legislatívnej oblasti na posilnenie ochrany obetí. My v rámci služieb, ktoré vykonávame na samosprávnych krajoch, to vidíme, že mnohé takéto obete končia v krízových centrách a sú to predovšetkým ženy, mamičky, koľkokrát aj s deťmi, a majú malú možnosť sa ochraňovať, pretože sú väčšinou traumatizované. Čiže ponúkame aj my ako samosprávne kraje, a myslím si, že to aj doteraz beží, aby sme sa zapojili do rozšírenia vzájomného spolupôsobenia, pretože je to naozaj komplexný problém, a v rámci našich krízových centier, ale aj v rámci našich poradenských činností veľmi radi sa k tomu prihlásime a napojíme sa na to. Čiže je to skôr podaná ruka. A chcem takisto poďakovať všetkým mimovládnym organizáciám, ktoré v tejto oblasti pôsobia a významné pomáhajú zmierňovať dopady. Ešte raz ďakujem, pán minister.  
Doplňujúca odpoveď Pán poslanec, ďakujem pekne aj ja, možno vaším prostredníctvom aj samosprávnym krajom. Dôležité je, že pri týchto krízových centrách, ktoré plnia trošku širší diapazón, vznikajú špecializované zariadenia sociálnych služieb tohto charakteru priamo pre ženy a ich detíi ktoré som presvedčený, že môžu v značnej miere už tie problémy, ktoré, som povedal, vyústili do potreby individuálneho riešenia, zabezpečiť. Samozrejmá vec, naším, by som povedal, konečným cieľom, systémovým cieľom je aj prevencia. To znamená, zabezpečiť a urobiť všetko pre to, aby matky a deti nemuseli odchádzať z prirodzeného rodinného prostredia. Ďakujem pekne. 

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.