Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Juraj Blanár

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 8. 7. 2014 
Zadávateľ Juraj Blanár 
Otázka Vážený pán premiér, jediným z opatrení, ktoré prispeli ku konsolidácii verejných financií boli opatrenia v boji proti daňovým únikom. Môžete nás, prosím, informovať, aké ďalšie opatrenia pripravuje vláda?  
Adresát predseda vlády SR Robert Fico 
Dátum odpovede 10. 7. 2014 
Zodpovedal predseda vlády SR Robert Fico 
Odpoveď Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vzhľadom na vecnú súvislosť, ako aj podobnosť položených otázok číslo 1 až 5, z hľadiska obsahového zamerania, odpoviem súčasne na všetky. Dovoľte mi však na úvod vo všeobecnej rovine poznamenať niekoľko zásadných myšlienok, ktoré sa úzko vzťahujú k oblasti konsolidácie verejných financií, rovnako aj k problematike boja proti daňovým únikom a podvodom, pretože toto všetko je integrálna súčasť konsolidačného procesu v podmienkach našej ekonomiky. Problematika konsolidácie verejných financií nie je v žiadnom prípade samoúčelná a už vôbec nie jednoduchá. V poslednom období sa zúžene interpretuje iba čisto ako finančný problém určený pre úradníkov z ministerstva financií, resp. ako ekonomická úloha, ktorej vyriešenie sa dotýka len aktivít vlády vo vzťahu k plneniu jej programového vyhlásenia. S plnou zodpovednosťou chcem zdôrazniť, že ide o falošnú interpretáciu predkladanú slovenskej verejnosti. Zjednodušene povedané, často to vyznieva, akoby konsolidácia verejných financií stála mimo celého spoločenského diania. Musím preto oponovať podobným názorom. A s plnou zodpovednosťou chcem zdôrazniť, že v kontexte konsolidačného procesu ide o falošnú interpretáciu a mylnú predstavu, ktorá je slovenskej verejnosti predkladaná. Práve, naopak, pravdou je, že sa dotýka všetkých spoločenských vrstiev, pretože predstavuje komplexný a náročný celospoločenský problém. Konsolidácia verejných financií v sebe zahŕňa opatrenia v celom rade problematických oblastí, od zásadného zlepšenia hospodárenia štátu, riešenia naakumulovaných problémov šedej a nelegálnej ekonomiky až po skvalitnenie poskytovania verejných služieb občanom a podnikateľom. Je teda zložitým procesom a komplikovaným sledom navzájom sa dopĺňajúcich opatrení vlády, ktorými sa súčasne sleduje viacero hospodárskopolitických cieľov, ale aj spoločensky závažných a citlivých priorít. Vláda si je vedomá mnohých rizík a potenciálnych problémov, ktoré sú s konsolidačným úsilím úzko spojené, či už ide o možný negatívny dopad a vplyv na spotrebu štátnej správy, na vývoj HDP alebo na charakter a zmeny podnikateľského prostredia. Preto aj z týchto vážnych dôvodov si pokračovanie ďalšej fiškálnej konsolidácie bude vyžadovať správne a kvalifikované určenie hospodárskopolitických opatrení, vhodné načasovanie ich realizácie s požiadavkou na systémové a integrujúce riešenia parciálnych problémov, čo bude ďalšou rozhodujúcou prioritou hospodárskej politiky vlády. V súvislosti s konsolidáciou je nutné zdôrazniť, že vláda začala robiť opatrenia od seba. To znamená, radikálnym spôsobom znižovala vládnu spotrebu. Tu prítomní ministri, ktorí sedia za mnou, najlepšie vedia, aké bolestivé boli a sú rokovania o zostavovaní rozpočtov jednotlivých kapitol. Dosiahli sme významné úspory verejných výdavkov na tovaroch, službách a na osobných výdavkoch. Mnohé úspory boli dosiahnuté prostredníctvom optimalizácie rozpočtových a príspevkových organizácií štátu. Postupne zavádzame normatívy podľa efektívnosti organizácií kvôli racionalizácii jednotlivých druhov výdavkov na výkon svojich činností. V rámci pokračovania reformy ESO plánujeme ďalšie dodatočné opatrenia. Okrem toho sa už v súčasnosti pripravujú kroky na zjednocovanie a reorganizáciu komunikačnej infraštruktúry s cieľom dosiahnutia konkrétnych úspor v nasledujúcom období. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, pokiaľ ide o definovanie konkrétnych konsolidačných opatrení a zámerov, dovoľte mi ich uviesť v rámcovej podobe. V oblasti pokračovania boja s daňovými únikmi a daňovými podvodmi sú pripravované viaceré systémové opatrenia. Ide napríklad o rozšírenie povinnosti používania elektronických registračných pokladníc na evidenciu tržieb v ambulanciách všeobecných lekárov, špecialistov a zubných lekárov. Podobne zásadné opatrenie sa bude vzťahovať aj na sektor odborných, vedeckých a technických činností, ale aj na oblasť ubytovacích služieb. V týchto sektoroch sa zavedie zároveň povinnosť prikladať potvrdenie o platbe (takzvaný pokladničný blok) alebo potvrdenie o elektronickom prevode k požadovaným úradným dokumentom. Vzťahuje sa to teda na odborné profesie, ako sú notári, právnici, lekári alebo rôzni znalci. V tejto sfére nevidím racionálne dôvody na žiadne výnimky. Ďalej, zavedieme zrážkovú daň na peňažné a nepeňažné plnenia od farmaceutických firiem, ako aj na príjmy z predaja kovošrotu. Tieto budú podliehať priamemu zdaneniu pri výplate formou zrážkovej dane vo výške 19 %. Napríklad v prípade príjmov od farmaceutických firiem bol identifikovaný výrazný nesúlad medzi tým, čo tieto spoločnosti na základe legislatívnej povinnosti od roku 2011 oficiálne zverejňujú, to jest asi 40 miliónov eur ročne, a tým, čo reportujú jednotlivé fyzické osoby na základe podobnej povinnosti a čo priznávajú vo svojich daňových priznaniach. Údaje o peňažných a nepeňažných plneniach farmaceutických firiem jednotlivým lekárom a zdravotníckym zariadeniam budú individuálnym spôsobom zverejňované na internete. Pripravujeme súbor opatrení v oblasti zrušenia alebo úpravy existujúcich daňových výdavkov pri priamych daniach. Inými slovami, zjednodušene povedané, pôjde o audit daňovo uznateľných výdavkov pri dani z príjmu. Stanovia sa ročné stropy pri zúčtovaní sociálnych odvodov. Zavedenie ročného zúčtovania sociálnych odvodov zamedzí rôznym špekuláciám a takzvanej optimalizácii na odvodoch vo forme akumulácie vysokých jednorazových odmien v jednotlivých mesiacoch s cieľom prekročenia maximálneho vymeriavacieho základu v danom mesiaci. Sociálne odvody tak budú reálnejšie odrážať skutočné príjmy dotknutých jednotlivcov za celý kalendárny rok. V oblasti toľkokrát diskutovanej dane z pridanej hodnoty je cieľom zachovanie nielen objemu výnosu, ale aj zvýšenie úspešnosti výberu tejto dane. Ako už bolo zo strany vlády oznámené, nezávislými odborníkmi ekonomicky vyargumentované a vami potvrdené, ponechávame sadzbu DPH na doterajšej úrovni 20 %. V zdaňovaní nehnuteľného majetku zvažujeme možnosť zavedenia minimálnej sadzby dane v závislosti od lokality a ďalších relevantných charakteristík nehnuteľností v súlade s odporúčaniami Európskej komisie a OECD. Posilnením majetkových daní by sa tak mohol vytvoriť reálny priestor pre pokles tých daní, ktoré majú väčší negatívny vplyv na hospodársky rast a vývoj ekonomiky. V súvislosti s doterajšími systémovými opatreniami a úspešnými výsledkami v daňovej oblasti by som veľmi rád poznamenal, že z historického hľadiska pokiaľ hovoríme v rovine exekutívy, ide o skutočne zlomový okamžik, ktorý predstavuje zásadný prelom vo vývoji daňových príjmov štátu, možnosť ich efektívnejšieho a účinnejšieho výberu s významným dosahom na konsolidáciu a stabilizáciu verejných financií. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súvislosti s realizáciou viacerých konsolidačných opatrení, ktoré som už spomenul, si treba tiež všimnúť, že ambíciou vlády je systematicky riešiť aj doterajší negatívny vplyv, ako aj existujúci rozsah šedej a nelegálnej ekonomiky. Tá v súčasnosti predstavuje nemalé ekonomické, bezpečnostné riziko nielen pre samotnú rozpočtovú oblasť verejného sektora, ale aj pre normálne fungovanie spoločnosti a štátu. Nakoniec, nie je žiadnym tajomstvom, že na príjmovej strane rozpočtov verejného sektora vznikajú problémy v dôsledku rôznych daňových únikov a daňových podvodov a na výdavkovej strane sú to najmä ťažkosti, pod ktoré sa podpisuje pretrvávajúca korupcia a klientelizmus. Takto spôsobený nedostatok finančných zdrojov na spravovanie štátu jednak zvyšuje jeho zadlžovanie a zároveň pri ňom nedochádza k požadovanej alokácii finančných prostriedkov podľa potrieb verejného záujmu. Vláda Slovenskej republiky je v období konsolidácie postavená pred náročnú úlohu úplnej zmeny prístupu daňových subjektov k dobrovoľnému plneniu daní. Vysoká spoločenská zodpovednosť a morálka daňových poplatníkov sa však nebuduje ľahko. Štát má súčasne zabezpečiť zvýšenie právnej istoty prostredníctvom kvalitnej interpretácie, ako aj vymožiteľnosti práva. Zároveň sa usilujeme zabezpečiť, aby sme dokázali na základe systémových opatrení odlišovať daňové subjekty, ktoré si plnia dobrovoľne svoje daňové povinnosti, od tých, ktoré prejavujú známky podvodného správania. Faktom zostáva, že na začiatku bola nevyhnutná tvrdá represia, keďže úroveň daňovej a odvodovej morálky na Slovensku bola dlhodobo nízka. Bol to národný šport, neplatiť dane. Presvedčenie občanov a podnikateľov platiť dane je základný kameň našej ekonomickej budúcnosti. Rezort financií sa uberá cestou prevencie a presadenia spoločenských hodnôt, ktoré budú mať za následok prirodzené zvýšenie dobrovoľného platenia daňových povinností uvedomujúc si, štát bez ľudí, ako aj ľudia bez štátu nemôžu existovať. S cieľom znížiť administratívnu záťaž podnikateľov má vláda v pláne vykonať legislatívne zmeny tak, aby mohli venovať sa hlavne budovaniu a rozvíjaniu svojho podnikania a zvýšiť právnu istotu podnikateľov. Vo vzťahu ku konsolidácii verejných financií si treba zároveň uvedomiť, že ide o širokú a integrovanú národohospodársku problematiku. Ak sme teda museli v roku 2013 v rámci procesu konsolidácie realizovať viacero bolestivých hospodárskopolitických opatrení, ktoré rôznym spôsobom ovplyvnili život podnikateľov, ako aj občanov, tak dnes sme v situácii, keď mnoho konsolidačných opatrení je vo vzťahu k nim nápomocných a konformných. Súčasným spoločenským závažným a akútnym problémom vo vzťahu k prebiehajúcej konsolidácii verejných financií je zabezpečenie a udržanie existujúceho sociálneho modelu štátu vrátane zvládnutia financovania jednotlivých systémov verejného sektora, či už ide o dôchodkový systém, systém sociálnych dávok, školstvo alebo zdravotníctvo. Toto všetko si vyžaduje od vlády neustále riešenie nielen problémov finančných tokov verejného sektora, ale aj tokov v rámci celého národného hospodárstva, ktorého je tento sektor neodmysliteľnou súčasťou. K tomu bude naďalej smerovať ucelená hospodárska politika vlády. Kľúčovou dimenziou doterajšej realizácie hospodárskej politiky je zároveň zosúladenie procesu konsolidácie verejných financií s podporou rastu hospodárstva a tvorby zamestnanosti. Z hľadiska udržania zdravého ekonomického a stabilného sociálneho vývoja je to pre vládu neobyčajne náročná hospodárskopolitická úloha. Úspešnosť zvládnutia celého procesu závisí od súčinnosti a efektívnej kooperácie zo strany sociálnych partnerov a zástupcov podnikateľského sektora. Vo vzťahu k tomu bude osobitnú dôležitosť zohrávať podpora perspektívnych smerov podnikania v znalostnej ekonomike, investície do vzdelávania, posilnenie postavenia malých a stredných podnikov v hospodárstve, podpora priemyselného výskumu, vývoja a inovácií. Boj s daňovými podvodmi nie je len záležitosťou národnej a bilaterálnej alebo regionálnej spolupráce. Ale Slovensko si získalo vysoký kredit aj v OECD a je pozitívne hodnotené aj Globálnym fórom pre transparentnosť a výmenu informácií. Okrem významnej koordinácie boja proti podvodom a únikom medzi Slovenskom a Českom chceme zintenzívniť spoluprácu a postup aj na úrovni V-4, respektíve V-6 (za účasti Slovinska a Rakúska). Spoločným cieľom tejto platformy je harmonizácia daňových systémov, pracovných postupov a interpretácie práva. Podporujeme zámer podpísať memorandum o postupe v oblasti daňovej a colnej, koordinovať výkon daňových kontrol priamych daní a zároveň dosahovať vyššiu úroveň kontrol. Niekoľkoročná úspešná spolupráca v boji proti daňovým podvodom na úrovni krajín V-4 a ďalších krajín Európskej únie prebieha formou výmeny informácií a spoločných operácií. Našou prioritou je rozšírenie spolupráce v boji proti colným podvodom formou automatickej výmeny informácií v rámci krajín V-4. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, na záver vás chcem ubezpečiť, že vláda bude naďalej pokračovať v doteraz nastolenom hospodárskopolitickom kurze. Vo väzbe na budúci vývoj verejných financií treba zohľadniť ich reálny stav a ďalšie možnosti rozvoja ekonomiky v rámci štátneho a verejného sektora. Z uvedeného dôvodu bude kľúčové postupne dosiahnuť ďalšie znižovanie deficitu verejných financií a verejného dlhu. Dodám, že konsolidácia verejných financií nám umožnila aj predstaviť balíček pätnástich významných sociálnych opatrení, ktoré, verím, s vašou podporou a plným pochopením schválime aj na pôde Národnej rady Slovenskej republiky. Ďakujem za vašu pozornosť.  
Doplňujúca otázka  
Doplňujúca odpoveď  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.