Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Erika Jurinová

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 26. 3. 2014 
Zadávateľ Erika Jurinová 
Otázka Vážený pán minister, podľa informácií je na ministerstve životného prostredia opäť projekt veterných elektrární, ktoré majú byť stavané v okolí obce Babín. V tejto obci už raz prebehlo referendum o tejto otázke s odmietnutím občanov. Vysvetlite mi, prosím, na základe čoho posudzujete umiestňovanie a kapacitu takýchto projektov? Existuje oficiálny súbor kritérií pre takéto rozhodovanie? 
Adresát podpredseda vlády SR a minister životného prostredia SR Peter Žiga 
Dátum odpovede 27. 3. 2014 
Zodpovedal podpredseda vlády SR a minister životného prostredia SR Peter Žiga 
Odpoveď Ďakujem pekne, vážená pani predsedajúca. Vážená pani podpredsedníčka parlamentu, navrhovateľ, spoločnosť SWWE, predložil vo februári 2010 Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 22 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie zámer navrhovanej činnosti Veterný park Poľana a Veterný park Babínska hoľa na posúdenie podľa zákona. Podľa zákona je navrhovateľ povinný predložiť takýto zámer, keďže veterné elektrárne bez limitu podliehajú povinnému hodnoteniu vplyvov na životné prostredie. Dňa 20. apríla 2010 sa na ministerstve životného prostredia uskutočnilo prerokovanie rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti, na rokovaní bol odsúhlasený rozsah hodnotenia, ktorý bol následne zaslaný účastníkom konania podľa ustanovení zákona. Zo stanovísk doručených v zámere investora vyplynula potreba v správe o hodnotení podrobnejšie rozpracovať rôzne okruhy otázok súvisiacich s navrhovanou činnosťou (celkovo 27), napríklad zosúladiť navrhovanú činnosť zvyšným územným celkom Žilinského kraja a územnou plánovacou dokumentáciou obce Babín, vykonať posúdenie hlukových pomerov odborne spôsobilou osobou, vykonať prieskum fauny a flóry a podobne. Podľa odsúhlaseného rozsahu hodnotenia a prílohy č. 11 zákona navrhovateľ zabezpečí vypracovanie správy o hodnotení. To je ťažisková environmentálna dokumentácia, v rozsahu hodnotenia nebol stanovený časový harmonogram na vypracovanie správy o hodnotí a ministerstvo životného prostredia do dnešného dňa neeviduje jej predloženie. Pokiaľ k tomu dôjde, bude následne správa o hodnotení rozoslaná všetkým zainteresovaným subjektom na pripomienkovanie. Navrhovateľ v ďalšom kroku zabezpečí verejné prerokovanie navrhovanej činnosti v spolupráci s dotknutými obcami, ďalej, vypracovanie odborného posudku u odborne spôsobilej osoby určenej ministerstvom životného prostredia. Po doručení odborného posudku príslušný orgán v súčinnosti s orgánom na ochranu zdravia vypracuje záverečné stanovisko. V záverečnom stanovisku k činnosti príslušný orgán okrem celkového hodnotenia vplyvov navrhovanej činnosti uvedie, či odporúča alebo neodporúča jej realizáciu, prípadne za akých podmienok, ako aj požadovaný rozsah jej sledovania a vyhodnocovania. Záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie nie je povolením navrhovanej činnosti, ale má odporúčací charakter. V záverečnom stanovisku budú zohľadnené všetky stanoviská oslovených orgánov a verejnosti. Na základe uvedených skutočností niet pochýb, že ministerstvo životného prostredia postupovalo podľa uvedeného zákona. Aj v pokračovaní procesu bude dôsledne dodržiavať jeho ustanovenia. Zároveň je možné konštatovať, že ministerstvo životného prostredia v spolupráci s rezortným orgánom, ktorým je v tomto prípade ministerstvo hospodárstva, disponuje dostatočnými skúsenosťami z prechádzajúcich procesov posudzovania veterných elektrární v rámci celej Slovenskej republiky, aby mohlo v záverečnom stanovisku uviesť zdôvodnenie vhodnosti umiestňovania veterných elektrární s dôrazom na environmentálne aspekty, pričom tak ako v predchádzajúcich procesoch posudzovania, aj v tomto bude vychádzať zo širokej bázy údajov, teda stanovísk dotknutých orgánov, povoľujúceho orgánu, dotknutej obce, širokej verejnosti, odborného posudku hodnotiaceho okrem iného aj kvalitu správy o hodnotení, ktoré sú zároveň dostatočným súborom kritérií vrátane zákonom stanovených pre vydanie environmentálnych záverov. Pani predsedajúca, skončil som.  
Doplňujúca otázka Ďakujem pekne, pán minister, za odpoveď. Mňa by zaujímalo, pretože som počula, že vraj mala byť vypracovaná, neviem to presne nazvať, nejaká mapa území, ktoré sú vhodné a nevhodné ako lokality pre veterné elektrárne. Takže na mysli som mala, či nejaký takýto dokument existuje, ktorý v sebe vlastne zahŕňa všetky tie podmienky dôležité na posúdenie.  
Doplňujúca odpoveď Ďakujem pekne, pani podpredsedníčka. Pýtali ste sa ma, či existuje súbor kritérií pre takéto rozhodovanie. Povedal som vám súbor kritérií, ktorý pre takéto rozhodovanie existuje. Vaša doplňujúca otázka je, či existuje nejaká mapa, ktorá by hovorila o tom, či sú miesta na Slovensku, ktoré sú vhodné pre umiestňovanie takýchto elektrární. Ministerstvo životného prostredia takouto mapou nedisponuje. Skôr by som si myslel, že by to mohla byť otázka na ministra hospodárstva.  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.