Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Erika Jurinová

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 19. 3. 2014 
Zadávateľ Erika Jurinová 
Otázka Grantová schéma MZV a EZ "Podpora a ochrana ľudskýchpráv a slobôd" vyžaduje od mimovládnych organizácií pri predkladaní projektov pripojiť potvrdenia rôznych inštitúcií o tom, že subjekt nemá podlžnosti, resp. nie je v konkurze alebo likvidácii a že je riadne registrovaný. V zadávacích podmienkach grantovej schémy sa vyžadujú i také potvrdenia, ktoré iné grantové schémy nevyžadujú (Inšpektorát práce), resp. potvrdenia vyžadujú ich až po schválení projektu, resp. projektového zámeru. Čo urobíte pre zjednodušenie postupu a uľahčenie časovej i finančnej záťaže pre mimovládne organizácie, aby tak mali viac času a energie na vlastnú činnosť v oblastiach, kde to štát nevie alebo nechce robiť? 
Adresát minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák 
Dátum odpovede 20. 3. 2014 
Zodpovedal minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák 
Odpoveď Ďakujem veľmi pekne. Dovoľte mi odpovedať namiesto pána podpredsedu vlády Lajčáka. V rámci novely zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy prešli k 1. októbru 2012 z Úradu vlády Slovenskej republiky na Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky dva dotačné tituly v oblasti ľudských práv a antidiskriminácie, a to presadzovanie, podpora a ochrana ľudských práv a predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, homofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. V januári tohto roku bola ministerstvom vyhlásená druhá výzva zameraná na podporu a ochranu ľudských práv a slobôd. V súvislosti s vašou otázkou si dovoľujem uviesť, že pri nastavovaní parametrov výzvy, ktorá definuje aj povinné prílohy žiadostí o dotáciu, ako aj pri kontrole a hodnotení žiadostí sa ministerstvo riadi zákonom č. 545/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti ministerstva zahraničných vecí a zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Od žiadateľov o dotácie požadované potvrdenia vrátane potvrdenia príslušného inšpektorátu práce, že žiadateľ neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania, sú explicitne definované v § 8a zákona č. 523/2004 Z. z., z ktorého, ako som uviedol, vychádzame pri príprave výzvy. Otázkou zefektívnenia poskytovania dotácií sa zaoberala aj Rada vlády Slovenska pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť v decembri minulého roku na svojom 12. zasadnutí. Cieľom návrhu odporúčaní, ktoré by smerovali k zefektívňovaniu poskytovania dotácií v oblasti ľudských práv, bola v gescii ministerstva zahraničných vecí zriadená pracovná skupina rady. Členmi tejto pracovnej skupiny sú zástupcovia občianskej komory rady, zástupcovia troch splnomocnencov vlády, pre národnostné menšiny, pre rozvoj občianskej spoločnosti a pre rómske komunity, ďalej, zástupca Slovenského národného strediska pre ľudské práva a zástupcovia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a ministerstva zdravotníctva. Táto skupina zasadala zatiaľ trikrát a na jej doterajších rokovaniach boli diskutované napríklad nasledovné otázky: návrh na zváženie možnosti zrušenia anonymity pri predkladaní žiadostí, ďalej, návrh na zváženie možností uznania miest ako oprávnených výdavkov. Ďalším je to možná každoročná špecifikácia prioritných oblastí, no a v neposlednom rade zníženie maximálnej výšky poskytnutej dotácie. Návrhy týkajúce sa zmeny rozsahu predkladania požadovaných potvrdení neboli doposiaľ v pracovnej skupine otvorené. V prípade, že budú členmi skupiny obdobné požiadavky vznesené, bude sa nimi pracovná skupina zaoberať. Po ukončení diskusií v pracovnej skupine budú jej návrhy formulované ako odporúčania a budú prezentované na 14. zasadnutí Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. Ďakujem, skončil som.  
Doplňujúca otázka Ďakujem pekne za slovo. Predpokladám, že všetky ministerstvá vychádzajú z rovnakých zákonov. A zaujímavé je, že naozaj nie na všetkých ministerstvách sú potrebné všetky dokumenty, na ktoré som sa pýtala alebo na ktoré som poukázala. A dôležitý je aj fakt, že na niektorých ministerstvách pri grantových schémach sú potrebné dokumenty vyžadované až vtedy, keď naozaj je pravdepodobnosť schválenia projektu alebo keď je projekt schválený. Takže na toto som sa skôr pýtala a otázka nebola celkom zodpovedaná. Ďalej by ma zaujímalo, spomínali ste teda zákon o rozpočtových pravidlách, vlastne aj podľa ktorého určujete jednotlivé potvrdenia. Alebo toho sa možno týkajú aj poplatky alebo možnosť toho, či vlastne za tie potvrdenia je potrebné platiť. A tam viem, že neziskové organizácie sú od týchto poplatkov oslobodené, ako je to aj napísané na stránke ministerstva zahraničných vecí pri tejto grantovej schéme. Avšak práve to, že na jednej strane ministerstvo povzbudí možno tých žiadateľov, že toto nie je platené, a keď prídete na tvárnosť miesta, prídete napríklad na súd, tak tam zistíte, že súd sa však riadi teda iným zákonom, zákonom o súdnych a správnych poplatkoch. Takže vlastne to, čo ministerstvo hovorí ako jasnú vec, že mimovládky sú oslobodené od týchto poplatkov, sa nekoná. Takže to bolo tiež vlastne časťou otázky. Čo sa týka toho, čo ste odpovedali, že čo vlastne ministerstvo robí na uľahčenie a zjednodušenie postupu pri grantových schémach, to je chvályhodné. A teda bola by som rada, keby sa ten proces naozaj urýchlil a ukončil, aby bolo aj citeľné to, k čomu chceme všetci dospieť... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)  
Doplňujúca odpoveď Ja nebudem odpovedať za pána ministra zahraničných vecí, nehnevajte sa, určite nie. V tejto jeho konkrétnej veci ja mám svoju kartu bolesti, takže určite vám... 

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.