Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Magdaléna Vášáryová

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 11. 12. 2013 
Zadávateľ Magdaléna Vášáryová 
Otázka Pán minister, v parlamente som vás poprosila o vyčíslenie celkových nákladov na monitoring hlasitosti reklamy v televíziách. Žiadam vás cez otázku, aby ste mi odpovedali. Výdaje idú z daní občanov a monitorované sú súkromné televízie. 
Adresát minister kultúry SR Marek Maďarič 
Dátum odpovede 12. 12. 2013 
Zodpovedal minister kultúry SR Marek Maďarič 
Odpoveď Ďakujem za slovo pani podpredsedníčka. Vážená pani poslankyňa, ďakujem za otázku. Neviem, či vás úplne moja odpoveď uspokojí, ale odpoviem tak, ako je to v tejto chvíli možné. Monitoring hlasitosti reklamy vo vysielaní televíznych vysielateľov realizuje rada pre vysielanie retransmisiu ako orgán, ktorý v zmysle zákona dohliada na dodržiavanie povinností vyplývajúcich zo zákona o vysielaní a retransmisii. Rada v poslednom období nerealizovala žiaden komplexný monitoring hlasitosti reklamy v televíziách, keďže nemala k dispozícii dostatočné materiálne a personálne zabezpečenie na realizáciu takto špecifikovaného monitoringu. V roku 2012 rada realizovala len plánovaný monitoring spravodajských a publicistických programov v období kampane a volieb do Národnej rady Slovenskej republiky. V roku 2013 mala rada naplánovaný monitoring spravodajských a publicistických programov v období volieb do zastupiteľstiev samosprávny krajov a kontrolu príslušných ustanovení zákona o vysielaní a retransmisii vymedzujúcich povinností vysielateľov ohľadne multi-modálneho vysielania. Rada však vykonáva priebežne kontrolu obsahu vysielania na základe doručených sťažností, v rámci ktorej kontroluje aj dodržiavanie povinnosti vysielateľa vo vzťahu k hlasitosti reklamy. V roku 2012 rada riešila 13 sťažností na porušenie hlasitosti reklamy v televíznom vysielaní, pričom v 10 prípadoch bola sťažnosť vyhodnotená ako neopodstatnená. V troch prípadoch bola sťažnosť vyhodnotená ako opodstatnená a rada viedla voči príslušným vysielateľom správne konania. Ako vyplýva z uvedeného, nie je možné presne určiť, akú časť svojho rozpočtu použila rada na monitoring hlasitosti reklamy v televíznom vysielaní. Ako vyplynulo z poslednej novely zákona o vysielaní a retransmisii, ktorá nadobudne účinnosť 1. januára 2014, vysielateľ bude povinný zabezpečiť, aby zvuková zložka ním vysielanej programovej služby bola v súlade s technickými požiadavkami ustanovenými všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo kultúry. Predmetná vyhláška, ktorá je už po medzirezortnom pripomienkovom konaní, nadobudne účinnosť spolu so zákonom, teda 1. januára 2014. Podľa vyjadrenia rady sa náklady na monitorovanie uvedenej povinnosti vysielateľov budú odvíjať od celkového technického nastavenia systému, ako však rada uviedla, celkové náklady pre radu by nemali prekročiť 10 tis. eur. Ďakujem pani podpredsedníčka, skončil som.  
Doplňujúca otázka Ďakujem veľmi pekne, pán minister, položila som vám tú otázku preto, pretože som s tým vystúpila už, pamätáte sa, a vtedy som vám položila túto otázku. Nedostala som písomne od vás nijakú odpoveď, ani sme sa nestretli, preto som rada, že sa vylosovala táto otázka. O čo mne ide? Mne ide o to, že túto hlasitú reklamu začali zavádzať súkromné televízne spoločnosti na našom trhu bez ohľadu na to, že viem, že je to európsky trend atď., atď. Ale vlastne všetky tieto vybavenia na merania hlasitosti musíme zaplatiť z daní občanov, teda zo štátneho rozpočtu a ešte mi je viacej ľúto, že vlastne z rozpočtu ministerstva kultúry. Takže, o to je mi to viac ľúto. A okrem toho, pán minister, veď predsa Rada pre vysielanie a retransmisiu dostane na budúci rok o 20 % menej financií ako dostala tento rok a ešte okrem toho ste jej predpísali, že musí vybrať o polovicu viacej, o 100 % viacej na pokutách. Takže keď ich budeme dobre merať, pán minister, a oni neprekročia hlasitosť, neviem si predstaviť, ako vyberú tých ďalších 170 tis. eur, ktoré ste im predpísali. Ale ďakujem veľmi pekne, beriem na vedomie, že vlastne nedokážeme povedať našim občanom, koľko presne už museli sme zobrať zo štátneho rozpočtu, aby sme, aby sme kontrolovali súkromné televízne spoločnosti. Ďakujem pekne.  
Doplňujúca odpoveď Súhlasím s tým, čo povedala pani poslankyňa, ale na druhej strane treba povedať, že niekedy sa aj za kontrolu platí. No tak nie je to len v tejto sfére, takže to je všetko, pani podpredsedníčka. Ďakujem.  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.