Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Erika Jurinová

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 18. 9. 2013 
Zadávateľ Erika Jurinová 
Otázka Pán minister, v rozhovore s vami ste mi vysvetlili dôvody, prečo sa nepokračuje vo výstavbe cesty R3, s ktorými nesúhlasím. Ako inak chcete podporiť rozvoj regiónu (o ktorý sa máte starať), ak bytostne dôležitý úsek so stavebným povolením založíte do šuplíka a nepokračujete v príprave ďalších úsekov? Nestačí prehodnotiť vašu cenovú politiku pri príprave projektov? 
Adresát minister dopravy SR Ján Počiatek 
Dátum odpovede 19. 9. 2013 
Zodpovedal minister dopravy SR Ján Počiatek 
Odpoveď Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážené dámy, vážení páni, vážená pani poslankyňa, rozvoj regiónu Oravy je pre túto vládu rovnako dôležitý ako rozvoj ktoréhokoľvek iného regiónu našej krajiny a pre lepší život jeho obyvateľov robíme konkrétne kroky. Z mnohých infraštrukturálnych projektov spomeňme len niektoré. Na ceste 1/59 prebieha výstavba pruhu pre pomalé vozidlá s očakávaným termínom ukončenia v roku 2015. Už len toto výrazne odľahčí dopravnú situáciu, kde už pomalé vozidlá nebudú spôsobovať dlhé kolóny. - V najbližších mesiacoch sa začne s rekonštrukciou úseku cesty 1/59 z Trstenej po poľskú hranicu a cesty 1/78 v Oravskej Polhore. - Realizujú sa taktiež rekonštrukcie mostov v Trstenej a Dolnom Kubíne. - Okrem toho sa pripravuje prieťah Námestovom či modernizácia a rekonštrukcia mostov v Nižnej, Námestove a Valašskej Dubovej. Všetky tieto stavby výrazne skvalitnia dopravnú situáciu na Orave. Čo sa týka rýchlostnej cesty R3, ide o komunikáciu, ktorá má nespochybniteľný význam pre región Oravy. Ako viete, aj základná diaľničná sieť v našej krajine má stále svoje veľké medzery a nie je možné, samozrejme, stavať všetko naraz. Rozumiem záujmom občanov, aby diaľnica či rýchlostná cesta vedúca práve cez ich región dostala prednosť pred všetkými ostatnými, človeku je, ako sa hovorí, "vždy bližšia košeľa ako kabát". Cesta R3, ktorej jednotlivé úseky sú v rôznych fázach prípravy, má však jeden zásadný nedostatok, a to, že nikdy na tento úsek nebolo zabezpečené financovanie. Štát dnes nemá peniaze na financovanie priamo zo štátneho rozpočtu, viete, že všetky stavby tohto charakteru sú financované z eurofondov. Jedinou možnosť teda zostáva aj v tomto prípade využitie eurofondov. Aby však Európska únia bola ochotná financovať tento projekt, je nutné zabezpečiť základnú nevyhnutnú štúdiu, a to je štúdia realizovateľnosti. Národná diaľničná spoločnosť v súčasnosti zabezpečuje verejné obstarávanie na vypracovanie takejto štúdie na úseku R3 Tvrdošín - D1, čiže na celý úsek. Predbežné oznámenie tejto súťaže bolo zverejnené 10. júla 2013. Predmetom tejto štúdie realizovateľnosti bude preukázanie opodstatnenosti realizácie jednotlivých úsekov a taktiež podrobnejšie vyhodnotenie dopravno-inžinierskych a sociálno-ekonomických kritérií, posúdenie ekonomickej efektívnosti a inžiniersko-geologické a environmentálne riziká. Čiže chcel by som vám pripomenúť, že neobíditeľnou podmienkou na zahájenie akýchkoľvek diskusií s Komisiou je existencia štúdie realizovateľnosti. Jedna vec je stavebná pripravenosť, čiže projekty, územné rozhodnutia, environmentálne posúdenia a stavebné povolenie, ale rovnako dôležité, a v tejto dobe ešte dôležitejšie, je, z čoho to bude financované. Čiže v prípade eurofondov je nevyhnutné začať týmto krokom. Čo sa týka celého regiónu severného Slovenska, vláda intenzívne pracuje na príprave diaľnice D3 spájajúcej Žilinu s poľskou hranicou cez Kysuce, táto cesta je súčasťou európskej siete TNT koridorov, čo je silný argument pre Európsku komisiu na jej financovanie z eurofondov, i keď aj tam musíme absolvovať celú tortúru s podrobnými štúdiami realizovateľnosti. Navyše táto cesta je predmetom medzinárodnej dohody aj s poľskou stranou, čiže za našou hranicou na ňu už čoskoro bude plynule nadväzovať rýchlostná cesta S69, pričom naši poľskí susedia s pokračovaním oravskej R3 na svojej strane zatiaľ nepočítajú. Po dostavbe diaľnice D3 a na ňu nadväzujúce cesty S69 je veľmi silný predpoklad, že ťažká nákladná doprava bude používať práve túto severo-južnú spojnicu. To vyrieši aj množstvo problémov v okolitých dolinách. K tej vašej poznámke, že zmeniť cenovú politiku, neviem presne, čo ste tým síce mysleli, pretože konečnú cenu za výstavbu každého jednotlivého úseku vygeneruje súťaž, teda ju tvorí trh. Ak sa tu niekto tvári, že vie ovplyvňovať ceny, tak by som rád vedel teda návod, ako sa to robí, ináč akože by ste ovplyvňovali súťaže. Ak ste mysleli tým, že ma navádzate na to, aby som ovplyvňoval súťaže, tak si to vyprosím! Ďalej by som mohol rozprávať o tom, že veľmi významnou prioritou je aj dobudovanie diaľnice D1, ktorá tiež má svoj zmysel pre všetky regióny a pre tranzit alebo prístup najmä ťažkej nákladnej dopravy k jednotlivým uzlom práve pri výstupe z krajiny. Ďakujem, skončil som.  
Doplňujúca otázka Ďakujem pekne za slovo. Ďakujem, pán minister, aj za odpoveď. Ako zrazu aký ste urážlivý, že si vyprosíte, aby som, aby teda sa vám zdalo, že moje vyjadrenie vás malo navádzať k nejakému, neviem, k nejakému hádam trestnému činu. To ste hádam nemysleli vážne, pán minister? V prvom rade by som chcela povedať, že je zvláštne, ak vieme, že táto cesta bola zaradená medzi priority v nejakom stupni nielen minulej vlády, ale ešte aj vašej vlády. Za vašej vlády sa dokonca realizovali nejaké úseky, dokončovali sa za predchádzajúcej vlády. Dokonca už viem, že ten úsek Tvrdošín - Nižná, ktorý je vyprojektovaný, je hotové stavebné povolenie, sa mi zdá veľmi čudné, že mi teraz idete hovoriť, že potrebujete teda novú štúdiu, už ani si nepamätám presne, ako ste ju nazvali. Jako dovtedy na ten úsek Trstená - Tvrdošín ste to nepotrebovali, na ten úsek Kubín alebo Široká, Dolná Lehota, Sedliacka Dubová ste ho nepotrebovali? Jako sa mi to zdá veľmi zvláštne, akým spôsobom ste mi odpovedali. Pokiaľ viem, tak predchádzajúca vláda už dávala obstarávať úsek Tvrdošín - Nižná. Takže nechápem, akoby prečo sa znova vraciame späť? Tak vás poprosím o odpoveď.  
Doplňujúca odpoveď Ďakujem. Volá sa to štúdia uskutočniteľnosti alebo realizovateľnosti, keďže si to neviete zapamätať, a je to nevyhnutný predpoklad na to, aby ste sa vôbec mohli baviť o financovaní... (Reakcia z pléna.) Mali ste slovo, prečo mi skáčete do reči, skákal som vám ja? Takže táto štúdia je absolútne nevyhnutným predpokladom na to, aby tieto úseky mohli byť financované z fondov Európskej únie. A už som vám aj vo svojej predchádzajúcej odpovedi jasne povedal, že jedna vec je stavebná pripravenosť a druhá vec je mať tento projekt schválený ako projekt, ktorý je financovateľný z fondov Európskej únie. Bývalá vláda možno bude tvrdiť, že tento úsek bol pripravený, nesporím sa v tom, že po stavebnej stránke áno, ale nie po stránke financovania z fondov Európskej únie. Neexistuje žiadna žiadosť, ani žiadosť, ktorou by bolo toto iniciované na komunikáciu s Európskou komisiou. Čiže čaká nás tu ešte dlhá peripetia, opäť hovorím a ešte raz, že musí to začať štúdiou realizovateľnosti, ktorá je nevyhnutným predpokladom na to, aby sa tento projekt dal vyhodnotiť z pohľadu procesov Európskej komisie. Čo sa týka pripravenosti jednotlivých úsekov, áno, pravdou je, že úsek Tvrdošín - Nižná je najpripravenejší, má aj stavebné povolenie, takže s týmto úsekom, keby boli financie, by sa dalo začať viac-menej hocikedy. Avšak, a čo sa týka, nemôžete, nie je pravdou, že by sme nič nerobili, pretože tá štúdia uskutočniteľnosti a realizovateľnosti je vec, ktorá sa momentálne obstaráva. A čo sa týka úsekov Nižná - Dlhá nad Oravou a Dlhá nad Oravou - Sedliacka Dubová, sa obstaráva dokumentácia pre vypracovanie stavebného povolenia, čiže tam sa v príprave pokračuje ďalej. Ale aj pre všetky tieto tri úseky bude zásadnou otázkou, čo povie štúdia, a teda následné diskusie s Komisiou. A čo sa týka toho, ako som myslel tú poznámku, keďže ste mi na moju otázku, čo ste mysleli tým, že ako mám ja prehodnotiť cenovú politiku, neodpovedali, tak ešte raz, a trvám a stojím si za tým, že nechápem, ako ste to teda mysleli, že mám ja potom ovplyvňovať súťaže alebo nie? To bola tá otázka. Takže neviem, čo ste tým naozaj mysleli, a nechám to asi v tejto polohe radšej. Skončil som. 

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.