Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Darina Gabániová

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 11. 9. 2013 
Zadávateľ Darina Gabániová 
Otázka Pán minister, koľko máme centier excelentnosti, koľko máme za posledné roky vynálezov a objavov? Aká je úspešná naša veda a výskum? 
Adresát minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič 
Dátum odpovede 12. 9. 2013 
Zodpovedal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič 
Odpoveď Ďakujem, pani predsedajúca. Vážená pani poslankyňa, v mene ministra školstva, vedy, výskumu a športu, ktorého dnes zastupujem, vám ďakujem za položenú otázku. Dovoľte mi prečítať odpoveď pána ministra Čaplovičia. K vašej prvej otázke si dovoľujem uviesť nasledovné. V súčasnosti máme vybudovaných 67 centier excelentnosti výskumu. Centrá sa formovali v nasledovných oblastiach vedy a výskumu. Sú to materiálový výskum, výskum nových materiálov a nanotechnológie, informačné a komunikačné technológie, biomedicína a biotechnológie, priemyselné technológie, doprava, strojárstvo, elektrotechnika, ochrana životného prostredia, poľnohospodárstvo, kvalita potravín, udržateľná energetika a energie a spoločenské a humanitné vedy. V týchto centrách pracuje 3 329 zamestnancov výskumu a vývoja. Centrá excelentnosti výskumu disponujú technickou infraštruktúrou v hodnote 170 674,68 eura. Tieto údaje sú za rok 2012. Centrá excelentnosti výskumu sú zapojené do riešenia šesťdesiatich projektov výskumu a vývoja v rámci 7. rámcového programu Európskej únie a do ďalších foriem medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce. Prostredníctvom centier sa významne posilnila vzájomná kooperácia a integrácia vo výskume a vývoji medzi rôznymi pracoviskami vedy, výskumu a vývoja v Slovenskej republike (vysoké školy, Slovenská akadémia vied, rezortné výskumné ústavy, podnikateľské subjekty výskumu a vývoja s pracoviskami výskumu a vývoja v zahraničí). V rámci výskumu centier k 31. 12. 2012 evidujeme 1 639 publikácií, 6 569 SCI citácií a 60 patentov v rôznom stave rozpracovanosti, prosím, doplním, SCI publikácií. K vašej otázke ohľadom patentov a vynálezov si dovoľujem uviesť nasledovné. Podľa údajov Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky bolo na území Slovenskej republiky k 31. 12. 2012 zapísaných 13 390 platných patentov, 3 170 z nich bolo udelených národnou cestou. Európskych patentov s určením pre Slovenskú republiku bolo k uvedenému dňu registrovaných 10 220. Počas roka 2012 bolo na Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky podaných spolu 203 patentových prihlášok, z čoho 168 bolo podaných domácimi a 35 zahraničnými prihlasovateľmi. V porovnaní s rokom 2011 zaznamenávame 26-percentný pokles počtu podaných prihlášok, čo svedčí o nedostatočnom využívaní patentovej ochrany. Slovenská republika vykazuje relatívne nízky počet udelených patentov na milión obyvateľov. V roku 2010 bolo v Slovenskej republike udelených približne 6 patentov na jeden milión obyvateľov, priemer V-4 bol 18 patentov na jeden milión obyvateľov a priemer Európskej únie tu bol 27 až 109. Indikuje to nízku tvorivú činnosť či kapacitu krajiny zúžitkovať vedu, získané vedomosti spolu s disponibilnými finančnými zdrojmi a premeniť ich na potenciálny ekonomický zisk. K vašej otázke ohľadom úspešnosti našej vedy si dovoľujem uviesť nasledovné. V súčasnosti Slovenská republika spolu s ostatnými krajinami Európskej únie vypracováva stratégiu pre inteligentnú špecializáciu výskumu a inováciu S3 ako ex ante podmienku pre schválenie operačného programu Výskum a inovácie. S3 definuje silné oblasti vedeckej základne s priamym vplyvom na hospodárstvo v Slovenskej republike, ale aj v iných krajinách Európskej únie. Cieľom S3 je vytváranie podmienok pre zvyšovanie významu výskumu, vývoja a inovácií ako udržateľného faktora rastu národného hospodárstva Slovenskej republiky. S3 definuje oblasti výskumu a vývoja s nadpriemerným potenciálom, a to materiálovým výskumom, IKT, biomedicínske technológie, priemyselné technológie, poľnohospodárske, potravinárske a zelené technológie a technológie pre energetiku. Tieto oblasti priamo súvisia s technologickým rozvojom dodávateľov pre automobilový priemysel, elektrotechnický, IKT, metalurgický a energetický priemysel, čo znamená, že môžu výrazne prispieť k rozvoju národného hospodárstva Slovenskej republiky. Financovanie výskumu a vývoja v Slovenskej republike je charakterizované prevahou verejného financovania, predovšetkým zo zdrojov štrukturálnych fondov. Aj keď štrukturálne fondy budú v budúcnosti tvoriť výraznú časť financovania výskumu, vývoja a inovácií, je nevyhnutné zvyšovať podiel súkromného sektora na financovaní VaV procesov. V nasledujúcom období bude nevyhnutné účinne koordinovať aktivity Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v implementácii VAV procesov s aktivitami Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v oblasti inovácií, keďže nový operačný program pre výskum a inovácie bude integrovať aktivity VaV s inovačnými aktivitami. Organizáciu administrácie procesov financovania VaV a inovácií navrhuje vypracúvaný materiál S3, ktorý v septembri 2013 bude predložený na schválenie do vlády Slovenskej republiky. Vážená pani poslankyňa, ďakujem za vašu pozornosť, skončila som.  
Doplňujúca otázka Ani nie tak otázku, ale, ak dovolíte, poďakovanie, pani ministerka. Som rada, že takto v kocke bol rukolapne podaný úžasný intelektový potenciál našej spoločnosti alebo našich ľudí, upriamiť význam finančných investícií do tejto oblasti. Mňa viedol k položeniu tejto otázky včera prerokovávaný zákon pána ministra. A som veľmi rada teda, že každý, kto vás počul, si uvedomí, že má zmysel do tejto oblasti investovať a že je to budúcnosť. Ďakujem.  
Doplňujúca odpoveď  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.