Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Róbert Puci

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 29. 5. 2013 
Zadávateľ Róbert Puci 
Otázka Vážený pán premiér, pri vašom poslednom stretnutí s predsedom EK p. Barrosom bola otvorená aj otázka možného predĺženia obdobia na dočerpanie eurofodnov o jeden rok. Ako hodnotíte tento rozhovor?  
Adresát predseda vlády SR Robert Fico 
Dátum odpovede 30. 5. 2013 
Zodpovedal predseda vlády SR Robert Fico 
Odpoveď Ďakujem. Stretnutie predsedu vlády Slovenskej republiky s predsedom Európskej komisie sa uskutočnilo pred začatím oficiálnych rokovaní Európskej rady, ktoré bolo dňa 22. mája 2013. Počas tohto stretnutia bol predseda vlády Slovenskej republiky oboznámený s návrhom Európskej komisie týkajúcim sa zmeny nariadenia, ktoré by po schválení umožnilo Slovensku získať rok navyše pri čerpaní prostriedkov z fondov Európskej únie. Predseda vlády vyjadril potešenie, že Európska komisia je pripravená poskytnúť nám viac času na využitie finančných prostriedkov určených pre kohéznu politiku. Predĺženie obdobia určeného pre čerpanie finančných prostriedkov Únie je v súčasnosti predmetom legislatívneho procesu. Európska komisia predložila Rade Európskej únie a Európskemu parlamentu návrh na zmenu všeobecného nariadenia pre obdobie rokov 2007 až 2013. Zmeny sú navrhované v dvoch prípadoch. Prvý prípad. V tom sa navrhuje predĺženie vyššieho podielu spolufinancovania v prípade členských štátov, ktorým hrozia ťažkosti v súvislosti s finančnou stabilitou. Uvedený návrh sa týka nasledovných členských krajín: Ide o Cyprus, Maďarsko, Rumunsko, Lotyšsko, Portugalsko, Grécko a Írsko. Druhý návrh, ktorý sa týka aj Slovenska, hovorí o predĺžení viazanosti prostriedkov z fondov Európskej únie z rokov 2011 a 2012 o jeden rok a týka sa Slovenska a Rumunska. Tento návrh predložila Európska komisia v nadväznosti na závery Európskej rady z februára tohto roku. Európska rada tu vyzvala Komisiu, aby preskúmala v prípade Slovenska a Rumunska praktické riešenia na zníženie automatického, zníženie rizika automatického zrušenia viazanosti prostriedkov z národných balíkov na roky 2007 až 2013 vrátane možnosti zmeny nariadenia Európskeho spoločenstva č. 1083/2006. Po preskúmaní praktických riešení na zníženie rizika automatického zrušenia viazanosti prostriedkov v prípade Rumunska a Slovenska bolo Európskej komisii zrejmé, že výrazné zníženie tohto rizika možno dosiahnuť len všeobecného nariadenia, len zmenou všeobecného nariadenia s tým, že, ako iste viete alebo ste boli informovaní, sme zaviedli krízový manažment a zaviedli sme po konzultácii s predsedom Európskej komisie pánom Barrosom expertné tímy, ktoré do hĺbky preskúmali všetky možnosti a uplatnili všetky možnosti, ktoré sa dajú uplatniť, aby sme znížili tú ohrozenú rizikovú sumu a po analyzovaní tohto problému sme dospeli k tomu spoločne s Európskou komisiou, že neexistuje cesta iná ako zmena nariadenia, a preto vlastne k tomuto všetkému sme dospeli. Zmena predmetného nariadenia znamená, že nedôjde k zrušeniu viazanosti prostriedkov na rok 2011 na konci tohto roka, ale až na konci roku 2014. A k zrušeniu viazanosti prostriedkov za rok 2012 nedôjde na konci roku 2014, ale na konci roka 2015. Konečný dátum oprávnenosti výdavkov za dané programové obdobie je naďalej 31. december 2015. Uvedené predĺžené termíny by mali Rumunsku a Slovensku výrazne pomôcť prekonať ťažkosti s vykonávaním a znížiť v rokoch 2013, ale tiež aj v roku 2014 riziko zrušenia viazanosti prostriedkov a súčasne udržať potrebnú disciplínu a motiváciu na uzatvorenie a dočerpanie programového obdobia v rokoch 2007 až 2013. Je tiež potrebné zdôrazniť, že predloženie návrhu na zmenu nariadenia Európskou komisiou je iba začiatkom legislatívneho procesu. Návrh na zmenu nariadenia musí schváliť Rada Európskej únie pre všeobecné záležitosti a Európsky parlament. Očakávame veľmi náročnú diskusiu, predovšetkým zo strany tých členských štátov Únie, ktoré sú čistými prispievateľmi do rozpočtu. Výsledok diskusie je preto neistý a Slovenská republika bude musieť vynaložiť veľké diplomatické úsilie, ak má byť výsledok rokovaní v rade Európskej únie a v Európskom parlamente pozitívny. Znamená to, že Slovenská republika musí naďalej vynakladať maximálne úsilie na čerpanie eurofondov podľa súčasných pravidiel, to znamená, príslušnú čiastku dočerpať v roku 2013. Dôležité sú tiež informácie o tom, že zmeny môžu pomôcť zlepšiť čerpanie v prípade vybraných operačných programov. Vychádzame tu zo spoločného dokumentu Joint report, vypracovaného príslušnými zložkami Európskej komisie a zainteresovanými rezortmi vlády Slovenskej republiky, ktorý bol predložený predsedovi Európskej komisie. V dokumente bolo identifikovaných päť rizikových operačných programov, v rámci ktorých je potrebné v tomto roku vyčerpať ešte 1,242 miliardy eur. Tých päť programov je doprava, informatizácia spoločnosti, životné prostredie, výskum, vývoj a vzdelávanie. Ak by bola schválená zmena nariadenia tak, ako je navrhnutá, znížil by sa objem, ktorý musíme vyčerpať v tomto roku o 231 miliónov. Pôvodne identifikované riziko prepadnutia finančných prostriedkov v tomto roku v objeme 343 miliónov eur by sa po schválení zmeny nariadenia znížilo na nulu a zároveň táto suma, tých 343 miliónov eur, a povinnosť jej dočerpania v roku 2013 by sa posunula na rok 2014. Situácia by sa zlepšila aj pre budúci rok, kde by nebolo potrebné dočerpať záväzok z roku 2012, ktorého zostatok ku koncu apríla tohto roku predstavoval 1,6 miliardy eur pre desať operačných programov. Čiže z celkovej alokácie na rok 2012, ktorá bola niekde okolo 1,9 miliardy, je treba dočerpať ku koncu apríla tohto roku 1,6 miliardy a netreba v tomto prípade, ak sa zmení nariadenie, dočerpať tieto prostriedky do roku 2014, ale až do roku 2015. Po schválení zmeny nariadenia by do konca roka 2014 museli byť dočerpané len zostatky záväzku z roku 2011 vo výške 1,011 miliardy eur pre sedem operačných programov, z ktorých sa už v štyroch operačných programoch v súčasnosti čerpá záväzok roku 2011. Preto by ani v budúcom roku nehrozilo Slovensku, Slovenskej republike, nehrozila Slovenskej republike žiadna hrozba prepadnutia finančných prostriedkov z fondov Európskej únie. Navrhnutá zmena nariadenia však v žiadnom prípade nezmenšuje objem finančných prostriedkov, ktoré musí Slovensko vyčerpať do roku 2015. Preto je čerpanie eurofondov pre vládu, ako aj všetky zainteresované subjekty prioritou a zároveň aj výzvou, aby došlo k ich zmysluplnému vyčerpaniu. Ďakujem, pán podpredseda, skončil som.  
Doplňujúca otázka  
Doplňujúca odpoveď  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.