Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Erika Jurinová

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 13. 3. 2013 
Zadávateľ Erika Jurinová 
Otázka Vážený pán minister, nedávno ste v médiách odprezentovali opatrenia na zlepšenie podnikateľského prostredia. Ktoré z nich máte pripravené a rozpracované tak, aby mohli byť uvedené do praxe v blízkej dobe? 
Adresát podpredseda vlády a minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský 
Dátum odpovede 14. 3. 2013 
Zodpovedal podpredseda vlády a minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský 
Odpoveď Ďakujem, vážená pani podpredsedníčka, predmetné opatrenia sú obsahom pripravovaného materiálu správa o stave podnikateľského prostredia v Slovenskej republike s návrhmi na jeho zlepšovanie a vyplynuli aj ako dôsledok umiestnenia Slovenskej republiky v hodnotiacom rebríčku kvality podnikateľského prostredia svetovej banky. Uvedený materiál ešte nebol predmetom rokovania vlády, ale je v materiáloch zaradený na prerokovanie. Podotýkam, že aktuálne umiestnenie Slovenskej republiky i napriek tomu, že je dlhodobo najlepšie spomedzi ekonomicky a vývojovo porovnateľných krajín, t.j. krajín V4. Je jeho pozícia 46. zo 185 hodnotených krajín sveta. Ako som už viackrát uviedol a trvám na tom, systematické zavádzanie pozitívnych zmien v podnikateľskom prostredí v Slovenskej republiky môže v stredodobom horizonte výrazne akcelerovať rozvoj ekonomiky a zvyšovať zamestnanosť. Ukazujú to skúsenosti tak, z predchádzajúcich rokov, ako aj bez praktik najrozvinutejších post industriálnych ekonomík. V tomto smere je v podnikateľskom prostredí Slovenskej republiky neustále čo zlepšovať, či už v oblasti vymožiteľnosti práva, administratívnych bariér, regulácie, prístupu k financiám, daňovej a odvodovej oblasti atď. Opatrenia v celkovom počte 24, ktoré sú teraz pripravené na rokovanie vlády, ktoré Ministerstvo hospodárstva predkladá v rámci toho materiálu správa o stave podnikateľského prostredia a ktoré boli vykonzultované so zainteresovanými rezortmi, majú strednodobý charakter. Z časového hľadiska ide o opatrenia, ktorých realizácia je v priebehu roka, v priebehu tohto roku, respektíve v priebehu roku 2014. Týchto 24 opatrení je len 1 opatrenie pripravované s termínom realizácie do konca roka 2015. Ide o opatrenie uložené napríklad predsedníčke Úradu geodézie a kartografie a katastra a tam je to viazané na zavedenie centrálneho systému katastra nehnuteľností, ktorý je budovaný v rámci operačného programu informatizácia spoločnosti a práve dôsledkom týchto medzirezortných rokovaní boli upravenia týchto termínov a možnosti ich realizácie resp. ich prerokovávania v niektorých neskorších termínoch. Ministerstvo hospodárstva ihneď po schválení materiálu vládou spustí verejne dostupný informačný portál pre nahlasovanie duplicitných informačných povinností vyplývajúcim podnikateľom z legislatívy. V štádiu finalizácie je i zmapovanie administratívnych nákladov legislatívy, ktorá je v kompetencií Ministerstva hospodárstva SR, na čo priamo nadväzuje opatrenie zabezpečiť školenia zamestnancov ústredných orgánov štátnej správy k metodike štandardného nákladového modelu s termínom realizácie do 31. augusta 2013 a opatrenie aktualizácia jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov, t.j. vplyvov na verejné financie, štátny rozpočet, podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie a na informatizáciu spoločnosti do konca roku 2014. S cieľom zabezpečiť prípravu právnych noriem, ktoré budú stabilné a nebudú vyžadovať následné úpravy. Ministerstvo hospodárstva dlhodobo spolupracuje s Ministerstvom vnútra pri zefektívnení činnosti jednotných kontaktných miest a tým je uľahčovaní celého procesu začatia podnikania v Slovenskej republike. V tejto súvislosti Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky ako gestor vypracuje do konca tohto roku novely legislatívnych noriem sťahujúcich sa na súdny poplatok tak, aby jeho sadzba pri vykonaní celého návrhu na zápis obchodného spoločnosti v elektronickej podobe na jednom kontaktom mieste bola totožná so sadzbou súdneho poplatku pri celo elektronickom podaní do Obchodného registra realizovanom prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy. Okrem týchto opatrení, ktoré sú súčasťou uvedeného materiálu správa o stave podnikateľského prostredia v Slovenskej republiky. V tejto chvíli Ministerstvo hospodárstva pripravuje v spolupráci s ostatnými rezortmi i opatrenia na podporu hospodárskeho rastu ako spomenul pán podpredseda vlády už v úvodnom, v úvodnej otázke, ktorá bola adresovaná premiérovi Slovenskej republiky. Ďakujem za pozornosť.  
Doplňujúca otázka Ďakujem pekne za slovo. No dozvedela som, že pripravujete materiál, ktorý bude, ktorý je pripravený na rokovanie vlády. Možno keby ste mi upresnili, na ktoré rokovanie vlády, či o týždeň, či o mesiac, o pol roka. Povedali ste o niektorých krokoch, ktoré sú už rozpracované tak, že budú môcť byť teda, možno už aj spracované do konca, v priebehu tohto roka. To sú tie systémové kroky, ktoré ste hovorili, ale necítite potrebu urobiť niečo možno pre tých 10 tisíc živnostníkov, ktorí teraz veľmi váha, či živnosť zanechať alebo si ju ponechať, že či, možno že aj keď nesystémové aj keď drobné kroky, ktoré naozaj by zabezpečili, aby tí drobní podnikateľia, ktorí u nás zvažujú, či vôbec majú podnikať, aby naozaj podnikať zostali. Lebo mám pocit, že ten čas, ktorý strácame pri vytváraní len systémových dlhodobých krokov verím, že sú potrebné, určite to nikto nepopiera, ale za ten čas nám spomedzi prsty utečú možno tisícky ľudí, ktorí zasa zachytíme len v tej sociálnej sieti bohužiaľ. Ďakujem za odpoveď.  
Doplňujúca odpoveď Áno, pani podpredsedníčka, rokovanie vlády, ktoré by malo prerokovať tento materiál bude to najbližšie rokovanie vlády, t.z., že v stredu budúci týždeň. Takže by sme mali mať prvých 24 opatrení vonku. Sú medzi nimi aj opatrenia, ktoré by mali zlepšiť podnikateľské prostredie pre drobných živnostníkov v krátkodobom horizonte a sú súbor opatrení hospodárskeho rastu, ktorý taktiež plánujeme prezentovať a schváliť na vláde niekdy na konci prvého štvrťroku, resp. na druhého, čo bude do mesiaca. Tam sú tak isto opatrenia, ktoré majú pomôcť malému a strednému podnikaniu, či už sú to finančné nástroje, ktoré rozhýbu mikropôžičkový program a podobné nástroje, ktoré by mali živnostníka presvedčiť, aby sa mu podnikať na Slovensku oplatilo, samozrejmá vec, ideálny stav tu nie je, ale aj tieto drobné zlepšenia, si myslím, že vytvoria podmienky na to, aby podnikanie a živnostenský stav na Slovensku sa rozmnožoval.  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.