Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Erika Jurinová

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 5. 12. 2012 
Zadávateľ Erika Jurinová 
Otázka Vážený pán minister, akým spôsobom budete reflektovať kritické vyjadrenia verejnej ochrankyne práv v "Správe o ochrane práv maloletých detí občanov SR, ktoré sa v cudzine ocitli bez starostlivosti rodičov" v práci vášho rezortu? 
Adresát minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter 
Dátum odpovede 6. 12. 2012 
Zodpovedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter 
Odpoveď Ďakujem pekne za slovo, pani podpredsedníčka Národnej rady. Vážená pani podpredsedníčka Národnej rady, ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny bola doručená Správa verejnej ochrankyni práv o ochrane práv maloletých detí občanov Slovenskej republiky, ktoré sa v cudzine ocitli bez starostlivosti rodičov, dňa 28. novembra 2012. Podľa § 19 ods. 2 zákona č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov ministerstvo v zákone stanovenej lehote oznámi svoje stanovisko verejnej ochrankyni práv. Ale vzhľadom na to, že si vás vážim, by som nerád skončil touto odpoveďou, pokúsim sa k tomu niečo viacej povedať, lebo to nie je len o kontrole, ktorá tu bola vykonaná, ale možno treba aj niektoré širšie súvislosti. I keď ja predpokladám, že v krátkej dobe sa zídeme na výbore pre ľudské práva, kde budem informovať komplexne o veci. V prvom rade mi však dovoľte, pani podpredsedníčka Národnej rady, pripomenúť, že som ministrom práce od apríla t. r., to znamená, že vaša otázka smeruje, rovnako ako aj správa pani ombudsmanky, do obdobia pred mojím nástupom do funkcie. Inými slovami, o celej tejto téme je reč najmä v období činnosti, prípadne nečinnosti aj vašich minulých straníckych kolegov zo strany SaS, ktorí boli za činnosť ministerstva, ako aj Centra pre medzinárodno-právnu ochranu detí a mládeže samozrejme zodpovední. Keďže vyžiadané spisy minulých prípadov, ktoré nazývame presne, týkajúcich sa maloletých detí, ktoré sa ocitli v cudzine bez starostlivosti rodičov, boli pred časom sprístupnené kancelárii pani ombudsmanky, očakávali sme celkom prirodzene a minulý týždeň aj zverejnenú záverečnú správu z tohto skúmania. Jedná sa o rozsiahly dokument, ministerstvo sa ním podrobne zaoberá. Predbežný pohľad ministerstva, respektíve Centra pre medzinárodno-právnu ochranu detí na výsledky vyplývajúce z tejto správy poznám. Rovnako však bude dôležité následne porovnanie týchto zistení s výsledkami mojej ministerskej kontroly k činnosti centra, ktorú som ešte v októbri, mimochodom ako prvý minister po 20. rokoch nariadil vykonať. Netýka sa len týchto spisov, ale ďalšej stovky spisov, pretože pani ombudsmanka sa zaujímala hlavne o oblasť tzv. britských detí. O jej výsledkoch budem môcť informovať Výbor Národnej rady pre ľudské práva, ale aj verejnosť už v najbližších dňoch. Zároveň však musím podotknúť, že nejde o kontrolu toho istého, keďže verejná ochrankyňa práv sa venovala výlučne spisom detí odobratých z Veľkej Británie. Témy však prirodzene veľmi úzko súvisia. Do tohto systému kontrol a previerok je potrebné zaradiť aj poslanecký prieskum, ktorý vykonal príslušný výbor Národnej rady pod vedením podpredsedu Jánoša, to znamená, celý tento komplex výstupov bude predmetom rokovania výboru, aj zhrnutia výsledkov, ktoré ponúkne ministerstvo práce a sociálnych vecí. Čo je možné však už teraz k tejto téme povedať a pokladám to za veľmi dôležité, v správe z pohľadu úplnosti a objektívnosti absentuje vyjadrenie k činnosti zahraničných strán. Verejná ochrankyňa práv sa v maximálnej miere venuje slovenským orgánom, samozrejme, čomu rozumiem, ale obchádza to zahraničie. Pričom sa s našimi zahraničnými partnermi zhodujeme vždy na základnom princípe, a síce že dohovor o právach dieťaťa a nariadenia Rady platí pre všetky zainteresované strany rovnako a v žiadnom prípade nemôže byť riešený jednou stranou, pretože je to absolútne vylúčené. Vždy sú a budú partnerské orgány na obidvoch stranách. Toľko k správe pani ombudsmanky. Ešte raz komplexne sa vyjadrím potom, keď budem mať podklady z jednotlivých odborných sekcií. Samozrejme, že kompletné stanovisko ministerstva bezodkladne oficiálne oznámim v prvom rade samotnej verejnej ochrankyni práv a následne verejnosti. Chcem však ešte na túto chvíľu možno dať do istej pozornosti hlavne kroky ministerstva a samotného Centra pre medzinárodnú právnu ochranu detí a mládeže pod mojím vedením. Všetci sa zhodujeme, že problematika ochrany práva detí je prvoradá a neznesie odklad. Jedna vec sú kontroly, vyhlásenia a dokumenty, my však od začiatku konáme. Konáme nielen od stola ako niektorí tí, ktorí boli pred nami, ale v lepších prípadoch ale aj priamymi osobnými intervenciami v zahraničí, vrátane vycestovania riaditeľky centra a príslušných kompetentných pracovníkov. Za všetko hovoria už dosiahnuté výsledky nového vedenia Centra pre medzinárodnú právnu ochranu detí a mládeže, ktoré dostalo moju dôveru začiatkom tohto leta. V procese je uzatváranie dohôd s ústrednými orgánmi cudzích krajín. Už teraz sa pripravuje aj dohoda medzi sociálnymi pracovníkmi u nás a v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska, ktorá tu veľmi vážne absentovala. Túto dohodu sa v posledných troch mesiacoch podarilo dosiahnuť nielen našimi rozhodnutiami, ale aj za výdatnej pomoci a chcem aj z tohto miesta poďakovať môjmu kolegovi ministrovi zahraničných vecí pánovi Miroslavovi Lajčákovi za súčinnosť. Problémy detí v Británii, ako je známe, vrcholili a boli absolútne aktuálnymi už viac ako pred rokom. Ten známy prípad detí Borových vznikol v júli 2010, opakujem, v júli 2010. Preto som si dovolil na začiatku povedať to, čo som povedal, a možno by som si mohol dovoliť aj citovať niektoré postoje terajších opozičných poslancov na príslušnom výbore, že by sa mal niekto zamyslieť nad sebou a možno vrátiť neoprávnene prijaté prostriedky za prácu, ktorú nevykonal. Ale ja to nechcem, túto problematiku politizovať, pretože je príliš vážna téma. Chcem povedať asi toľko, my sme len tí, ktorí tu dodatočne zachraňujú to, čo niekto pred nami zbabral. O to viac nás tešia dosiahnuté úspechy. A som pevne presvedčený, že v krátkej dobe premietnuté aj do návratu viacerých britských detí na Slovensko. Skončil som, pani podpredsedníčka. 
Doplňujúca otázka  
Doplňujúca odpoveď  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.