Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Martin Poliačik

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 8. 8. 2012 
Zadávateľ Martin Poliačik 
Otázka Pán minister, aký je dôvod pre poškodenie citlivých sociálnych skupín ako sú študenti a dôchodcovia, ktoré plánujete spôsobiť zavedením odvodov z dohôd? 
Adresát minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter 
Dátum odpovede 9. 8. 2012 
Zodpovedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter 
Odpoveď Ďakujem pekne pani podpredsedníčka, ďakujem za otázku. Pán poslanec, súhlasím v tom s vami, že tá otázka je veľmi citlivá a mal som, alebo mali sme aj maximálny záujem citlivo k tejto problematike pristupovať, ale základný cieľ spočíval v tom, že bol eminentný záujem štandardizovať pracovnoprávne prostredie na Slovensku. Jednoducho z toho titulu, aby neboli zneužívané mechanizmy, ktorými je napríklad aj možnosť uzavretia dohody zamestnávateľmi. Myslím si, že snáď tu ani nie je poslanca v tejto snemovni, ktorý by nemal skúsenosti z toho, že takýto stav v mnohých prípadoch v mnohých firmách nastáva. Spočíva v tom, že zamestnanec obdrží pracovnú zmluvu na minimálnu mzdu a zvyšok mzdy je riešený prostredníctvom dohody, pretože je to pre zamestnávateľa, v časti aj pre zamestnanca výhodné z hľadiska odvodov, ktoré doteraz platia. Jednoducho bol záujem tento stav meniť a nútili nás k tomu aj objektívne skutočnosti, ktoré súvisia so štatistikami, pretože za rok 2011 bolo na dohodách vyplatených takmer 800 miliónov eur a čo je pre nás istý varovný signál, je tá skutočnosť, že podľa štatistík Sociálnej poisťovne pribúda ľudí s minimálnou mzdou. To nie je objektívne dané tým, že by boli vytvárané len takéto nové pracovné miesta. To len potvrdzuje tú skutočnosť, ktorú som pred tým pomenoval, že tento mechanizmus, tento atribút je zneužívaný a ešte raz hovorím, svedčia k tomu aj tieto štatistiky. Boli možno uplatniť rôzne prístupy. Jeden z tých bol zrušiť dohody ako také a umožniť v zmysle Zákonníka práce o čiastkových pracovných úväzkoch riešiť takýto pracovnoprávny vzťah, Zákonník práce to umožňuje, sú tam mechanizmy a treba povedať, že aj Občiansky zákonník obsahuje ďalšie mechanizmy, kde je možné využiť tieto veci. Vychádzajúc znovu z porady s našimi sociálnymi partnermi, hlavne pri okrúhlom stole Rade solidarity a rozvoja na základe vážnych pripomienok viacerých sociálnych partnerov treba povedať, že nielen klasických zamestnávateľov, ale aj vysokých škôl, cirkvi, Slovenskej akadémie vied, jednoducho ďalších inštitúcii ako je ZMOS, sme pristúpili k istému kompromisu, ktorý súvisí s tým, že zmluvy ako také sme zachovali, alebo máme záujem zachovať, tak predkladáme ten návrh, ale je ich záujem štandardne zodvodniť. Výnimky sa spravili u dvoch sociálnych skupín, to sú študenti a dôchodcovia, kde je cirka polovičný predpoklad odvádzania náležitostí do Sociálnej poisťovne, prípadne zdravotnej poisťovne. To znamená to je základný prístup, riešime túto problematiku v dvoch zákonoch, jeden zákon je ten, ktorý máme v súčasnosti na stole, to znamená zákon o sociálnom poistení, druhý zákon je Zákonník práce, ktorý je teraz predmetom alebo už ukončeného medzirezortného pripomienkového konania, mal by byť predmetom rokovania septembrovej schôdze Národnej rady. Môžem len povedať toľko, že zatiaľ je tam zásadný rozpor z pohľadu sociálnych partnerov z hľadiska tripartity, odborári stále majú názor, že by sa mali zmluvy ako také úplne zrušiť a postupovať v zmysle Zákonníka práve a možnosti, ktoré v podstate platia v celej Európe, pretože pripomínam, že túto formu uplatňuje v Európe Česká a Slovenská republika, je to isté dedičstvo z minulosti a treba povedať, že po celkovom zhodnotení všetkých týchto skutočností sme mali záujem ponúknuť ten kompromisný návrh, ktorý je predmetom rokovania aj tejto schôdze. Chcem pripomenúť jednu vec, že odvody, to je vlastne cena práce. To znamená, nie celý odvod, alebo sa dotýka len zamestnanca, alebo len zamestnávateľa. Konkrétne u študentov, čo myslím, že je taká najcitlivejšia oblasť, sa v 7 % týka ten odvod, ktorý bude platiť, platiť študent a tých zvyšných 22,8 % platí konkrétny zamestnávateľ. Osobne si myslím, že zvýhodnením týchto dvoch sociálnych skupín plníme istú úlohu a istý záväzok pre mladých ľudí, u ktorých je záujem, aby získali pracovné návyky, aby využili aj túto možnosť a eventuálne si aj pomohli počas štúdia finančnými prostriedkami, ktoré cez to získajú. No a zas treba úprimne povedať, aj prax ukazuje, že je veľmi veľa pracovných miest, ktoré sú v maximálnej miere vhodné na dohodu pre dôchodcov, pretože vytvárajú istý priestor, ktorý nie je možné vykryť štandardným pracovnoprávnym vzťahom, pretože obsahuje isté iné náležitosti. To znamená, že ak by som to mal celé zhrnúť, jedným zo základných cieľov je zabezpečenie zrovnoprávnenia pri platení poistného z rôznych druhov príjmov, rôznych skupín občanov, aby daňovo odvodené zaťaženie bolo pre jednotlivých skupinách občanov porovnateľné a nedochádzalo k profitovaniu jednej skupiny voči druhej, zjednotenie postupu pri určení vymeriavacích základov na zdravotné poistenie a na sociálne poistenie, čo je predpokladom pre ročné zúčtovanie, ktoré by sme radi v budúcom roku aj napriek tomu, že Unitas ešte nie je funkčný, v podmienkach Sociálnej poisťovne zaviedli, pretože všetky štatistiky a predpokladajú, že aj na tomto by sa mohli získať ďalších 40 až 50 miliónov eur, čo doteraz nedokážeme vzhľadom na to, že nie sme schopní toto zúčtovanie urobiť. Toľko asi odpoveď na tú vašu otázku. Vychádzajúc z toho, že sme aj osobne mali možnosť hovoriť, viem, že sa vám v značnej miere týka hlavne o študentov a tú vekovú hranicu, konkrétne ste pomenoval tretí stupeň vysokoškolského vzdelania, to znamená doktorandov, mali sme si možnosť povedať, že tam istá možnosť riešenia je z hľadiska náležitosti, odborný tím, s ktorým spolupracujem aj pri rozprave, ktorá tu prebieha, aj vzhľadom na niektoré návrhy, ktoré tu vznikli, každopádne pripraví isté úpravy aj do tohto článku. A sú dve možnosti, že buď rozšírime diapazón a zvýhodníme skupinu vo veku 15 až 18 rokov, čo je tá najmladšia možná kategória ľudí, ktorí môžu dohody užívať, alebo sa budeme potom venovať možnosti, ktorú ste navrhol vy. Pre túto chvíľu tá problematika nie je uzavretá a bude predmetom aj ďalšieho odborného zhodnocovania u mojich spolupracovníkov, ktorí sú odborne na to fundovaní. Skončil som, pani podpredsedníčka.  
Doplňujúca otázka Dve otázky mám, pán minister. Prvá. Nezdá sa vám, že práve zvyšovaním ceny práce môže zaniknúť veľa tých miest, ktoré dnes boli na dohodu vykonávané a tým pádom plná ťarcha starostlivosti jednak o týchto dôchodcov a možno aj o niektorých študentov zo sociálne znevýhodneného prostredia môže padnúť na plecia štátu, to znamená pri očakávanom pluse sa dostávame do mínusu, akurát to budeme platiť z iného vačku než sme to platili doteraz. To je prvá vec a druhá vec. Aj pri študentoch, aj pri, teda pri študentoch platí to, že tam by sme mali podporiť teda vytváranie nejakej intelektuálnej vrstvy, to ste hovorili, že budete zvažovať, koniec koncov pozmeňováky máme na stole a jeden z nich dvoch je možné podporiť, tam už stačí iba hlasovať, ale pri dôchodcoch mi neni jedna vec jasná. Oni už v podstate majú ako keby do toho systému zaplatené. Ten systém bol voči nim niekoľko desiatok rokov nespravodlivý a nevidím vhodné, aby práve túto sociálnu skupinu sme teraz ešte viacej zaťažovali a tým znemožňovali vytváranie pracovných miest na dohody práve pre dôchodcov, ktorí tým môžu pomáhať svojej finančnej situácii. Ak by ste sa mohli k tomuto vyjadriť. Ďakujem.  
Doplňujúca odpoveď Ďakujem pekne. No, po prvé, hlavný zámer som mal možnosť vyjadriť, že súvisí s tým, že tento produkt ako taký je zneužívaný. Myslím, že na tom sa zhodneme. Samozrejmá vec, otázka zavedenia zodvodnenia podľa našich očakávaní mala priniesť tomu, že by ani pre zamestnávateľov nemalo byť zaujímavé zneužívať potom tento systém, pretože vlastne tá cena práce bude vyrovnaná. Minimálne pri tých dvoch hlavných zmluvách, to znamená, ku ktorým smeruje celé to naše opatrenie a hlavne o tej zmluvy o vykonaní práce a o pracovnej činnosti, ktoré sú také najpoužívanejšie, jedna možno v kratšom rozsahu, individuálne, ale zmluva o pracovnej činnosti tak ako som povedal aj v rozprave, je časove viazaná na dlhšie obdobie a tam to tá možnosť zneužitia jednoducho je, inak povedané, ak sa nám tento zámer podarí, tak by to malo priniesť pozitívum napríklad aj pri riešení pracovných miest. Lebo tí, ktorí boli riešení a doteraz možno dvomi, tromi zmluvami mimo hlavného pracovno právneho vzťahu by sa mohli dostať do klasického pracovnoprávneho vzťahu, že bude mať po týchto zmenách s ním zamestnávateľ ambíciu uzatvoriť klasický pracovnoprávny vzťah a zamestnanec bude mať všetky práva, nároky, ktoré v zmysle Zákonníka práce mu prináležia. Čo sa týka dôchodcov, no je treba vnímať ten rozdiel, že ten rozdiel nemá celkom podobný súvis len ako u tých mladých ľudí, ale pri nastavení 23,8 % u starobných dôchodcov a u invalidných dôchodcov 29, 8 %, sme mali záujem zohľadniť tie faktory, o ktorých ste vy hovoril. To znamená, toto všetko je zohľadnené a opakujem, z hľadiska vecnej stránky veci očakávame, že tí dôchodcovia by mali vykryť hlavne tie pracovné miesta, ktoré nie je možné riešiť klasickým pracovnoprávnym vzťahom. Ja by som to pomenoval ako doplnkové pracovnoprávne vzťahy, ktoré s tým súvisia. Skončil som.  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.