Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Anton Martvoň

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 27.6.2012 
Zadávateľ Anton Martvoň 
Otázka Vážený pán minister, ako hodnotíte situáciu v Zbore väzenskej a justičnej stráže? 
Adresát minister spravodlivosti SR Tomáš Borec 
Dátum odpovede 28.6.2012 
Zodpovedal minister spravodlivosti SR Tomáš Borec 
Odpoveď Ďakujem pekne, pani podpredsedníčka. Vážený pán poslanec, ďakujem pekne za túto otázku. Na začiatku chcem povedať, že Zbor väzenskej a justičnej stráže si napriek neľahkým podmienkam plní svoje povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov a osobitných predpisov, a to či už vo vzťahu k zabezpečovaniu výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody alebo vo vzťahu k ochrane objektov, resp. penitenciárnej starostlivosti. Aj túto príležitosť by som rád využil na to, aby som ocenil ťažkú prácu príslušničiek a príslušníkov zboru, ktorí pôsobia často v naozaj náročných podmienkach. Obmedzený objem finančných zdrojov a pokračujúci trend rastu počtu obvinených a odsúdených osôb v ústavoch zboru si vyžaduje prijať potrebné opatrenia, inak by situácia v zbore z dlhodobého hľadiska nebola udržateľná. V prvom rade si treba uvedomiť, že príslušníci zboru musia zabezpečovať dvadsaťštyri hodinovú starostlivosť obvineným a odsúdeným v ústavoch, ktoré dnes máme značne preplnené. Kapacita našich zariadení ja 10 798 miest, no v skutočnosti je v nich umiestnených až 11 069 obvinených a odsúdených. Navyše toto číslo má tendenciu pomerne rýchlo rásť. Súčasná situácia pritom nie je ani tak dôsledkom skutočného vývoja kriminality, ale skôr nie práve najlepšie nastavenej trestnej politiky štátu. Pravidlá výpočtu trestov sa totiž v minulosti spolu so samotným trestnými sadzbami v zásade iba sprísňovali. V konkrétnych situáciach sme potom svedkami, keď sú sudcovia nútení ukladať neprimerane vysoké tresty aj za niektoré spoločensky relatívne menej závažné trestné činy. Dovolím si pritom povedať, že v niektorých prípadoch zákonodarca núti sudcov ukladať vyslovene nespravodlivé tresty, pričom nemám na mysli len populárnu tému užívania tzv. mäkkých drog. V súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky a tiež v kontexte záväzkov v oblasti konsolidácie verejných financií rozhodne nechceme ísť cestou budovania nových väzníc. V prvom rade je potrebné využiť tie ubytovacie kapacity, ktoré máme aktuálne k dispozícii a v tejto súvislosti prijať opatrenia k využitiu existujúcich ubytovacích kapacít, ktoré sú nevyužité na tzv. otvorených oddeleniach. Ide približne o 200 miest pre odsúdených zaradených v minimálnom, v tzv. minimálnom stupni stráženia. Samozrejme, máme naplánované niektoré nevyhnutné rekonštrukcie, ktorých výsledkom bude aj zvýšenie kapacity ústavov. Ja som však za to, aby sme radšej neprimerane prísne pravidlá zmierňovali a uprednostňovali alternatívne tresty a ďalšie tzv. odklony tak, aby sa trest odňatia slobody vnímal až ako najkrajnejšie riešenie. Pozitívnym vedľajším efektom takýchto zmien v trestnej politike potom bude aj zmiernenie tlaku na kapacity Zboru väzenskej a justičnej stráže. Veľmi dôležitou úlohou, pred ktorou stojí zbor a ministerstvo spravodlivosti, je dôsledné posúdenie možnosti zaviesť elektronické monitorovanie osôb a tak vytvoriť predpoklady pre častejšie ukladanie trestu domáceho väzenia. Takýmto spôsobom na jednej strane môžeme spravodlivo potrestať páchateľov určitých trestných činov. Na strane druhej takýto odsúdený môže naďalej chodiť do práce, starať sa o rodinu a platiť dane. V tomto smere analyzujeme či a v akom rozsahu by bolo vhodné na Slovensku zaviesť systém tzv. elektronických náramkov. Samozrejme, na ministerstve spravodlivosti si uvedomuje, že efekty týchto opatrení sa nedostavia zo dňa na deň. Čo však môžeme robiť okamžite, je zefektívňovanie niektorých procesov vnútri v zbore. Aj preto som veľmi rád, že ponuku na funkciu nového generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže prijal človek s dlhodobou riadiacou praxou a skúsenosťami vo väzenstve. Úlohou nového generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže nie je prinášať do zboru revolúciu, ale skôr postupnými a systematickými krokmi odstraňovať nedostatky a neefektivitu v jednotlivých ústavoch. Podľa mojich informácii už začal v tomto smere konať a verím, že sa čoskoro dostavia pozitívne výsledky vo fungovaní a bezpečnosti jednotlivých ústavov. Z pozície ministra spravodli... alebo ministerstva sme v súčasnosti s novým vedením Zboru väzenskej a justičnej stráže prijali niektoré zmeny organizačného charakteru, či už ide o personálne a disciplinárne právomoci, resp. o opatrenia na zefektívnenie verejného obstarávania. Najmä v oblasti verejného obstarávania ministerstvo spravodlivosti pod mojím vedením prijalo opatrenia, ktoré zvyšujú kontrolu nad vynakladaním peňazí daňových poplatníkov v zbore. Cieľom všetkých týchto opatrení je stabilizovanie pomerov v záujme bezpečnosti občanov Slovenskej republiky, ale aj bezpečnosti obvinených a odsúdených zároveň. V neposlednom rade máme pri racionalizačných opatreniach na pamäti aj otázku hľadania zdrojov na primerané finančné ohodnocovania náročnej práce príslušníkov zboru. Pán poslanec, dúfam, že sa mi podarilo dostatočne zodpovedať vašu otázku. Veľmi pekne ďakujem. Skončil som.  
Doplňujúca otázka  
Doplňujúca odpoveď  

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.