Hodina otázok Vytlačiť stránku / Print page

Otázka od: Dušan Slobodník

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 24. 2. 1999 
Zadávateľ Dušan Slobodník 
Otázka oznáte výrok premiéra Maďarska pána Orbána, že Maďarsko sa pridržiava rozsudku z Haagu. Vysvetlite, prosím, či sa Slovensko vzdá pozície určenej rozsudkom z Haagu a ustúpi Maďarsku a jeho chápaniu haagskeho rozhodnutia. 
Adresát predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda 
Dátum odpovede 25. 2. 1999 
Zodpovedal predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda 
Odpoveď Možno nie je veľa tém, pán poslanec, kde sa môžeme cítiť na jednej a tej istej lodi, ale zdá sa mi, že práve téma, ktorej ste sa dotkli vo svojej otázke, takouto môže byť. Súčasná vláda, pokiaľ ide o otázku realizácie rozsudku Medzinárodného súdneho dvora z 25. septembra 1997 vo veci Sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros, nemení politiku predchádzajúcej vlády. Chcem vám len pripomenúť, že dôkaz o tom, čo hovorím, sme podávali ešte aj keď sme sedeli v opozičných laviciach. Spomínam si na uznesenie Národnej rady z 1. apríla, keď sme vyjadrovali podporu vláde v jej stanovisku k návrhu rámcovej dohody z 27. februára 1998, ktorá nakoniec nebola maďarskou stranou ratifikovaná. Keď sa pozriete do výsledku hlasovania, zistíte, že aj my poslanci vtedajšej opozície sme podporili toto uznesenie. Súčasne by som si vám dovolil pripomenúť, že strany dnešnej vládnej koalície sa v koaličnej dohode jednoznačne vyjadrili, že v otázke Sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros budú podporovať napĺňanie záväzkov vyplývajúcich z rozsudku Medzinárodného súdneho dvora v Haagu. Teraz som citoval príslušnú pasáž. Ďalším argumentom je, myslím si, aj samotné zloženie slovenskej delegácie na rokovaniach s Maďarskou republikou, ktorá ostala prakticky nezmenená, a sú v nej zastúpení experti na všetky dôležité oblasti, ktorých sa rozsudok týka. Expertné komisie sedeli dvakrát, v marci sa pripravuje tretie expertné rokovanie. Myslím si, že aj to nasvedčuje tomu, že pozícia Slovenskej republiky ostáva nezmenená. Medzinárodný súdny dvor vo svojom rozsudku z 25. septembra 1997 vo všetkých bodoch s výnimkou jedného dal za pravdu slovenskej právnej pozícii a my túto pozíciu jednoducho budeme držať. Súd, čo je, zdá sa, najdôležitejšie, potvrdil, že zmluva z roku 1977 aj naďalej platí a Slovenská republika sa stala jej stranou na základe sukcesie. Súd tiež vyslovil názor, že je dôležité, aby strany zmluvu aplikovali rozumne, berúc do úvahy dnešnú situáciu. Súd zaviazal obidve strany, aby dobromyseľne rokovali a prijali všetky opatrenia na dosiahnutie cieľov zmluvy z roku 1977. Máme záujem na vecnom riešení všetkých otvorených otázok, avšak nie na úkor slovenských záujmov, prirodzene, o to viac, že rozsudok, ako som už uviedol, potvrdil právne stanoviská Slovenskej republiky. Máme eminentný záujem, aby boli všetky ciele zmluvy z roku 1977 naplnené, t. j. zlepšenie plavebných podmienok, protipovodňová ochrana, ochrana životného prostredia, výroba elektrickej energie, aby boli dosiahnuté spoločne a integrovane, pričom žiadnemu z týchto cieľov nie je dávaná absolútna priorita. Podotýkam, že nám ide o celú sústavu v celom úseku Dunaja od Bratislavy po Budapešť. Chcem vás ubezpečiť, pán poslanec, ale aj ostatné pani poslankyne, pánov poslancov, že ak sa takáto dohoda dosiahne, o čo sa úprimne usilujeme, budeme o nej informovať Národnú radu Slovenskej republiky. Takúto dohodu predložíme Národnej rade Slovenskej republiky, aby ste boli pri tom aj vy. Skončil som. (Potlesk.) 
Doplňujúca otázka Vaša odpoveď je dobrá pre Slovensko, ale sú tu také znepokojujúce momenty. Viete, že maďarská strana sa zriekla toho, čo dohodli predchádzajúci experti alebo predchádzajúci splnomocnenci vlády za maďarskú stranu pán Nemcsok a za slovenskú pán Baco. Nejako sa zabudlo aj na to, aj pán minister Palacka sa k tomu nijako nevyjadruje, že maďarská strana nemieni, tak sa aspoň hovorí, zvýšiť úroveň mosta Štúrovo - Ostrihom. Nechávam bokom, či je ten most potrebný. Teraz vychádzam z reality, že most sa má stavať, a ak by sa nezvýšila úroveň mostu, viete, pán premiér, že by sa nedala postaviť ďalšia časť komplexu vodného diela na maďarskej strane. Rád by som bol, keby ste mi toto vysvetlili. 
Doplňujúca odpoveď Už je to tak, že v medzinárodnej politike sa stáva, že jedna krajina má jeden názor, druhá krajina má iný názor. Dôležité je, aby sa problémy riešili v pokoji, kultivovanou cestou. Bolo dobré, že takú cestu Slovensko v minulosti zvolilo a dočkali sme sa ovocia v podobe rozhodnutia v Haagu. Bol to výsledok, že naša cesta bola pokojná, založená na odbornosti a bola pravdivá. Na tomto chceme stavať aj naďalej. V Maďarsku došlo k výmene vlád. Je celkom možné, že nová si vytvára názor. Keď tu bol maďarský premiér Orbán, otvoril som túto tému, otvoril som ju aj na trojstránke v Šoproni, kde bol nielen pán Orbán, ale aj pán Klima. Jednoducho máme záujem na naplnení tohto rozsudku. Opakujem, že v marci bude tretie expertné sedenie a potom, samozrejme, budeme vidieť, ako sa veci majú. Čo sa týka vašej druhej otázky, na most treba dvoch a minister Palacka veľmi dobre vie, že ten most musí spĺňať všetky kritériá tak, aby Slovensko bolo spokojné. Azda vás môžem ubezpečiť, že som mu položil takúto otázku aj ja sám osobne, či je to pravda, či tie parametre viažu na seba alebo neviažu na seba, či sledujeme všetky záležitosti, všetky relevantné okolnosti, ktoré sú zaujímavé. Pán poslanec, ubezpečujem vás, že most bude stáť vtedy, keď všetky otázky, ktoré sú dôležité pre Slovensko, budú zabezpečené v predprojektovej dokumentácii, potom v projektovej dokumentácii. Hovorím to veľmi pokojne, pretože len tak táto investícia môže priniesť spokojnosť obidvoch strán. Ubezpečujem vás o tom. Skončil som. (Potlesk.) 

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí hodinu otázok pre daný deň.