Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

1234567
DátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
19.10.2022
17:10:11
1 Prezentácia. Hlasovanie č. 1
19.10.2022
17:14:23
2 Hlasovanie o návrhu na doplnenie programu 75. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. R. Takáč Hlasovanie č. 2
19.10.2022
17:15:02
3 Hlasovanie o návrhu posl. J. Habánika, aby bod č. 65 - tlač 1113, aby bol vypustený z aktuálneho programu 75. schôdze NR SR a zaradený na nasledujúcu riadnu schôdzu. Hlasovanie č. 3
19.10.2022
17:15:41
4 Hlasovanie o programe 75. schôdze NR SR ako o celku so schválenými zmenami a doplnkami. Hlasovanie č. 4
19.10.2022
17:23:15
5 Hlasovanie o návrhu predsedu NR SR B. Kollára o postupe podľa § 146 odsek 2 rokovacieho poriadku, aby v prípade členstva poslanca J. Šeligu za člena Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti SIS, zaujal stanovisko Ústavnoprávny výbor NR SR. Hlasovanie č. 5
19.10.2022
17:24:54
6 1036 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1036) - druhé čítanie. Hlasovanie o skrátení lehoty k návrhom podaným v rozprave. Hlasovanie č. 6
19.10.2022
17:25:41
7 1036 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1036) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov – body 1 a 2. Hlasovanie č. 7
19.10.2022
17:26:36
8 1036 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1036) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov – bod 3. Hlasovanie č. 8
19.10.2022
17:27:19
9 1036 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1036) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy – posl. Kremský. Hlasovanie č. 9
19.10.2022
17:28:05
10 1036 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1036) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy – posl. P. Kremský, G. Gyimesi. Hlasovanie č. 10
19.10.2022
17:28:51
11 1036 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1036) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy – posl. Kuriak. Hlasovanie č. 11
19.10.2022
17:29:36
12 1036 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1036) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 12
19.10.2022
17:30:19
13 1036 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1036) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 13
19.10.2022
17:48:06
14 Hlasovanie o uznášanaschopnosti. Hlasovanie č. 14
19.10.2022
17:49:39
15 1164 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky týkajúceho sa ochrany slobody vierovyznania alebo presvedčenia (tlač 1164). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 15
19.10.2022
17:50:21
16 1264 Návrh na zmeny v zložení výborov Národnej rady Slovenskej republiky a stálych delegácií Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 1264). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 16
19.10.2022
18:20:00
17 1278 Návrh na voľbu podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 1278).
20.10.2022
11:19:04
18 Hlasovanie o návrhu predsedu NR SR B. Kollára o termínovaní bodov 18 až 22 ministra dopravy A. Doležala. Hlasovanie č. 18
20.10.2022
11:22:06
19 1272 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 1272). Hlasovanie o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie. Hlasovanie č. 19
20.10.2022
11:23:39
20 1213 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1213) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 20
20.10.2022
11:25:04
21 1213 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1213) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 21
20.10.2022
11:26:06
22 1214 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1214) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 22
20.10.2022
11:27:19
23 1214 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1214) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 23
20.10.2022
11:28:23
24 1206 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 1206) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 24
20.10.2022
11:29:42
25 1206 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 1206) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 25
20.10.2022
11:30:42
26 1215 Vládny návrh zákona o preverovaní zahraničných investícií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1215) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 26
20.10.2022
11:32:01
27 1215 Vládny návrh zákona o preverovaní zahraničných investícií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1215) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 27
20.10.2022
11:33:03
28 1209 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch v znení neskorších predpisov (tlač 1209) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 28
20.10.2022
11:34:18
29 1209 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch v znení neskorších predpisov (tlač 1209) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 29
20.10.2022
11:35:52
30 1235 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1235) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 30
20.10.2022
11:37:12
31 1235 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1235) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 31
20.10.2022
11:38:43
32 1187 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1187) - druhé čítanie. Hlasovanie o skrátení lehoty k návrhom podaným v rozprave. Hlasovanie č. 32
20.10.2022
11:39:30
33 1187 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1187) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov – body 1 a 2. Hlasovanie č. 33
20.10.2022
11:40:13
34 1187 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1187) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - A. Mierna. Hlasovanie č. 34
20.10.2022
11:41:00
35 1187 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1187) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 35
20.10.2022
11:42:02
36 1187 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1187) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 36
20.10.2022
11:43:52
37 1188 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1188) - druhé čítanie. Hlasovanie o skrátení lehoty k návrhom podaným v rozprave. Hlasovanie č. 37
20.10.2022
11:44:35
38 1188 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1188) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov – bod 1. Hlasovanie č. 38
20.10.2022
11:45:16
39 1188 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1188) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov – bod 2. Hlasovanie č. 39
20.10.2022
11:45:58
40 1188 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1188) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy – posl. P. Vons. Hlasovanie č. 40
20.10.2022
11:46:42
41 1188 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1188) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 41
20.10.2022
11:47:41
42 1188 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1188) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 42
20.10.2022
11:50:47
43 1129 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miloša SVRČEKA, Lukáša KYSELICU a Kataríny HATRÁKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1129) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov – body 1 a 2 spoločne. Hlasovanie č. 43
20.10.2022
11:51:37
44 1129 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miloša SVRČEKA, Lukáša KYSELICU a Kataríny HATRÁKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1129) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 44
20.10.2022
11:52:32
45 1129 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miloša SVRČEKA, Lukáša KYSELICU a Kataríny HATRÁKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1129) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 45
20.10.2022
11:54:07
46 1177 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1177) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov – body 1 až 13. Hlasovanie č. 46
20.10.2022
11:54:58
47 1177 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1177) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 47
20.10.2022
11:55:56
48 1177 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1177) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 48
20.10.2022
17:16:04
49 Hlasovanie o návrhu predsedu NR SR B. Kollára, o termínovaní hlasovania bodov 1, 3 až 5 (tlač. č 1036, 1181, 1182 a 1183). Hlasovanie č. 49
20.10.2022
17:45:28
50 Prezentácia. Hlasovanie č. 50
1234567

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.