Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

12345
DátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
16.6.2015
13:01:41
1 Prezentácia Hlasovanie č. 1
16.6.2015
13:16:49
2 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 53. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Hubu. Hlasovanie č. 2
16.6.2015
13:17:50
3 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 53. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Kadúca. Hlasovanie č. 3
16.6.2015
13:19:35
4 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 53. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Posl. Vášáryová, 1. návrh.. Hlasovanie č. 4
16.6.2015
13:20:14
5 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 53. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Posl. Vášáryová, 2. návrh. Hlasovanie č. 5
16.6.2015
13:21:03
6 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 53. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh podpredsedníčky NR SR Jurinovej. Hlasovanie č. 6
16.6.2015
13:22:43
7 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 53. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Kaníka. Hlasovanie č. 7
16.6.2015
13:23:23
8 Hlasovanie o programe 53. schôdze NR SR ako o celku so schválenými zmenami a doplnkami. Hlasovanie č. 8
16.6.2015
13:25:20
9 1473 tlač 1473Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Evy HORVÁTHOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1473) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 9
16.6.2015
13:26:08
10 1474 Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Evy HORVÁTHOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1474) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 10
16.6.2015
13:26:58
11 1478 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta KANÍKA, Pavla FREŠA a Eugena JURZYCU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1478) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 11
16.6.2015
13:27:51
12 1502 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Júliusa BROCKU a Jána FIGEĽA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (tlač 1502) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 12
16.6.2015
13:28:55
13 1511 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa VISKUPIČA a Lucie NICHOLSONOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov (tlač 1511) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 13
16.6.2015
13:29:50
14 1533 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra OSUSKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 8512005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (tlač 1533) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 14
16.6.2015
13:30:38
15 1520 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Viliama NOVOTNÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a doplňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (tlač 1520) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 15
16.6.2015
17:07:31
16 1588 Zákon z 13. mája 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1588) - druhé čítanie. Hlasovanie o pripomienkach 1až 7 prezidenta Slovenskej republiky. Hlasovanie č. 16
16.6.2015
17:08:25
17 1588 Zákon z 13. mája 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1588) - tretie čítanie. Hlasovanie o vrátenom zákone ako o celku. Hlasovanie č. 17
16.6.2015
17:09:48
18 1571 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1571) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 18
16.6.2015
17:10:49
19 1571 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1571) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 19
16.6.2015
17:12:09
20 1572 Vládny návrh zákona o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1572) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 20
16.6.2015
17:13:04
21 1572 Vládny návrh zákona o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1572) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 21
17.6.2015
11:03:16
22 1573 Vládny návrh zákona o územnom plánovaní a výstavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (stavebný zákon) (tlač 1573) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 22
17.6.2015
11:04:35
23 1573 Vládny návrh zákona o územnom plánovaní a výstavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (stavebný zákon) (tlač 1573) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 23
17.6.2015
11:05:48
24 1574 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania (tlač 1574) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 24
17.6.2015
11:06:51
25 1574 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania (tlač 1574) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 25
17.6.2015
11:08:26
26 1575 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení zákona č. 134/2013 Z. z. (tlač 1575) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 26
17.6.2015
11:09:22
27 1575 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení zákona č. 134/2013 Z. z. (tlač 1575) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 27
17.6.2015
11:10:22
28 1576 Vládny návrh zákona o správcoch bytových domov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (tlač 1576) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 28
17.6.2015
11:11:18
29 1576 Vládny návrh zákona o správcoch bytových domov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (tlač 1576) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 29
17.6.2015
11:12:23
30 1577 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1577) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 30
17.6.2015
11:13:18
31 1577 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1577) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 31
17.6.2015
11:14:42
32 1389 Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Jordánskym hášimovským kráľovstvom o leteckých dopravných službách (tlač 1389) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 32
17.6.2015
11:15:38
33 1390 Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Tureckou republikou o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave (tlač 1390) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 33
17.6.2015
11:16:32
34 1466 Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s odvolaním vyhlásenia Slovenskej republiky o neuplatňovaní dodatkov CUI, APTU a ATMF k dohovoru COTIF v znení protokolu 1999 (tlač 1466) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 34
17.6.2015
11:17:22
35 1556 Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohodou o leteckej doprave medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Kanadou na strane druhej (tlač 1556) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 35
17.6.2015
11:18:29
36 1461 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov (tlač 1461) - druhé čítanie. Hlasovanie o skrátení lehoty k návrhom podaným v rozprave. Hlasovanie č. 36
17.6.2015
11:19:06
37 1461 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov (tlač 1461) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu zo spoločnej správy výborov. Hlasovanie č. 37
17.6.2015
11:19:42
38 1461 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov (tlač 1461) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Raši. Hlasovanie č. 38
17.6.2015
11:20:22
39 1461 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov (tlač 1461) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 39
17.6.2015
11:21:04
40 1461 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov (tlač 1461) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 40
17.6.2015
17:05:09
41 1606 Návh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Richarda RAŠIHO, Jozefa VALOCKÉHO a Vladimíra BALÁŽA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 460/2012 Z. z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1606) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 41
17.6.2015
17:06:13
42 1606 Návh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Richarda RAŠIHO, Jozefa VALOCKÉHO a Vladimíra BALÁŽA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 460/2012 Z. z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1606) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 42
17.6.2015
17:07:42
43 Hlasovanie o návrhu na zaradenie nových bodov pod tlačou 1624 a 1625 do programu 53. schôdze. Hlasovanie č. 43
18.6.2015
11:08:47
44 1503 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Júliusa BROCKU a Alojza PŘIDALA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1503) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 44
18.6.2015
11:09:53
45 1547 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava KADÚCA a Edity PFUNDTNER na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (tlač 1547) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 45
18.6.2015
11:11:03
46 1587 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Daniela LIPŠICA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1587) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 46
18.6.2015
11:12:10
47 1604 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Daniela LIPŠICA, Richarda VAŠEČKU a Ľubomíra GALKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov (tlač 1604) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 47
18.6.2015
11:13:35
48 1544 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Daniela LIPŠICA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1544) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 48
18.6.2015
11:14:39
49 1589 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ivana UHLlARIKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1589) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 49
18.6.2015
11:16:43
50 1550 Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Maďarskom, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou o spolupráci pri predchádzaní cezhraničnej trestnej činnosti a v boji proti organizovanej trestnej činnosti podpísaná 2. októbra 2006 v Bratislave (tlač 1550) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 50
12345

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.