Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

12345
DátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
13.5.2014
13:02:31
1 Prezentácia Hlasovanie č. 1
13.5.2014
13:16:42
2 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 35. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Štefanca. Hlasovanie č. 2
13.5.2014
13:17:24
3 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 35. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Fronca. Hlasovanie č. 3
13.5.2014
13:18:05
4 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 35. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Posl. Hlina, 1. návrh. Hlasovanie č. 4
13.5.2014
13:18:45
5 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 35. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Posl. Hlina, 2. návrh. Hlasovanie č. 5
13.5.2014
13:19:24
6 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 35. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Hubu. Hlasovanie č. 6
13.5.2014
13:19:58
7 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 35. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Kollára. Hlasovanie č. 7
13.5.2014
13:20:51
8 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 35. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Hraška. Hlasovanie č. 8
13.5.2014
13:21:38
9 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 35. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Mičovského. Hlasovanie č. 9
13.5.2014
13:22:30
10 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 35. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Prochádzku. Hlasovanie č. 10
13.5.2014
13:23:08
11 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 35. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Ritomskej. Hlasovanie č. 11
13.5.2014
13:24:05
12 Hlasovanie o programe 35. schôdze NR SR ako o celku so schválenými zmenami a doplnkami. Hlasovanie č. 12
13.5.2014
14:14:08
13 976 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 976). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 13
14.5.2014
11:04:05
14 977 Vládny návrh zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 977) - prvé čítanie. Hlasovanie o návrhu posl. Simona - nepokračovať v rokovaní o návrhu zákona. Hlasovanie č. 14
14.5.2014
11:04:37
15 977 Vládny návrh zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 977) - prvé čítanie. Hlasovanie o návrhu posl. Chrena - vrátiť návrh zákona na dopracovanie. Hlasovanie č. 15
14.5.2014
11:05:10
16 977 Vládny návrh zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 977) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 16
14.5.2014
11:06:04
17 977 Vládny návrh zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 977) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 17
14.5.2014
11:06:56
18 959 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 959) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 18
14.5.2014
11:07:46
19 959 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 959) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 19
14.5.2014
11:08:31
20 965 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov (tlač 965) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 20
14.5.2014
11:09:21
21 965 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov (tlač 965) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 21
14.5.2014
11:10:17
22 966 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 966) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 22
14.5.2014
11:11:15
23 966 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 966) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 23
14.5.2014
11:12:09
24 967 Vládny návrh zákona o správe, prevádzke a používaní informačného systému Centrálny elektronický priečinok pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru a o doplnení zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) (tlač 967) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 24
14.5.2014
11:13:03
25 967 Vládny návrh zákona o správe, prevádzke a používaní informačného systému Centrálny elektronický priečinok pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru a o doplnení zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) (tlač 967) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 25
14.5.2014
11:14:08
26 969 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 969) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 26
14.5.2014
11:15:13
27 969 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 969) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 27
14.5.2014
11:16:34
28 Hlasovanie o návrhu predsedu NR SR Pašku na zmenu programu 35. schôdze NR SR. Hlasovanie č. 28
14.5.2014
17:07:43
29 978 Program stability Slovenskej republiky na roky 2014 až 2017 (tlač 978). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 29
14.5.2014
17:08:42
30 1020 Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohodou o medzinárodnej železničnej preprave tovaru (SMGS) a návrhom vyhlásenia Slovenskej republiky k dohode SMGS (tlač 1020) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 30
14.5.2014
17:09:39
31 890 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (tlač 890) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body: 1 až 15 Hlasovanie č. 31
14.5.2014
17:10:17
32 890 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (tlač 890) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 32
14.5.2014
17:10:58
33 890 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (tlač 890) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 33
14.5.2014
17:11:59
34 897 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (tlač 897) - druhé čítanie. Hlasovanie o skrátení lehoty k návrhom podaným v rozprave. Hlasovanie č. 34
14.5.2014
17:12:40
35 897 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (tlač 897) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body: 1 až 25 Hlasovanie č. 35
14.5.2014
17:13:15
36 897 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (tlač 897) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Bagačka Hlasovanie č. 36
14.5.2014
17:13:53
37 897 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (tlač 897) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 37
14.5.2014
17:14:32
38 897 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (tlač 897) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 38
14.5.2014
17:15:32
39 974 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov (tlač 974) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 39
14.5.2014
17:16:30
40 974 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov (tlač 974) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 40
14.5.2014
17:18:03
41 Hlasovanie o návrhu predsedu NR SR Pašku na zmenu programu 35. schôdze NR SR. Hlasovanie č. 41
15.5.2014
11:05:45
42 968 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 968) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 42
15.5.2014
11:06:41
43 968 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 968) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 43
15.5.2014
17:08:53
44 962 Návrh na voľbu do funkcie špeciálneho prokurátora v Úrade špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky (tlač 962). Hlasovanie o tom, aby sa voľba uskutočnila tajným hlasovaním. Hlasovanie č. 44
15.5.2014
17:09:38
45 1019 Návrh na voľbu kandidáta na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky – nová voľba (tlač 1019). Hlasovanie o tom, aby sa voľba uskutočnila tajným hlasovaním. Hlasovanie č. 45
15.5.2014
17:40:00
46 962 Návrh na voľbu do funkcie špeciálneho prokurátora v Úrade špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky (tlač 962)
15.5.2014
17:56:00
47 1019 Návrh na voľbu kandidáta na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky (tlač 1019)
16.5.2014
11:03:20
48 977 Vládny návrh zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 977) - prvé čítanie. Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Simona, Muránského, Csicsaia, Hubu a Kuffu. Hlasovanie č. 48
16.5.2014
11:04:08
49 977 Vládny návrh zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 977) - prvé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body: 1 až 3 a 5, 6, 9, 10, 12 až 15. Hlasovanie č. 49
16.5.2014
11:04:49
50 977 Vládny návrh zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 977) - prvé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 4. Hlasovanie č. 50
12345

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.