Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

1234
DátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
18.6.2013
13:04:39
1 Prezentácia. Hlasovanie č. 1
18.6.2013
13:13:03
2 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 21. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh ktorý podal posl. Vašečka. Hlasovanie č. 2
18.6.2013
13:13:57
3 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 21. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh ktorý podal posl. Frešo. Hlasovanie č. 3
18.6.2013
13:14:35
4 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 21. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh ktorý podal posl. Hlina. Hlasovanie č. 4
18.6.2013
13:15:16
5 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 21. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh ktorý podal posl. Novotný. Hlasovanie č. 5
18.6.2013
13:16:00
6 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 21. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh ktorý podal posl. Huba. Hlasovanie č. 6
18.6.2013
13:16:39
7 Hlasovanie o programe 21. schôdze NR SR ako o celku so schválenými zmenami a doplnkami. Hlasovanie č. 7
18.6.2013
17:08:20
8 592 Návrh na voľbu kandidáta na vymenovanie za generálneho prokurátora Slovenskej republiky (tlač 592). Hlasovanie o tom, aby sa voľba uskutočnila tajným hlasovaním. Hlasovanie č. 8
18.6.2013
17:09:26
9 Hlasovanie o návrhu na zmenu programu 21. schôdze NR SR. Hlasovanie č. 9
18.6.2013
17:31:00
10 592 Návrh na voľbu kandidáta na vymenovanie za generálneho prokurátora Slovenskej republiky (tlač 592)
19.6.2013
11:08:52
11 545 Vládny návrh zákona o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) (tlač 545) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 11
19.6.2013
11:10:15
12 545 Vládny návrh zákona o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) (tlač 545) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 12
19.6.2013
11:11:29
13 462 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení zákona č. 547/2011 Z. z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (tlač 462) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 28. Hlasovanie č. 13
19.6.2013
11:12:08
14 462 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení zákona č. 547/2011 Z. z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (tlač 462) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď Hlasovanie č. 14
19.6.2013
11:12:46
15 462 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení zákona č. 547/2011 Z. z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (tlač 462) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 15
19.6.2013
11:15:46
16 Hlasovanie o procedurálnom návrhu, vypustiť z programu body 14 a 15. Hlasovanie č. 16
19.6.2013
17:09:39
17 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Štefanca. Hlasovanie č. 17
19.6.2013
17:10:23
18 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Mihála. Hlasovanie č. 18
19.6.2013
17:10:50
19 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Kollára. Hlasovanie č. 19
19.6.2013
17:12:23
20 526 Návrh štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2012 (tlač 526). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 20
19.6.2013
17:13:38
21 463 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 463) - druhé čítanie. Hlasovanie o skrátení lehoty k návrhom podaným v rozprave. Hlasovanie č. 21
19.6.2013
17:14:21
22 463 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 463) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 5. Hlasovanie č. 22
19.6.2013
17:15:16
23 463 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 463) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 23
19.6.2013
17:15:52
24 463 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 463) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 24
19.6.2013
17:17:01
25 476 Vládny návrh zákona o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 476) - druhé čítanie. Hlasovanie o skrátení lehoty k návrhom podaným v rozprave. Hlasovanie č. 25
19.6.2013
17:17:40
26 476 Vládny návrh zákona o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 476) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 16. Hlasovanie č. 26
19.6.2013
17:18:12
27 476 Vládny návrh zákona o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 476) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Zajac. Hlasovanie č. 27
19.6.2013
17:19:02
28 476 Vládny návrh zákona o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 476) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 28
19.6.2013
17:19:44
29 476 Vládny návrh zákona o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 476) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 29
19.6.2013
17:21:07
30 587 Zákon zo 16. Mája 2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky. (tlač 587) - druhé čítanie. Hlasovanie o pripomienkach 1 a 2 prezidenta Slovenskej republiky. Hlasovanie č. 30
19.6.2013
17:21:57
31 587 Zákon zo 16. Mája 2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky. (tlač 587) - tretie čítanie. Hlasovanie o vrátenom návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 31
19.6.2013
17:22:52
32 541 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov (tlač 541) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 32
19.6.2013
17:23:45
33 541 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov (tlač 541) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 33
19.6.2013
17:24:47
34 546 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 546) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 34
19.6.2013
17:25:52
35 546 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 546) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 35
20.6.2013
11:09:07
36 542 Vládny návrh zákona o pôsobnosti orgánov štátnej správy pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (biocídny zákon) (tlač 542) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 36
20.6.2013
11:10:36
37 542 Vládny návrh zákona o pôsobnosti orgánov štátnej správy pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (biocídny zákon) (tlač 542) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 37
20.6.2013
11:12:22
38 591 Návrh na zaradenie majetkovej účasti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na podnikaní spoločnosti UniCredit Bank Slovakia, a. s. do zoznamu majetkových účastí štátu na podnikaní iných právnických osôb zahrnutých do privatizácie (tlač 591). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 38
20.6.2013
11:13:26
39 543 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (tlač 543) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 39
20.6.2013
11:14:43
40 543 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (tlač 543) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 40
20.6.2013
11:16:02
41 544 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 544) - prvé čítanie. Hlasovanie o návrhu posl. Brocku a Kuffu - nepokračovať v rokovaní o návrhu zákona. Hlasovanie č. 41
20.6.2013
11:16:43
42 544 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 544) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 42
20.6.2013
11:17:59
43 544 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 544) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 43
20.6.2013
11:19:13
44 552 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (tlač 552) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 44
20.6.2013
11:20:39
45 552 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (tlač 552) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 45
20.6.2013
11:22:14
46 Hlasovanie o návrhu na zmenu termínu prerokovania bodu 21 (tlač 471) na stredu 26. júna 2013 o 9.00 hod. Hlasovanie č. 46
20.6.2013
17:04:02
47 550 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 550) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 47
20.6.2013
17:05:06
48 550 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 550) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 48
20.6.2013
17:06:23
49 447 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 121/2011 Z. z. o zrušení Protidrogového fondu v znení zákona č. 287/2012 Z. z. (tlač 447) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúciom návrhu zo spoločnej správy výborov. Hlasovanie č. 49
20.6.2013
17:07:12
50 447 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 121/2011 Z. z. o zrušení Protidrogového fondu v znení zákona č. 287/2012 Z. z. (tlač 447) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 50
1234

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.