Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR - Bobík, Jozef Vytlačiť stránku / Print page

Za 1054
Proti 90
Zdržal(a) sa 714
Nehlasoval(a) 31
Neprítomný(á) 630
Neplatných hlasov 0
12345678910...»
Číslo schôdzeDátumČísloČPTNázovHlasoval
36 1.7.2014
11:12:31
81 Informácia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníkov na zaniknuté mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí boli zvolení za poslancov Európskeho parlamentu Hlasovanie o návrhu uznesenia. Neprítomný(á)
36 1.7.2014
11:26:48
82 Hlasovanie o návrhu predsedu NR SR Pašku na zmenu programu 36. schôdze NR SR. Zdržal(a) sa
36 1.7.2014
11:29:15
83 1011 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra OSUSKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších prepisov (tlač 1011) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Zdržal(a) sa
36 1.7.2014
11:30:23
84 1053 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Moniky GIBALOVEJ, Pavla ABRHANA, Martina FRONCA a Pavla HRUŠOVSKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1053) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Za
36 1.7.2014
11:31:28
85 1003 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Štefana KUFFU a Miroslava KADÚCA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1003) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Zdržal(a) sa
36 1.7.2014
11:32:29
86 1042 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mikuláša HUBU a Jána MIČOVSKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (tlač 1042) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Za
36 1.7.2014
11:33:39
87 1044 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Eriky JURINOVEJ, Igora HRAŠKA a Miroslava KADÚCA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (tlač 1044) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Zdržal(a) sa
36 1.7.2014
11:34:45
88 1043 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martina FECKA, Mikuláša HUBU a Jána MIČOVSKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (tlač 1043) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Za
36 1.7.2014
11:35:53
89 1058 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jany ŽITŇANSKEJ a Daniela LIPŠICA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1058) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Za
36 1.7.2014
11:36:59
90 987 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra PETRÁKA, Mojmíra MAMOJKU a Ľubice ROŠKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (tlač 987) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body : 1 a 2 Za
36 1.7.2014
11:37:33
91 987 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra PETRÁKA, Mojmíra MAMOJKU a Ľubice ROŠKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (tlač 987) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Za
36 1.7.2014
11:38:14
92 987 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra PETRÁKA, Mojmíra MAMOJKU a Ľubice ROŠKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (tlač 987) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Za
36 1.7.2014
17:05:31
93 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Mezenskej Za
36 1.7.2014
17:08:31
94 793 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Otta BRIXIHO a Antona MARTVOŇA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 793) - druhé čítanie. Hlasovanie o skrátení lehoty k návrhom podaným v rozprave. Za
36 1.7.2014
17:09:26
95 793 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Otta BRIXIHO a Antona MARTVOŇA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 793) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body : 1 až 6 Zdržal(a) sa
36 1.7.2014
17:10:03
96 793 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Otta BRIXIHO a Antona MARTVOŇA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 793) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Mezenská Za
36 1.7.2014
17:10:38
97 793 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Otta BRIXIHO a Antona MARTVOŇA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 793) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Brixi a Martvoň Zdržal(a) sa
36 1.7.2014
17:11:24
98 793 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Otta BRIXIHO a Antona MARTVOŇA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 793) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Zdržal(a) sa
36 1.7.2014
17:12:02
99 793 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Otta BRIXIHO a Antona MARTVOŇA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 793) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Zdržal(a) sa
36 1.7.2014
17:13:16
100 1052 Návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Evy HORVÁTHOVEJ a Eriky JURINOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 1052) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Za
36 1.7.2014
17:14:13
101 1063 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Daniela LIPŠICA a Jany ŽITŇANSKEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (tlač 1063) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Neprítomný(á)
36 1.7.2014
17:15:09
102 1064 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Daniela LIPŠICA a Jany ŽITŇANSKEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1064) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Za
36 1.7.2014
17:15:59
103 1065 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Daniela LIPŠICA a Jany ŽITŇANSKEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1065) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Za
36 1.7.2014
17:16:49
104 1066 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Daniela LIPŠICA a Jany ŽITŇANSKEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1066) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Za
36 1.7.2014
17:17:40
105 1068 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra GALKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (tlač 1068) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Za
36 1.7.2014
17:18:35
106 1069 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ivana UHLIARIKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1069) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Za
36 1.7.2014
17:19:22
107 1071 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Lucie NICHOLSONOVEJ a Martina POLIAČIKA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení neskorších predpisov (tlač 1071) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Za
36 2.7.2014
11:06:15
108 1074 Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Lucie NICHOLSONOVEJ a Martina POLIAČIKA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1074) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Zdržal(a) sa
36 2.7.2014
11:07:12
109 1001 Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Lucie ŽITŇANSKEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1001) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Za
36 3.7.2014
11:04:49
110 966 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 966) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body : 1 až 10 Zdržal(a) sa
36 3.7.2014
11:05:26
111 966 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 966) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Zdržal(a) sa
36 3.7.2014
11:06:07
112 966 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 966) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Zdržal(a) sa
36 3.7.2014
11:07:00
113 965 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov (tlač 965) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body : 1 až 19 Zdržal(a) sa
36 3.7.2014
11:07:33
114 965 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov (tlač 965) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Zdržal(a) sa
36 3.7.2014
11:08:08
115 965 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov (tlač 965) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Zdržal(a) sa
36 3.7.2014
11:09:03
116 967 Vládny návrh zákona o správe, prevádzke a používaní informačného systému Centrálny elektronický priečinok pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru a o doplnení zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) (tlač 967) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body : 1 až 6 Zdržal(a) sa
36 3.7.2014
11:09:33
117 967 Vládny návrh zákona o správe, prevádzke a používaní informačného systému Centrálny elektronický priečinok pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru a o doplnení zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) (tlač 967) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Zdržal(a) sa
36 3.7.2014
11:10:12
118 967 Vládny návrh zákona o správe, prevádzke a používaní informačného systému Centrálny elektronický priečinok pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru a o doplnení zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) (tlač 967) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Zdržal(a) sa
36 3.7.2014
11:11:09
119 959 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 959) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body : 1, 3, 5 až 20 a 22 až 49 Zdržal(a) sa
36 3.7.2014
11:11:46
120 959 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 959) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body : 2, 4 a 21 Zdržal(a) sa
36 3.7.2014
11:12:18
121 959 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 959) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Zdržal(a) sa
36 3.7.2014
11:12:52
122 959 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 959) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Zdržal(a) sa
36 3.7.2014
11:14:20
123 Hlasovanie o návrhu predsedu NR SR Pašku na zmenu programu 36. schôdze NR SR. Zdržal(a) sa
36 3.7.2014
11:39:26
124 Zrušené hlasovanie. Neprítomný(á)
36 3.7.2014
11:39:55
125 1086 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1086). Hlasovanie o skrátení lehoty k návrhom podaným v rozprave. Zdržal(a) sa
36 3.7.2014
17:05:34
126 1031 Písomné odpovede členov vlády Slovenskej republiky na interpelácie poslancov Národnej rady Slovenskej republiky písomne podané predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 1031). Hlasovanie o tom, že Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie vyjadrenia posl. Mikuláša Hubu, Jozefa Mikuša a Heleny Mezenskej, že písomné odpovede predsedu vlády a členov vlády na ich interpelácie uvedené v tlači 1031 pod č.11, 9 a 13 nepovažujú za uspokojivé. Neprítomný(á)
36 3.7.2014
17:06:17
127 1031 Písomné odpovede členov vlády Slovenskej republiky na interpelácie poslancov Národnej rady Slovenskej republiky písomne podané predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 1031). Hlasovanie o uznesení, ktorým Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie písomné odpovede členov vlády na interpelácie poslancov písomne podané predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky do 29. mája 2014. Zdržal(a) sa
36 3.7.2014
17:08:23
128 Hlasovanie o návrhu predsedu NR SR Pašku na zmenu programu 36. schôdze NR SR. Zdržal(a) sa
36 3.7.2014
18:10:36
129 Hlasovanie o postupe rokovania 36. schôdze NR SR. Zdržal(a) sa
36 4.7.2014
11:02:11
130 1087 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1087) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Za
12345678910...»

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.