Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR - Simon, Zsolt Vytlačiť stránku / Print page

Za 2768
Proti 654
Zdržal(a) sa 1588
Nehlasoval(a) 157
Neprítomný(á) 898
Neplatných hlasov 0
12345678910...»
Číslo schôdzeDátumČísloČPTNázovHlasoval
2 1.8.2006
13:11:54
1 Prezentácia. Nehlasoval(a)
2 1.8.2006
13:14:41
2 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 2. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu posl. Abrhana. Za
2 1.8.2006
13:15:27
3 Hlasovanie o programe 2. schôdze NR SR ako o celku so schválenými zmenami a doplnkami. Zdržal(a) sa
2 1.8.2006
14:04:51
4 Informácia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o zložení sľubu poslancov a o nastúpení náhradníkov na zaniknutý mandát a na neuplatňované mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
2 1.8.2006
14:06:17
5 19 Návrh na voľbu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za členov výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 19). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
2 1.8.2006
14:07:44
6 20 Návrh na zmenu v zložení overovateľov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 20). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
2 3.8.2006
18:50:35
7 29 Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky a žiadosť vlády o vyslovenie dôvery (tlač 29). Hlasovanie o procedurálnom návrhu, aby sa rokovalo aj po 19.00 hod. až do skončenia rozpravy. Proti
2 3.8.2006
18:59:10
8 29 Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky a žiadosť vlády o vyslovenie dôvery (tlač 29). Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Sabolovej, aby bola hodinová prestávka v rokovaní. Za
2 3.8.2006
22:18:40
9 29 Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky a žiadosť vlády o vyslovenie dôvery (tlač 29). Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Minárika. NR SR nie je uznášaniaschopná. Neprítomný(á)
2 4.8.2006
01:46:56
10 29 Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky a žiadosť vlády o vyslovenie dôvery (tlač 29). Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Minárika. NR SR nie je uznášaniaschopná. Neprítomný(á)
2 4.8.2006
09:25:34
11 29 Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky a žiadosť vlády o vyslovenie dôvery (tlač 29). Hlasovanie o schválení Programového vyhlásenia o vyslovení dôvery vláde SR. Proti
2 4.8.2006
09:28:51
12 29 Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky a žiadosť vlády o vyslovenie dôvery (tlač 29). Hlasovanie o návrhu zo spoločnej správy. Za
3 4.8.2006
09:52:18
1 Prezentácia. Neprítomný(á)
3 4.8.2006
09:55:48
2 18 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 3. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu posl. Cabaja - vypustiť z rokovania schôdze NR SR tlač 18. Za
3 4.8.2006
09:57:17
3 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 3. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu posl. Kondróta na doplnenie programu schôdze NR SR o tlač 40, 41. Proti
3 4.8.2006
09:58:00
4 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 3. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu posl. Kondróta na skrátenie lehoty prerokovania tlače 40 a 41. Proti
3 4.8.2006
09:58:47
5 Hlasovanie o programe 3. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky ako o celku. Proti
3 4.8.2006
10:11:38
6 26 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 26) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Neprítomný(á)
3 4.8.2006
10:13:08
7 26 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 26) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Neprítomný(á)
3 4.8.2006
10:56:01
8 27 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Chovanca na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 27) - prvé čítanie. Hlasovanie o návrhu posl. Novotného - nepokračovať v rokovaní o návrhu zákona. Proti
3 4.8.2006
10:57:23
9 27 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Chovanca na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 27) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Neprítomný(á)
3 4.8.2006
11:06:02
10 Prezentácia. Neprítomný(á)
3 4.8.2006
11:06:50
11 27 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Chovanca na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 27) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Neprítomný(á)
3 4.8.2006
11:08:16
12 27 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Chovanca na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 27) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Neprítomný(á)
3 4.8.2006
11:34:26
13 28 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Chovanca na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 28) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Zdržal(a) sa
3 4.8.2006
11:36:21
14 28 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Chovanca na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 28) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Za
3 4.8.2006
11:38:21
15 22 Návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k určeniu výborov Národnej rady Slovenskej republiky na plnenie úloh vyplývajúcich z príslušných zákonov (tlač 22). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
4 5.9.2006
13:06:51
1 Prezentácia. Nehlasoval(a)
4 5.9.2006
13:13:06
2 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 4. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Brocku. Zdržal(a) sa
4 5.9.2006
13:14:00
3 Hlasovanie o programe 4. schôdze NR SR ako o celku so schválenými zmenami a doplnkami. Zdržal(a) sa
4 5.9.2006
13:53:29
4 61 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 61). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Zdržal(a) sa
4 5.9.2006
14:06:42
5 62 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 62) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Neprítomný(á)
4 5.9.2006
14:08:26
6 62 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 62) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Neprítomný(á)
4 5.9.2006
17:11:38
7 23 Vládny návrh zákona o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh (tlač 23) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Za
4 5.9.2006
17:12:49
8 23 Vládny návrh zákona o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh (tlač 23) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Za
4 5.9.2006
17:14:24
9 24 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov (tlač 24) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Za
4 5.9.2006
17:15:46
10 24 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov (tlač 24) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Za
4 5.9.2006
17:17:40
11 44 Vládny návrh zákona o zvýšení výsluhových dôchodkov zo sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov v roku 2006 (tlač 44) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Zdržal(a) sa
4 5.9.2006
17:19:13
12 44 Vládny návrh zákona o zvýšení výsluhových dôchodkov zo sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov v roku 2006 (tlač 44) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Za
4 5.9.2006
17:20:45
13 25 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami v znení neskorších predpisov (tlač 25) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Za
4 5.9.2006
17:22:25
14 25 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami v znení neskorších predpisov (tlač 25) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Za
4 5.9.2006
17:23:53
15 39 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Daniela Lipšica a Gábora Gála na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona č. 650/2005 Z. z. (tlač 39) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Za
4 5.9.2006
17:25:21
16 42 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 42) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Za
4 5.9.2006
17:26:43
17 42 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 42) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Za
4 5.9.2006
17:29:21
18 48 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Dušana Jarjabka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii (tlač 48) - prvé čítanie. Hlasovanie o návrhu posl. Vášáryovej, nepokračovať v rokovaní o návrhu zákona. Zdržal(a) sa
4 5.9.2006
17:30:46
19 48 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Dušana Jarjabka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii (tlač 48) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Zdržal(a) sa
4 5.9.2006
17:32:09
20 48 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Dušana Jarjabka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii (tlač 48) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Za
4 5.9.2006
17:33:21
21 49 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Dušana Jarjabka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 619/2003 Z. z. o Slovenskom rozhlase (tlač 49) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Zdržal(a) sa
4 5.9.2006
17:34:26
22 49 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Dušana Jarjabka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 619/2003 Z. z. o Slovenskom rozhlase (tlač 49) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Za
4 5.9.2006
17:35:50
23 50 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Róberta Madeja na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 50) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Zdržal(a) sa
12345678910...»

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.