Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR - Horák, Vladimír Vytlačiť stránku / Print page

Za 4421
Proti 1126
Zdržal(a) sa 968
Nehlasoval(a) 209
Neprítomný(á) 238
Neplatných hlasov 0
12345678910...»
Číslo schôdzeDátumČísloČPTNázovHlasoval
2 5.11.2002
13:51:11
4 25 Návrh na voľbu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za členov výborov Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
2 5.11.2002
13:56:42
5 26 Návrh Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na vymenovanie poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za vedúcich stálych delegácií Národnej rady Slovenskej republiky do medzinárodných parlamentných organizácií a ich členov. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
3 5.11.2002
14:15:40
1 Prezentácia. Nehlasoval(a)
3 5.11.2002
14:20:00
2 Hlasovanie o programe 3. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky ako o celku. Za
3 6.11.2002
09:19:12
3 27 Návrh na zmenu predloženia návrhu štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2003 vrátane príloh, najmä rozpočtov štátnych fondov a vybrané údaje rozpočtov obcí a rozpočtov vyšších územných celkov (tlač 27). Hlasovanie o návrhoch uznesení. Za
3 6.11.2002
09:22:07
4 Zrušené hlasovanie. Neprítomný(á)
3 6.11.2002
09:23:11
5 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Tkáča - 1. návrh. Proti
3 6.11.2002
09:24:19
6 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Tkáča - 2. návrh. Proti
3 6.11.2002
09:57:53
7 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnych návrhoch zákonov (tlač 45, 47, 73, 49, 51). Hlasovanie o 1. návrhu posl. Fica - NR SR prerušuje rokovanie až do vyslovenia dôvery vláde. Proti
3 6.11.2002
09:59:07
8 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnych návrhoch zákonov (tlač 45, 47, 73, 49, 51). Hlasovanie o 2. návrhu posl. Fica - NR SR prerušuje rokovanie až do predloženia návrhov v súlade so zákonom o rokovacom poriadku a zákone o tripartite. Proti
3 6.11.2002
12:05:44
9 45 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 45). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
3 6.11.2002
12:06:52
10 47 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov (tlač 47). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
3 6.11.2002
12:08:01
11 73 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (tlač 73). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
3 6.11.2002
12:09:09
12 49 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov (tlač 49). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
3 6.11.2002
12:10:07
13 51 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 239/2001 Z. z. o spotrebnej dani z minerálnych olejov v znení neskorších predpisov (tlač 51). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
3 6.11.2002
14:19:09
14 33 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 33). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Neprítomný(á)
3 6.11.2002
14:21:10
15 53 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2002 Z. z. o náhradnom výživnom a Fonde náhradného výživného a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 94/1963 Zb. Zákon o rodine v znení neskorších predpisov (tlač 53). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
3 6.11.2002
14:22:42
16 55 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 413/2002 Z. z. o sociálnom poistení a o zmene zákona č. 306/2002 Z. z. o zvýšení dôchodkov v roku 2002, o úprave dôchodkov priznaných v roku 2003 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia (tlač 55). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
3 6.11.2002
14:23:56
17 57 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov (tlač 57). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
3 6.11.2002
14:25:36
18 59 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov a zákon č. 125/1998 Z. z. o životnom minime a o ustanovení súm na účely štátnych sociálnych dávok v znení zákona č. 439/2000 Z. z. (tlač 59). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
3 6.11.2002
14:26:45
19 61 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2002 Z. z. o rodičovskom príspevku (tlač 61). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
3 6.11.2002
14:28:07
20 63 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2002 Z. z. o prídavku na dieťa a o príspevku k prídavku na dieťa (tlač 63). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
3 6.11.2002
14:29:28
21 65 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov (tlač 65). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
3 6.11.2002
14:30:47
22 67 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 67). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
3 6.11.2002
14:40:21
23 41 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 462/2002 Z. z. o poskytnutí jednorazového finančného príspevku politickým väzňom (tlač 41). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
3 6.11.2002
14:41:50
24 43 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o platových pomeroch sudcov v roku 2003 a o dočasnom obmedzení účinnosti niektorých ustanovení zákona č. 385/2002 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2002 Z. z. (tlač 43). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
3 6.11.2002
14:43:17
25 71 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o platových pomeroch prokurátorov v roku 2003 a o dočasnom obmedzení účinnosti niektorých ustanovení zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry (tlač 71). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
3 6.11.2002
15:07:37
26 37 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení zákona č. 438/2002 Z. z. (tlač 37). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
3 6.11.2002
15:09:18
27 35 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR a Železničnej polície v znení neskorších predpisov (tlač 35). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
3 6.11.2002
15:10:33
28 39 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa menia zákony súvisiace s presunom niektorých pôsobností z Policajného zboru na okresné úrady a na krajské úrady (tlač 39). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
3 6.11.2002
15:14:59
29 Zrušené hlasovanie. Neprítomný(á)
3 6.11.2002
15:16:31
30 31 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 380/1997 Z. z. o peňažných náležitostiach vojakov v znení neskorších predpisov (tlač 31). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
3 6.11.2002
15:25:22
31 69 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov (tlač 69). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
3 6.11.2002
17:10:04
32 46 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 46) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Za
3 6.11.2002
17:11:30
33 46 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 46) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Za
3 6.11.2002
17:12:59
34 48 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov (tlač 48) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Za
3 6.11.2002
17:14:10
35 48 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov (tlač 48) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Za
3 6.11.2002
17:15:26
36 74 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (tlač 74) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Za
3 6.11.2002
17:16:38
37 74 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (tlač 74) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Za
3 6.11.2002
17:17:57
38 50 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov (tlač 50) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Za
3 6.11.2002
17:19:15
39 50 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov (tlač 50) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Za
3 6.11.2002
17:20:27
40 52 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 239/2001 Z. z. o spotrebnej dani z minerálnych olejov v znení neskorších predpisov (tlač 52) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Za
3 6.11.2002
17:21:43
41 52 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 239/2001 Z. z. o spotrebnej dani z minerálnych olejov v znení neskorších predpisov (tlač 52) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Za
3 6.11.2002
17:22:57
42 34 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 34) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Za
3 6.11.2002
17:24:08
43 34 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 34) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Za
3 6.11.2002
18:38:13
44 68 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 68) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Za
3 6.11.2002
18:39:18
45 68 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 68) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Za
3 6.11.2002
18:40:55
46 66 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov (tlač 66) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Za
3 6.11.2002
18:42:31
47 66 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov (tlač 66) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Za
3 6.11.2002
18:43:44
48 64 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2002 Z. z. o prídavku na dieťa a o príspevku k prídavku na dieťa (tlač 64) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Za
12345678910...»

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.