Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR - Škoda, Stanislav Vytlačiť stránku / Print page

Za 4462
Proti 1350
Zdržal(a) sa 783
Nehlasoval(a) 335
Neprítomný(á) 593
Neplatných hlasov 0
12345678910...»
Číslo schôdzeDátumČísloČPTNázovHlasoval
22 10.11.1999
00:00:00
286 Hlasovanie o návrhu na doplnenie programu 22.schôdze NR SR. Neprítomný(á)
22 10.11.1999
00:00:00
287 Hlasovanie o návrhu predsedajúceho schôdze p.Hrušovského, aby po doplnených bodoch programu bolo zaradené 3.čítanie o tlači 309. Neprítomný(á)
22 10.11.1999
00:00:00
288 Hlasovanie o návrhu posl.Petráka, aby dnešné rokovanie pokračovalo do 21.00 hod. NR SR nie je uznášaniaschopná - 14.15 hod. Neprítomný(á)
22 10.11.1999
00:00:00
289 Správa Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníka na neuplatňovaný mandát poslanca NR SR. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Neprítomný(á)
22 10.11.1999
00:00:00
290 Voľba poslanca do výboru NR SR. Hlasovanie o návrhu, aby hlasovanie o zaradení do výboru bolo uskutočnené verejne. Neprítomný(á)
22 10.11.1999
00:00:00
291 Voľba poslanca do výboru NR SR. Hlasovanie o zaradení posl.Škodu do výboru NR SR. Neprítomný(á)
22 10.11.1999
00:00:00
292 309 Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení neskorších predpisov (tlač 309) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu vrátiť návrh zákona do 2.čítania. Nehlasoval(a)
22 10.11.1999
00:00:00
293 309 Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení neskorších predpisov (tlač 309) - druhé čítanie. Hlasovanie o tom, aby návrh nemusel byť prerokovaný vo výboroch NR SR. Za
22 10.11.1999
00:00:00
294 428 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 200/1998 Z.z. o štátnej službe colníkov a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení... (tlač 428). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
22 10.11.1999
00:00:00
295 418 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách ... (tlač 418). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
22 10.11.1999
00:00:00
296 421 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 87/1994 Z.z. o cestnej dani v znení neskorších predpisov (tlač 421). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
22 10.11.1999
00:00:00
297 423 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (tlač 423). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
22 10.11.1999
00:00:00
298 408 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 408). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
22 10.11.1999
00:00:00
299 427 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 98/1995 Z.z. o Liečebnom poriadku v znení neskorších ... a správnych poplatkoch ... (tlač 427). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
22 10.11.1999
00:00:00
300 429 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 90/1996 Z.z. o minimálnej mzde v znení neskorších (tlač 429). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
22 10.11.1999
00:00:00
301 Hlasovanie o návrhu posl.Petráka, aby sa dnes rokovalo do 21.00 hod. Za
22 10.11.1999
00:00:00
302 413 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.98/1995 Z.z. o Liečebnom poriadku v znení ... a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch ... (tlač 413) - prvé čítanie. NR SR nie je uznášaniaschopná - 17.50 hod. Za
22 10.11.1999
00:00:00
303 413 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.98/1995 Z.z. o Liečebnom poriadku v znení ... a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch ... (tlač 413) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Za
22 10.11.1999
00:00:00
304 413 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.98/1995 Z.z. o Liečebnom poriadku v znení ... a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch ... (tlač 413) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určenie lehoty na prerokovanie. Za
22 10.11.1999
00:00:00
305 401 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.200/1998 Z.z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona č. 54/1999 Z.z. (tlač 401) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Za
22 10.11.1999
00:00:00
306 401 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.200/1998 Z.z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona č. 54/1999 Z.z. (tlač 401) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určenie lehoty na prerokovanie. Za
22 10.11.1999
00:00:00
307 419 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách a ktorým sa mení zákon NR SR č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska ... (tlač 419) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Za
22 10.11.1999
00:00:00
308 419 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách a ktorým sa mení zákon NR SR č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska ... (tlač 419) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určenie lehoty na prerokovanie. Za
22 10.11.1999
00:00:00
309 422 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 87/1994 Z.z. o cestnej dani v znení neskorších predpisov (tlač 422) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Za
22 10.11.1999
00:00:00
310 422 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 87/1994 Z.z. o cestnej dani v znení neskorších predpisov (tlač 422) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určenie lehoty na prerokovanie. Za
22 10.11.1999
00:00:00
311 424 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (tlač 424) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Za
22 10.11.1999
00:00:00
312 424 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (tlač 424) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určenie lehoty na prerokovanie. Za
22 10.11.1999
00:00:00
313 409 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 409) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Za
22 10.11.1999
00:00:00
314 409 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 409) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určenie lehoty na prerokovanie. Za
22 10.11.1999
00:00:00
315 430 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 90/1996 Z.z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov (tlač 430) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Za
22 10.11.1999
00:00:00
316 430 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 90/1996 Z.z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov (tlač 430) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určenie lehoty na prerokovanie. Za
22 10.11.1999
00:00:00
317 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Kováča, aby vystúpenie poslanca v rozprave k zelenej správe bolo za klub obmedzené na 20 min. a individuálne vystúpenie poslanca v rozprave na 10 min. Za
22 10.11.1999
00:00:00
318 Hlasovanie o procedurálnom návrh posl.Gašparoviča, aby sa o zelenej správe rokovalo do rána. NR SR nie je uznášaniaschopná - 20.55 hod. Neprítomný(á)
22 11.11.1999
00:00:00
319 363 Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike 1999 (tlač 363). Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Baco. Proti
22 11.11.1999
00:00:00
320 363 Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike 1999 (tlač 363). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
22 11.11.1999
00:00:00
321 364 Správa o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike 1999 (tlač 364). Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Baco. Proti
22 11.11.1999
00:00:00
322 364 Správa o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike 1999 (tlač 364). Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Oberhauser. Proti
22 11.11.1999
00:00:00
323 364 Správa o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike 1999 (tlač 364). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
22 11.11.1999
00:00:00
324 365 Správa o vodnom hospodárstve v Slovenskej republike 1999 (tlač 365). Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Baco. Proti
22 11.11.1999
00:00:00
325 365 Správa o vodnom hospodárstve v Slovenskej republike 1999 (tlač 365). Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Topoli. Proti
22 11.11.1999
00:00:00
326 365 Správa o vodnom hospodárstve v Slovenskej republike 1999 (tlač 365). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
22 11.11.1999
00:00:00
327 366 Návrh opatrení k Správe o poľnohospodárstve a potravinárstve v SR 1999, k Správe o lesnom hospodárstve v SR 1999 a k Správe o vodnom hospodárstve v SR 1999 (tlač 366). Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Baco. Proti
22 11.11.1999
00:00:00
328 366 Návrh opatrení k Správe o poľnohospodárstve a potravinárstve v SR 1999, k Správe o lesnom hospodárstve v SR 1999 a k Správe o vodnom hospodárstve v SR 1999 (tlač 366). Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Delinga: 1. návrh. Proti
22 11.11.1999
00:00:00
329 366 Návrh opatrení k Správe o poľnohospodárstve a potravinárstve v SR 1999, k Správe o lesnom hospodárstve v SR 1999 a k Správe o vodnom hospodárstve v SR 1999 (tlač 366). Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Delinga: 2. návrh. Proti
22 11.11.1999
00:00:00
330 366 Návrh opatrení k Správe o poľnohospodárstve a potravinárstve v SR 1999, k Správe o lesnom hospodárstve v SR 1999 a k Správe o vodnom hospodárstve v SR 1999 (tlač 366). Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Delinga: 3. návrh. Proti
22 11.11.1999
00:00:00
331 366 Návrh opatrení k Správe o poľnohospodárstve a potravinárstve v SR 1999, k Správe o lesnom hospodárstve v SR 1999 a k Správe o vodnom hospodárstve v SR 1999 (tlač 366). Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Delinga: 4. návrh. Proti
22 11.11.1999
00:00:00
332 366 Návrh opatrení k Správe o poľnohospodárstve a potravinárstve v SR 1999, k Správe o lesnom hospodárstve v SR 1999 a k Správe o vodnom hospodárstve v SR 1999 (tlač 366). Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Delinga: 5. návrh. Proti
22 11.11.1999
00:00:00
333 366 Návrh opatrení k Správe o poľnohospodárstve a potravinárstve v SR 1999, k Správe o lesnom hospodárstve v SR 1999 a k Správe o vodnom hospodárstve v SR 1999 (tlač 366). Neplatné hlasovanie. Za
22 11.11.1999
00:00:00
334 366 Návrh opatrení k Správe o poľnohospodárstve a potravinárstve v SR 1999, k Správe o lesnom hospodárstve v SR 1999 a k Správe o vodnom hospodárstve v SR 1999 (tlač 366). Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Slaný. Za
22 11.11.1999
00:00:00
335 366 Návrh opatrení k Správe o poľnohospodárstve a potravinárstve v SR 1999, k Správe o lesnom hospodárstve v SR 1999 a k Správe o vodnom hospodárstve v SR 1999 (tlač 366). Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Farkas. Za
12345678910...»

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.