Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR - Čižmáriková, Katarina Vytlačiť stránku / Print page

Za 4905
Proti 758
Zdržal(a) sa 817
Nehlasoval(a) 415
Neprítomný(á) 1154
Neplatných hlasov 0
12345678910...»
Číslo schôdzeDátumČísloČPTNázovHlasoval
20 7.9.1999
00:00:00
6 Hlasovanie o návrhu predsedajúceho na voľbu poslancov do výborov NR SR verejne, pričom sa o každom návrhu hlasuje osobitne. Nehlasoval(a)
20 7.9.1999
00:00:00
7 Návrh na voľbu poslanca NR SR za člena výborov Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o voľbe posl.Čižmárikovej za členku Výboru NR SR pre ľudské práva a národnosti. Za
20 7.9.1999
00:00:00
8 Návrh na voľbu poslanca NR SR za člena výborov Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o voľbe posl.Petráka za člena Výboru NR SR na kontrolu činnosti SIS. Za
20 7.9.1999
00:00:00
9 Návrh na voľbu poslanca NR SR za člena výborov Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o odvolaní posl.Halmeša a posl.Záborskej z členstva v doterajších výborov NR SR. Za
20 7.9.1999
00:00:00
10 Návrh na voľbu poslanca NR SR za člena výborov Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o voľbe posl.Halmeša a posl.Záborskej za členov navrhovaných výborov NR SR. Za
20 7.9.1999
00:00:00
11 305 Vládny návrh zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom (tlač 305) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Za
20 7.9.1999
00:00:00
12 305 Vládny návrh zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom (tlač 305) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určenie lehoty na prerokovanie. Za
20 7.9.1999
00:00:00
13 261 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.379/1996 Z.z. o Fonde na podporu zahraničného obchodu v znení zákona č.162/1998 Z.z. a mení zákon č.286/1992 Zb. o daniach z ...(tlač 261) - 1.čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Za
20 7.9.1999
00:00:00
14 261 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.379/1996 Z.z. o Fonde na podporu zahraničného obchodu v znení zákona č.162/1998 Z.z. a mení zákon č.286/1992 Zb. o daniach z ...(tlač 261) - 1.čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určenie lehoty na prerokovanie. Za
20 7.9.1999
00:00:00
15 319 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov ... (tlač 319) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Za
20 7.9.1999
00:00:00
16 319 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov ... (tlač 319) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určenie lehoty na prerokovanie. Za
20 7.9.1999
00:00:00
17 284 Vládny návrh zákona o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 284) - druhé čítanie. Hlasovanie o bodoch zo spoločnej správy - body 1 až 29 okrem bodov 7, 22, 23. Za
20 7.9.1999
00:00:00
18 284 Vládny návrh zákona o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 284) - druhé čítanie. Hlasovanie o bodoch zo spoločnej správy - body: 7, 22, 23. Nehlasoval(a)
20 7.9.1999
00:00:00
19 284 Vládny návrh zákona o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 284) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch z rozpravy - posl.Duka-Zólyomi k bodom 7, 22, 23. Za
20 7.9.1999
00:00:00
20 284 Vládny návrh zákona o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 284) - tretie čítanie. Hlasovanie o vládnom návrhu zákona ako o celku. Za
20 7.9.1999
00:00:00
21 297 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č.310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení zákona NR SR č.386/1996 Z.z. (tlač 297). Neplatné hlasovanie. Za
20 7.9.1999
00:00:00
22 297 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č.310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení zákona NR SR č.386/1996 Z.z. (tlač 297). Neplatné hlasovanie. Za
20 7.9.1999
00:00:00
23 297 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č.310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení zákona NR SR č.386/1996 Z.z. (tlač 297). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
20 7.9.1999
00:00:00
24 307 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení ... (tlač 307). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
20 7.9.1999
00:00:00
25 298 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č.310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení zákona NR SR č.386/1996 Z.z. (tlač 298) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Za
20 7.9.1999
00:00:00
26 298 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č.310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení zákona NR SR č.386/1996 Z.z. (tlač 298) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určenie lehoty na prerokovanie. Za
20 7.9.1999
00:00:00
27 298 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č.310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení zákona NR SR č.386/1996 Z.z. (tlač 298) - prvé čítanie. Hlasovanie o návrhu p.Tóthovej, aby bol návrh prerokovaný vo Výbore NR SR pre ľudské práva a národnosti. Nehlasoval(a)
20 7.9.1999
00:00:00
28 308 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 308) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Za
20 7.9.1999
00:00:00
29 308 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 308) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určenie lehoty na prerokovanie. Za
20 7.9.1999
00:00:00
30 Hlasovanie o presune prerokovania bodu 13, tlač 249 na piatok 10.9.1999 ako bod 1. Neplatné hlasovanie. Za
20 7.9.1999
00:00:00
31 Hlasovanie o presune prerokovania bodu 13, tlač 249 na piatok 10.9.1999 ako bod 1. Za
20 7.9.1999
00:00:00
32 Prezentácia. Za
20 8.9.1999
00:00:00
33 260 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov (tlač 260) - druhé čítanie. Hlasovanie o bodoch zo spoločnej správy. Za
20 8.9.1999
00:00:00
34 260 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov (tlač 260) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Za
20 8.9.1999
00:00:00
35 323 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 212/1997 Z.z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel (tlač 323) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Za
20 8.9.1999
00:00:00
36 323 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 212/1997 Z.z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel (tlač 323) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určenie lehoty na prerokovanie. Za
20 8.9.1999
00:00:00
37 325 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce (tlač 325) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Za
20 8.9.1999
00:00:00
38 325 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce (tlač 325) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určenie lehoty na prerokovanie. Za
20 8.9.1999
00:00:00
39 326 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.387/1996 Z.z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov (tlač 326) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Za
20 8.9.1999
00:00:00
40 326 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.387/1996 Z.z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov (tlač 326) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určenie lehoty na prerokovanie. Za
20 8.9.1999
00:00:00
41 327 Vládny návrh zákona o príspevku na bývanie (tlač 327) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Za
20 8.9.1999
00:00:00
42 327 Vládny návrh zákona o príspevku na bývanie (tlač 327) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určenie lehoty na prerokovanie. Za
20 8.9.1999
00:00:00
43 329 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov (tlač 329) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Za
20 8.9.1999
00:00:00
44 329 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov (tlač 329) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určenie lehoty na prerokovanie. Za
20 8.9.1999
00:00:00
45 303 Návrh na voľbu sudcov bez časového obmedzenia (tlač 303). Hlasovanie o tom, aby sa o voľbe sudcov hlasovalo verejne. Za
20 8.9.1999
00:00:00
46 303 Návrh na voľbu sudcov bez časového obmedzenia (tlač 303). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
20 8.9.1999
00:00:00
47 315 Vládny návrh zákona o zmiernení niektorých krívd osobám deportovaným do nacistických koncentračných táborov (tlač 315) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Za
20 8.9.1999
00:00:00
48 315 Vládny návrh zákona o zmiernení niektorých krívd osobám deportovaným do nacistických koncentračných táborov (tlač 315) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určenie lehoty na prerokovanie. Za
20 8.9.1999
00:00:00
49 321 Vládny návrh zákona o registri trestov (tlač 321) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Za
20 8.9.1999
00:00:00
50 321 Vládny návrh zákona o registri trestov (tlač 321) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určenie lehoty na prerokovanie. Za
20 8.9.1999
00:00:00
51 322 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č.132/1990 Zb. o advokácii (tlač 322) - 1.čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Za
20 8.9.1999
00:00:00
52 322 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č.132/1990 Zb. o advokácii (tlač 322) - 1.čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určenie lehoty na prerokovanie. Za
20 8.9.1999
00:00:00
53 324 Hlasovanie o presune bodu 25 (tlač 324) a bodu 26 (tlač 338) na popoludňajšie rokovanie. Za
20 8.9.1999
00:00:00
54 320 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č.542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve...organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov...(tlač 320) 1.čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Za
20 8.9.1999
00:00:00
55 320 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č.542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve...organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov...(tlač 320) 1.čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určenie lehoty na prerokovanie. Za
12345678910...»

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.