Postup pri vybavovaní sťažností Vytlačiť stránku / Print page

Miesto, čas a spôsob, akým možno podať sťažnosť

Prešetrovanie a vybavovanie sťažností sa riadi zákonom č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.

Sťažnosť možno podať:

a) písomne poštou na adresu Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, Námestie A. Dubčeka 1, 812 80 Bratislava 1 alebo osobne na tej istej adrese doručením (donesením) do podateľne v pracovných dňoch v čase od 9:00 hod. do 12:00 hod., od 13:00 hod. do 15:00 hod.;

b) v elektronickej podobe do elektronickej schránky „Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky“ v prípade, že je autorizovaná sťažovateľom podľa osobitného predpisu (§ 23 ods. 1 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov); to neplatí, ak sťažnosť bola odoslaná prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa (§ 19 zákona č. 305/2013 Z. z). Ak sťažnosť podaná v elektronickej podobe nie je autorizovaná podľa osobitného predpisu ani odoslaná prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa, sťažovateľ ju musí do piatich pracovných dní od jej podania potvrdiť, a to vlastnoručným podpisom.

Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky je povinná prešetriť a vybaviť sťažnosť, ku ktorej je vecne príslušná, do 60 pracovných dní od jej doručenia. Ak je sťažnosť náročná na prešetrenie, možno lehotu predĺžiť o ďalších 30 pracovných dní. 

Výsledok prešetrenia sťažnosti sa oznamuje sťažovateľovi písomne s odôvodnením, či je sťažnosť opodstatnená alebo neopodstatnená.

Proti vybavovaniu sťažnosti alebo proti odloženiu sťažnosti je možné podať novú sťažnosť.

Prijatá sťažnosť, na vybavenie ktorej Národná rada Slovenskej republiky alebo Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky nie sú vecne príslušné, je v lehote 10 dní postúpená tomu orgánu verejnej správy, ktorý je na jej vybavenie vecne príslušný. O tomto kroku je zároveň upovedomený aj sťažovateľ.

 

Deň v parlamente

<- ->