Postavenie a pôsobnosť Vytlačiť stránku / Print page

 1. Kancelária je štátna rozpočtová organizácia, ktorá podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o rokovacom poriadku) plní:
  1. odborné, organizačné a technické úlohy spojené so zabezpečovaním činnosti Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len národná rada), jej výborov, osobitných kontrolných výborov a komisií vrátane parlamentnej dokumentácie a tlačovej služby;
  2. odborné, organizačné a technické úlohy spojené so zabezpečovaním činnosti predsedu národnej rady a podpredsedov národnej rady;
  3. odborné služby pre poslancov, najmä v podobe informácií, odborných analýz a zabezpečovaním vzdelávacích aktivít; v rozsahu ustanovenom v zákone o rokovacom poriadku, v iných zákonoch a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisoch, utvára ďalšie administratívno-technické podmienky na ich činnosť; vykonáva úlohy súvisiace s náležitosťami a osobnou agendou poslancov podľa vyššie uvedených predpisov;
  4. odborné, organizačné a technické úlohy spojené so zabezpečovaním činnosti národnej rady vyplývajúce z členstva Slovenskej republiky v Európskej únii.
 2. Na zabezpečenie činnosti národnej rady kancelária ďalej plní tieto úlohy:
  1. vedie evidenciu občianskych iniciatív, petícií a sťažností doručených národnej rade, jej výborom a funkcionárom podľa § 133 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku;
  2. vedie evidenciu registratúrnych záznamov a zabezpečuje ich komplexnú starostlivosť v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov;
  3. zabezpečuje publicitu o činnosti národnej rady a jej výborov, dokumentáciu a archiváciu parlamentných materiálov a písomností;
  4. plní úlohy protokolu národnej rady a zabezpečuje činnosti súvisiace so zahraničnými vzťahmi národnej rady, jej funkcionárov a výborov;
  5. plní úlohy vydavateľa periodickej a neperiodickej tlače podľa zákona č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnožením audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov;
  6. služobného úradu podľa zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o štátnej službe) a vykonáva činnosti, ktoré pre ňu vyplývajú z právnych vzťahov štátnych zamestnancov, vykonávajúcich štátnu službu v kancelárii;
  7. zamestnávateľa podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o výkone práce vo verejnom záujme), zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o  odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme) a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákonník práce), ktoré pre ňu vyplývajú z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme;
  8. vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov pri správe a ochrane majetku štátu a používaní prostriedkov štátneho rozpočtu, ako správcu rozpočtovej kapitoly kancelárie;
  9. vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany utajovaných skutočností v oblastiach personálnej bezpečnosti, administratívnej bezpečnosti, fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti, bezpečnosti technických prostriedkov, priemyselnej bezpečnosti a šifrovej ochrany informácií v kancelárii; na úseku bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu, na úseku riadenia štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu, na úseku hospodárskej mobilizácie a v oblasti civilnej ochrany.
 3. V súlade so zákonom o rokovacom poriadku môže kancelária vyžadovať od štátnych orgánov, iných orgánov a právnických osôb podklady, informácie a vysvetlenia, ktoré potrebuje na svoju činnosť národná rada a jej výbory.
 4. Úlohy kancelárie plnia
  1. štátni zamestnanci v štátnozamestnaneckom pomere k štátu podľa zákona o štátnej službe v odboroch štátnej služby, určených služobným predpisom,
  2. zamestnanci pri výkone práce vo verejnom záujme podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
 5. Poverení zamestnanci kancelárie sa môžu zúčastňovať na schôdzach národnej rady a jej výborov. Na schôdzach výborov môžu podávať stanoviská k prerokúvaným návrhom zákonov a iným materiálom.
 6. Sídlom kancelárie je Bratislava, Námestie Alexandra Dubčeka 1.

Deň v parlamente

<- ->