Všeobecné informácie Vytlačiť stránku / Print page

Odbor komunikácie s médiami a verejnosťou poskytuje informačný a technický servis predstaviteľom tlačových médií, zástupcom rozhlasu a televízie.

Sledovanie schôdzí

Zástupcovia médií majú možnosť sledovať priebeh schôdzí a rokovaní výborov NR SR s výnimkou schôdzí a osobitných výborov, ktorých rokovanie je v zmysle príslušných predpisov neverejné.

Na balkóne rokovacej sály NR SR sú pre zástupcov médií vyčlenené stoly pri zábradlí s označením TLAČ, z ktorých môžu fotografovať, filmovať a vyhotovovať audiovizuálne záznamy počas celého rokovacieho dňa až do skončenia schôdze národnej rady.

Tlačové stredisko a centrum pre tlačové konferencie

Počas schôdzí Národnej rady SR je zástupcom médií k dispozícii tlačové stredisko na II. poschodí hlavnej budovy Národnej rady Slovenskej republiky, číslo miestnosti 246a.

Tlačové stredisko je vybavené štyrmi počítačmi s výstupmi na dve tlačiarne, celá miestnosť je pokrytá bezdrôtovou sieťou Wi-Fi (wireless fidelity) s možnosťou neobmedzeného pripojenia na internet.

K dispozícii sú tu všetky parlamentné tlače, dokumenty a materiály prerokované na jednotlivých schôdzach NR SR.

V budove parlamentu sa nachádza taktiež tlačové centrum, ktoré slúži poslancom a funkcionárom Národnej rady SR na uskutočňovanie tlačových konferencií. Cieľom tejto novej služby bolo sprístupniť širokej verejnosti vystúpenia z tlačových konferencií prostredníctvom internetu a mobilných zariadení v reálnom čase. Všetky udalosti budú zaznamenávané a v čo najkratšej dobe aj sprístupnené v plnom rozsahu prostredníctvom video archívu na internetovej adrese http://www.nrsr.sk a pre mobilných používateľov na adrese http://m.nrsr.sk.

Zástupcovia médií v novozriadenom tlačovom centre môžu využívať nasledovné technické možnosti: z vyvýšeného pódia na konci miestnosti je možné vlastnými kamerami zaznamenávať video nahrávky, prostredníctvom konferenčného distribučného zosilňovača (20 výstupných kanálov) a ďalšieho zariadenia (4 HD výstupy) je možné odoberať zvukový signál a taktiež video signál v pôvodnej kvalite.

Nové tlačové centrum je umiestnené na prízemí budovy parlamentu, tak aby bol zabezpečený bezbariérový prístup pre všetkých záujemcov o tlačové konferencie, ktoré sa budú konať v budove NR SR.

Tlačové centrum je k dispozícií užívateľom a zástupcom médií počas rokovania parlamentu v pracovných dňoch od 9.00 hod do 18.50 hod, a mimo rokovacích dní od 9.00 hod do 16.00 hod.

Pravidlá pre fototermín počas schôdzí Národnej rady Slovenskej republiky

  • V prvý deň každej novej schôdze je fototermín na jej začiatku 10 minút v rokovacej sále.
  • Počas dopoludňajšej časti o 11.00 h a počas popoludňajšej časti o 17.00 h každého rokovacieho dňa sa stanovuje fototermín v rokovacej sále v trvaní 10 minút.
  • Každý štvrtok na začiatku Hodiny otázok 10 minút v rokovacej sále.
  • Päť minút v rokovacej sále na začiatku vystúpenia prezidenta SR, predsedu NR SR a predsedu vlády SR pred plénom NR SR.
  • V rokovacej sále 5 minút na začiatku vystúpenia významnej osobnosti hospodárskeho a spoločenského života a predstaviteľa iných štátov alebo medzinárodných organizácií podľa § 21 ods. 1 Rokovacieho poriadku NR SR.

Vstup do rokovacej sály za účelom fotografovania, filmovania a vyhotovenia audiovizuálnych záznamov je povolený výlučne v zodpovedajúcom spoločenskom odeve (sako, resp. košeľa s dlhým rukávom, uzavretá obuv). Fotoreportérov a kameramanov počas fototermínu v rokovacej sále sprevádza poverený zamestnanec Odboru komunikácie s médiami a verejnosťou. Príslušný zamestnanec má právomoc odmietnuť účasť na fototermíne tým zástupcom médií, ktorí svojím odevom nespĺňajú uvedenú podmienku na vstup do rokovacej sály.

Predsedajúci schôdze môže bez udania dôvodu fototermín skrátiť, resp. ho v odôvodnených prípadoch zrušiť.

Preberanie signálu kamerového systému

Na preberanie obrazového a zvukového signálu z rokovacej sály sú v káblovej rozvodni pri ubytovacej časti poslancov na Nám. Alexandra Dubčeka NR SR č.1 štyri výstupy pre médiá. Signál kamerového systému je k dispozícii na požiadanie (pozri Žiadosť o preberanie kamerového signálu NR SR).

Sledovanie on-line vysielania

Sledovanie priameho prenosu z rokovania NR SR je možné prostredníctvom webovej stránky http://www.nrsr.sk; odporúča sa internetové pripojenie rýchlosťou 128 kbps.

On-line vysielanie na mobilných zariadeniach je možné sledovať prostredníctvom adresy http://m.nrsr.sk

Akreditácie

Vstup do budovy Národnej rady SR a Kancelárie NR SR je povolený len zástupcom médií s platnou akreditáciou. Akreditácie udeľuje Kancelária Národnej rady SR zástupcom médií na základe riadne vyplnenej a podanej žiadosti o vydanie akreditačného preukazu (pozri on-line formulár na web stránke NR SR).

V prípade zmeny redakcie je mediálny pracovník povinný akreditovať sa nanovo, na novú redakciu, vyplnením príslušného formuláru o vydanie akreditačného preukazu. Akreditácia na pôvodnú redakciu už nie je platná, a neumožňuje tak vstup do budovy parlamentu.

Akreditačný preukaz si zástupcovia médií s platnou akreditáciou vyzdvihnú po overení totožnosti (prostredníctvom OP, resp. pasu) a po predložení redakčného preukazu na recepcii budovy parlamentu od pracovníka informačnej služby.

Počet mediálnych pracovníkov za redakciu, ktorým je súčasne v jednej chvíli umožnený vstup do budovy, je stanovený nasledovne:

  • Redakcia audiovizuálne spravodajstvo: 6 osôb
  • Redakcia tlačené periodikum: 3 osoby
  • Redakcia tlačovej agentúry: 5 osôb
  • Redakcia webového denníka : 3 osoby

Navýšenie uvedeného počtu mediálnych pracovníkov pokrývajúcich spravodajstvo z parlamentu na konkrétny deň je možné výhradne na základe žiadosti šéfredaktora resp. vedúceho vydania.

Z dôvodu, že akreditačný preukaz nie je vydávaný na meno osoby mediálneho pracovníka, ale na redakciu, ktorú v parlamente zastupuje, je nutné akreditačný preukaz pred odchodom z  budovy Národnej rady SR bezodkladne vrátiť na recepcii.

Pracovníci médií s platným akreditačným preukazom sa môžu voľne pohybovať vo vyhradených priestoroch NR SR. Vyhradené priestory pohybu novinárov a zástupcov médií s platným akreditačným preukazom sú nasledovné: tlačové stredisko, vestibul na prízemí budovy NR SR, priestor pred vstupmi do rokovacej sály, balkón rokovacej sály, Press Centrum.

Vstup a opustenie rokovacích priestorov výborov NR SR je možný len v sprievode oprávnenej osoby, pracovníka príslušného výboru.

Smernica vedúceho Kancelárie NR SR - Usmernenia pre zástupcov médií súvisiace s ich prácou v priestoroch NR SR a Kancelárie NR SR

Videozáznamy z rokovaní

Videozáznamy z rokovania schôdze je možné získať na požiadanie v Infocentre na Západnej terase v areáli Bratislavského hradu osobne alebo telefonicky. Videozáznamy sú zhotovované na DVCAM a na DVD.

Videozáznamy z tlačových konferencií

Videozáznamy z tlačových konferencií, ktoré sa uskutočnili v tlačovom stredisku národnej rady a v Koženom salóne predsedu NR SR sú k dispozícii na MediaPORTÁL-i NR SR: http://tv.nrsr.sk/, odkiaľ je video možné zdieľať, vložiť na stránku alebo stiahnuť.

Kontakt pre novinárov a redaktorov:

Všetky novinárske otázky posielajte na e-mail: tlacove@nrsr.sk


Odbor komunikácie s médiami a verejnosťou

Mgr. Natália Michalčíková
Tel.: + 421 25972 2453
Mobil: + 421 902 999 836
E-mail: natalia.michalcikova@nrsr.sk

Deň v parlamente

<- ->