Vyhľadávanie v hlasovaniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

Číslo schôdzeDátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
31 17.5.2018
18:20:00
103 906 Návrh na voľbu kandidátov na členov disciplinárnych senátov (tlač 906) - opakovaná voľba.
31 17.5.2018
18:17:00
102 906 Návrh na voľbu kandidátov na členov disciplinárnych senátov (tlač 906) - opakovaná voľba.
31 17.5.2018
18:14:00
101 929 Návrh na voľbu člena Rady pre vysielanie a retransmisiu.
31 17.5.2018
17:09:32
114 909 Interpelácie poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podané na 28. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky a do 5. apríla 2018 (tlač 909). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 114
31 17.5.2018
17:08:46
113 909 Písomné odpovede členov vlády Slovenskej republiky na interpelácie poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podané na 28. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky a do 5. apríla 2018 (tlač 909). Hlasovanie o tom, že Národná rada berie na vedomie vyjadrenia posl. Zuzany Zimenovej, že písomnú odpoveď ministerky školstva, vedy výskumu a športu na jej interpeláciu pod č. 7 nepovažuje za uspokojivú. Hlasovanie č. 113
31 17.5.2018
17:08:00
112 909 Písomné odpovede členov vlády Slovenskej republiky na interpelácie poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podané na 28. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky a do 5. apríla 2018 (tlač 909). Hlasovanie o tom, že Národná rada berie na vedomie vyjadrenia posl. Borisa Kollára, že písomnú odpoveď ministra dopravy a výstavby na jeho interpeláciu pod č.18 nepovažuje za uspokojivú. Hlasovanie č. 112
31 17.5.2018
17:07:01
111 848 Písomné odpovede členov vlády Slovenskej republiky na interpelácie poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podané na 26. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky a do 15. februára 2018 (tlač 848). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 111
31 17.5.2018
11:11:13
110 966 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra ANTALA a Tibora BASTRNÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 966) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 110
31 17.5.2018
11:10:04
109 966 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra ANTALA a Tibora BASTRNÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 966) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 109
31 17.5.2018
11:08:43
108 965 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy SMOLÍKOVEJ, Štefana ZELNÍKA, Tibora BERNAŤÁKA a Jaroslava PAŠKU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 965) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 108
31 17.5.2018
11:07:36
107 965 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy SMOLÍKOVEJ, Štefana ZELNÍKA, Tibora BERNAŤÁKA a Jaroslava PAŠKU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 965) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 107
31 17.5.2018
11:06:04
106 905 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 905) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 106
31 17.5.2018
11:03:32
105 905 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 905) - prvé čítanie. Hlasovanie o návrhu posl. Pfundtner na pridelenie tlače 905 do Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti. Hlasovanie č. 105
31 17.5.2018
11:02:47
104 905 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 905) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 104
31 16.5.2018
17:19:21
100 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Bernaťáka. Hlasovanie č. 100
31 16.5.2018
17:17:48
99 929 Hlasovanie o návrhu, aby sa o tlači 929 hlasovalo tajne. Hlasovanie č. 99
31 16.5.2018
17:17:07
98 976 Návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k zmene Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov a k zmene Elektronickej formy podávania a doručovania materiálov Národnej rade Slovenskej republiky (tlač 976). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 98
31 16.5.2018
17:16:31
97 976 Návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k zmene Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov a k zmene Elektronickej formy podávania a doručovania materiálov Národnej rade Slovenskej republiky (tlač 976). Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Zemanová. Hlasovanie č. 97
31 16.5.2018
17:15:35
96 892 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra ANTALA a Petra PAMULU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov (tlač 892) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 96
31 16.5.2018
17:14:46
95 892 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra ANTALA a Petra PAMULU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov (tlač 892) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 95

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.