Vyhľadávanie v hlasovaniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

Číslo schôdzeDátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
34 18.9.2018
17:51:36
150 934 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava BEBLAVÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 934) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 150
34 18.9.2018
17:50:41
149 1102 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa MIHÁLA a Miroslava BEBLAVÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1102) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 149
34 18.9.2018
17:49:44
148 1104 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Simony PETRÍK, Jozefa MIHÁLA a Miroslava BEBLAVÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1104) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 148
34 18.9.2018
17:48:31
147 1081 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariana KOTLEBU, Rastislava SCHLOSÁRA, Jána MORU, Stanislava MIZÍKA a Natálie GRAUSOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (tlač 1081) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 147
34 18.9.2018
17:47:41
146 1080 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariana KOTLEBU, Milana UHRÍKA, Martina BELUSKÉHO, Rastislava SCHLOSÁRA a Stanislava DROBNÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopíňajú niektoré zákony (tlač 1080) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 146
34 18.9.2018
17:46:40
145 1079 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariana KOTLEBU, Milana UHRÍKA, Martina BELUSKÉHO, Rastislava SCHLOSÁRA a Stanislava DROBNÉHO na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (tlač 1079) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 145
34 18.9.2018
17:45:49
144 1078 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariana KOTLEBU, Milana UHRÍKA, Jána KECSKÉSA, Stanislava MIZÍKA a Stanislava DROBNÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1078) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 144
34 18.9.2018
17:44:47
143 1077 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariana KOTLEBU, Jána KECSKÉSA, Martina BELUSKÉHO a Milana UHRÍKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde v znení neskorších predpisov (tlač 1077) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 143
34 18.9.2018
17:43:38
142 1094 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Adriany PČOLINSKEJ, Borisa KOLLÁRA, Milana KRAJNIAKA a Petra PČOLINSKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov v znení neskorších predpisov (tlač 1094) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 142
34 18.9.2018
17:42:11
141 1093 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petry KRIŠTÚFKOVEJ, Borisa KOLLÁRA a Zuzany ŠEBOVEJ na vydanie zákona o príspevku na bývanie (tlač 1093) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 141
34 18.9.2018
17:41:10
140 1095 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Milana KRAJNIAKA, Borisa KOLLÁRA, Petra PČOLINSKÉHO, Adriany PČOLINSKEJ a Ľudovíta GOGU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (tlač 1095) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 140
34 18.9.2018
17:40:06
139 1092 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (tlač 1092) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 139
34 18.9.2018
17:39:06
138 1112 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra OSUSKÉHO, Ondreja DOSTÁLA a Martina KLUSA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 1112) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 138
34 18.9.2018
17:37:46
137 1113 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ondreja DOSTÁLA, Petra OSUSKÉHO, Lucie ĎURIŠ NICHOLSONOVEJ, Renáty KAŠČÁKOVEJ a Zuzany ZIMENOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení neskorších predpisov (tlač 1113) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 137
34 18.9.2018
17:36:42
136 1111 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ondreja DOSTÁLA, Petra OSUSKÉHO, Martina KLUSA, Lucie ĎURIŠ NICHOLSONOVEJ a Milana LAURENČÍKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (tlač 1111) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 136
34 18.9.2018
17:35:31
135 1109 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Anny ZEMANOVEJ a Radoslava PAVELKU na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 201/2009 Z. z. o štátnej hydrologickej službe a štátnej meteorologickej službe v znení zákona č. 39/2013 Z. z. (tlač 1109) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 135
34 18.9.2018
17:34:25
134 1082 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Anny ZEMANOVEJ, Karola GALEKA a Jany KIŠŠOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov (tlač 1082) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 134
34 18.9.2018
17:33:16
133 1098 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Natálie BLAHOVEJ, Lucie ĎURIŠ NICHOLSONOVEJ, Branislava GRÖHLlNGA, Jany KIŠŠOVEJ a Jany CIGÁNIKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1098) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 133
34 18.9.2018
17:32:04
132 1097 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Eugena JURZYCU, Jany KIŠŠOVEJ a Jozefa RAJTÁRA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 1097) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 132
34 18.9.2018
17:30:59
131 1086 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Alojza BARÁNIKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1086) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 131

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.