Vyhľadávanie v hlasovaniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

Číslo schôdzeDátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
19 19.9.2017
11:35:18
186 633 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra OSUSKÉHO, Ondreja DOSTÁLA, Zuzany ZIMENOVEJ a Viery DUBAČOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov (tlač 633) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 186
19 19.9.2017
11:34:07
185 686 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava BEBLAVÉHO a Jozefa MIHÁLA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 686) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 185
19 19.9.2017
11:32:59
184 644 Správa Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva o stave použitia informačno-technických prostriedkov za I. polrok 2017 (tlač 644). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 184
19 19.9.2017
11:32:06
183 643 Správa Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby o stave použitia informačno-technických prostriedkov za I. polrok 2017 (tlač 643). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 183
19 19.9.2017
11:31:07
182 628 Správa Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť o stave použitia informačno-technických prostriedkov za I. polrok 2017 (tlač 628). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 182
19 19.9.2017
11:29:56
181 684 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Simony PETRÍK, Jozefa MIHÁLA a Lucie ĎURIŠ NICHOLSONOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 684) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 181
19 19.9.2017
11:28:45
180 638 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ota ŽARNAYA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 638) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 180
19 19.9.2017
11:27:39
179 671 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariana KOTLEBU, Rastislava SCHLOSÁRA, Milana UHRÍKA a Martina BELUSKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 671) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 179
19 19.9.2017
11:26:31
178 667 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Borisa KOLLÁRA, Milana KRAJNlAKA, Petra PČOLINSKÉHO, Adriany PČOLlNSKEJ a Petra ŠTARCHOŇA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (tlač 667) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 178
19 19.9.2017
11:25:36
177 666 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Milana KRAJNIAKA, Petra PČOLINSKÉHO a Adriany PČOLlNSKEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (tlač 666) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 177
19 19.9.2017
11:24:29
176 642 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petry KRIŠTÚFKOVEJ a Borisa KOLLÁRA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 642) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 176
19 19.9.2017
11:23:21
175 641 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petry KRIŠTÚFKOVEJ, Zuzany ŠEBOVEJ a Borisa KOLLÁRA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 641) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 175
19 19.9.2017
11:22:13
174 680 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Branislava GRÖHLlNGA, Eugena JURZYCU, Karola GALEKA a Anny ZEMANOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov (tlač 680) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 174
19 19.9.2017
11:21:07
173 670 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Karola GALEKA, Jany KIŠŠOVEJ a Anny ZEMANOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (tlač 670) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 173
19 19.9.2017
11:20:00
172 618 Písomné odpovede členov vlády Slovenskej republiky na interpelácie poslancov Národnej rady Slovenskej republiky písomne podané predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 618). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 172
19 19.9.2017
11:19:14
171 618 Písomné odpovede členov vlády Slovenskej republiky na interpelácie poslancov Národnej rady Slovenskej republiky písomne podané predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 618). NR SR berie na vedomie vyjadrenie posl. Fecka, že písomnú odpoveď ministra hospodárstva na jeho interpeláciu č. 13 nepovažuje za uspokojivú. Hlasovanie č. 171
19 19.9.2017
11:18:16
170 668 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jany KIŠŠOVEJ, Ľubomíra GALKA, Eugena JURZYCU a Jozefa RAJTÁRA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (tlač 668) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 170
19 19.9.2017
11:17:08
169 646 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra GALKA, Natálie BLAHOVEJ a Juraja DROBU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 646) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 169
19 14.9.2017
11:42:56
168 640 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Anny ZEMANOVEJ, Renáty KAŠČÁKOVEJ, Milana LAURENČÍKA, Martina KLUSA a Vladimíra SLOBODU na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 640) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 168
19 14.9.2017
11:41:46
167 637 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jany KIŠŠOVEJ, Ľubomíra GALKA, Eugena JURZYCU a Jozefa RAJTÁRA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (tlač 637) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 167

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.