Vedúci Kancelárie NR SR Vytlačiť stránku / Print page

 

Vedúci kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky:

  • je štatutárnym orgánom kancelárie, ktorú riadi a organizuje jej činnosť, koordinuje prácu jej útvarov

  • má práva a povinnosti vedúceho organizácie a vykonáva svoju funkciu v rozsahu vymedzenom zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi ako aj vnútornými predpismi, rozhoduje v súlade s nimi, ako aj v súlade s uzneseniami národnej rady a rozhodnutiami predsedu národnej rady

  • je vedúcim služobného úradu, štátnym zamestnancom vo verejnej funkcii, najvyššie postaveným štátnym zamestnancom a nadriadený zamestnancom v kancelárii

  • do funkcie je menovaný predsedom národnej rady, ktorému za chod kancelárie zodpovedá

  • má právo byť prítomný na verejných aj neverejných schôdzach národnej rady a na verejných aj neverejných schôdzach výborov

  • v súlade so zákonom o rokovacom poriadku vydáva a mení organizačný poriadok, registratúrny poriadok a ďalšie vnútorné predpisy kancelárie

  • schvaľuje opisy štátnozamestnaneckých miest a opisy miest pri výkone práce vo verejnom záujme

  • uzatvára so štátnymi zamestnancami služobnú zmluvu a vystupuje v štátnozamestnaneckých vzťahoch v mene kancelárie

  • vystupuje v mene kancelárie v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov kancelárie, u ktorých sa postupuje podľa Zákonníka práce, zákona o výkone práce vo verejnom záujme a zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme

  • podľa zákona o rokovacom poriadku a zákona o štátnej službe určí písomným rozhodnutím svojho zástupcu spomedzi štátnych zamestnancov, ktorý ho zastupuje v plnení jeho úloh v rozsahu určenom rozhodnutím.

Deň v parlamente

<- ->