Informácia o výsledku denného rokovania Vytlačiť stránku / Print page

Vyhľadávanie v záznamoch denného rokovania NR SR

 
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Karola GALEKA a Jany KIŠŠOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 422) - prvé čítanie.
Dátum 24. 3. 2017 
Číslo schôdze 14 
Bod programu: 53  
Číslo tlače: 422 
Uviedol: 
 • Karol Galek (poslanec NR SR) (viac)
Spravodajca:   
Rečníci:  Miroslav Ivan (poslanec NR SR) (viac), Karol Galek (poslanec NR SR) (viac) 
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 378) - prvé čítanie.
Dátum 24. 3. 2017 
Číslo schôdze 14 
Bod programu: 51  
Číslo tlače: 378 
Uviedol: 
 • Veronika Remišová (poslankyňa NR SR) (viac)
Spravodajca:  Ondrej Dostál (viac) 
Rečníci:  Ondrej Dostál (poslanec NR SR) (viac), Gábor Grendel (poslanec NR SR) (viac) 
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (tlač 460) - prvé čítanie.
Dátum 24. 3. 2017 
Číslo schôdze 14 
Bod programu: 48  
Číslo tlače: 460 
Uviedol: 
 • Tibor Bernaťák (poslanec NR SR) (viac)
Spravodajca:  Ladislav Andreánsky (viac) 
Rečník:  Ondrej Dostál (poslanec NR SR) (viac) 
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 149/1995 Z. z. o posunkovej reči nepočujúcich osôb (tlač 464) - prvé čítanie.
Dátum 24. 3. 2017 
Číslo schôdze 14 
Bod programu: 46  
Číslo tlače: 464 
Uviedol: 
 • Jaroslav Paška (poslanec NR SR) (viac)
Spravodajca:  Péter Vörös (viac) 
Rečníci:  Silvia Shahzad (poslankyňa NR SR) (viac), Zuzana Zimenová (poslankyňa NR SR) (viac), Juraj Droba (poslanec NR SR) (viac), Soňa Gaborčáková (poslankyňa NR SR) (viac) 
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tibora BERNAŤÁKA, Martina GLVÁČA, Dušana JARJABKA, Tibora GLENDU a Bélu BUGÁRA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 451) - prvé čítanie.
Dátum 24. 3. 2017 
Číslo schôdze 14 
Bod programu: 45  
Číslo tlače: 451 
Uviedol: 
 • Tibor Bernaťák (poslanec NR SR) (viac)
Spravodajca:  Dušan Bublavý (viac) 
Rečník:  Martin Klus (poslanec NR SR) (viac) 
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra ANTALA, Gábora GÁLA a Eleméra JAKABA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov (tlač 433) - prvé čítanie.
Dátum 24. 3. 2017 
Číslo schôdze 14 
Bod programu: 43  
Číslo tlače: 433 
Uviedol: 
 • Peter Antal (poslanec NR SR) (viac)
Spravodajca:  Stanislav Kmec (viac) 
Rečníci:  Ondrej Dostál (poslanec NR SR) (viac), Gábor Grendel (poslanec NR SR) (viac), Anna Zemanová (poslankyňa NR SR) (viac) 
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Gábora GÁLA, Pétera VÖRÖSA, Eleméra JAKABA a Tibora BASTRNÁKA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (tlač 354) - druhé čítanie.
Dátum 24. 3. 2017 
Číslo schôdze 14 
Bod programu: 40  
Číslo tlače: 354 
Uviedol: 
 • Gábor Gál (poslanec NR SR) (viac)
Spravodajca:  Peter Kresák (viac) 
Rečníci:   
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Gábora GÁLA, Pétera VÖRÖSA, Eleméra JAKABA a Tibora BASTRNÁKA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (tlač 353) - druhé čítanie.
Dátum 24. 3. 2017 
Číslo schôdze 14 
Bod programu: 39  
Číslo tlače: 353 
Uviedol: 
 • Gábor Gál (poslanec NR SR) (viac)
Spravodajca:  Peter Kresák (viac) 
Rečníci:   
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (tlač 367) - druhé čítanie.
Dátum 24. 3. 2017 
Číslo schôdze 14 
Bod programu: 37  
Číslo tlače: 367 
Uviedol:   
Spravodajca:  Magdaléna Kuciaňová (viac) 
Rečníci:  Ľuboš Blaha (poslanec NR SR) (viac), Milan Laurenčík (poslanec NR SR) (viac), Eugen Jurzyca (poslanec NR SR) (viac), Natália Grausová (poslankyňa NR SR) (viac), Ondrej Dostál (poslanec NR SR) (viac), Jozef Mihál (poslanec NR SR) (viac) 
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (tlač 367) - druhé čítanie.
Dátum 23. 3. 2017 
Číslo schôdze 14 
Bod programu: 37  
Číslo tlače: 367 
Uviedol: 
 • Ján Podmanický (poslanec NR SR) (viac)
Spravodajca:  Magdaléna Kuciaňová (viac) 
Rečníci:  Stanislav Drobný (poslanec NR SR) (viac), Marián Kéry (poslanec NR SR) (viac), Jana Kiššová (poslankyňa NR SR) (viac) 
Návrh strategických zámerov činnosti Sociálnej poisťovne na obdobie rokov 2017-2022 (tlač 420).
Dátum 23. 3. 2017 
Číslo schôdze 14 
Bod programu: 36  
Číslo tlače: 420 
Uviedol: 
 • Ľubomír Vážny (generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne) (viac)
Spravodajca:  Jozef Burian (viac) 
Rečníci:  Eugen Jurzyca (poslanec NR SR) (viac), Erika Jurinová (poslankyňa NR SR) (viac) 
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Lucie ĎURIŠ NICHOLSONOVEJ, Juraja DROBU a Natálie BLAHOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 322) - druhé čítanie.
Dátum 23. 3. 2017 
Číslo schôdze 14 
Bod programu: 41  
Číslo tlače: 322 
Uviedol:   
Spravodajca:   
Rečníci:   
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa BUČEKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 439) - prvé čítanie.
Dátum 23. 3. 2017 
Číslo schôdze 14 
Bod programu: 44  
Číslo tlače: 439 
Uviedol:   
Spravodajca:   
Rečníci:   
Vládny návrh zákona o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 436) - prvé čítanie.
Dátum 23. 3. 2017 
Číslo schôdze 14 
Bod programu: 35  
Číslo tlače: 436 
Uviedol: 
 • Marek Maďarič (minister kultúry SR) (viac)
Spravodajca:  Edita Pfundtner (viac) 
Rečníci:  Milan Mazurek (poslanec NR SR) (viac), Marek Maďarič (minister kultúry SR) (viac), Edita Pfundtner (poslankyňa NR SR) (viac), Soňa Gaborčáková (poslankyňa NR SR) (viac), Jozef Viskupič (poslanec NR SR) (viac), Ondrej Dostál (poslanec NR SR) (viac) 
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 423) - prvé čítanie.
Dátum 23. 3. 2017 
Číslo schôdze 14 
Bod programu: 34  
Číslo tlače: 423 
Uviedol: 
 • Árpád Érsek (minister dopravy a výstavby SR) (viac)
Spravodajca:  Róbert Puci (viac) 
Rečníci:   
NR SR schválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 141
Za 102
Proti 0
Zdržali sa 39
Nehlasovali 0
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 444) - prvé čítanie.
Dátum 23. 3. 2017 
Číslo schôdze 14 
Bod programu: 33  
Číslo tlače: 444 
Uviedol: 
 • Gabriela Matečná (ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR) (viac)
Spravodajca:  Ján Kvorka (viac) 
Rečníci:   
NR SR schválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 141
Za 110
Proti 13
Zdržali sa 18
Nehlasovali 0
Informácia o vydaných aproximačných nariadeniach vlády Slovenskej republiky v II. polroku 2016 a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v I. polroku 2017 (tlač 412).
Dátum 23. 3. 2017 
Číslo schôdze 14 
Bod programu: 32  
Číslo tlače: 412 
Uviedol: 
 • Lucia Žitňanská (podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti SR) (viac)
Spravodajca:  Jozef Ježík (viac) 
Rečníci:   
NR SR schválila návrh uznesenia.
Prítomní 140
Za 107
Proti 13
Zdržali sa 20
Nehlasovali 0
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov (tlač 443) - prvé čítanie.
Dátum 23. 3. 2017 
Číslo schôdze 14 
Bod programu: 31  
Číslo tlače: 443 
Uviedol: 
 • Lucia Žitňanská (podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti SR) (viac)
Spravodajca:  Tibor Bernaťák (viac) 
Rečníci:   
NR SR schválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 139
Za 126
Proti 13
Zdržali sa 0
Nehlasovali 0
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 442) - prvé čítanie.
Dátum 23. 3. 2017 
Číslo schôdze 14 
Bod programu: 30  
Číslo tlače: 442 
Uviedol: 
 • Lucia Žitňanská (podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti SR) (viac)
Spravodajca:  Peter Kresák (viac) 
Rečník:  Alojz Baránik (poslanec NR SR) (viac) 
NR SR schválila návrh zákona do druhého čítania.
Prítomní 141
Za 126
Proti 0
Zdržali sa 14
Nehlasovali 1
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov (tlač 361) - druhé a tretie čítanie.
Dátum 23. 3. 2017 
Číslo schôdze 14 
Bod programu: 29  
Číslo tlače: 361 
Uviedol: 
 • Lucia Žitňanská (podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti SR) (viac)
Spravodajca:  Stanislav Kmec (viac) 
Rečník:  Ondrej Dostál (poslanec NR SR) (viac) 
NR SR schválila návrh zákona.
Prítomní 141
Za 101
Proti 0
Zdržali sa 40
Nehlasovali 0

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí Informáciu o dennom rokovaní pre daný deň.