Parlamentné tlače Vytlačiť stránku / Print page

ČPTDátum doručeniaNázov tlačeTyp tlače
576 25. 5. 2017Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ota ŽARNAVA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonovNávrh zákona
575 25. 5. 2017Zákon z 10. mája 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republikyIný typ
560 25. 5. 2017Výročná správa o činnosti Sociálnej poisťovne za rok 2016Iný typ
559 25. 5. 2017Návrh účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2016Iný typ
574 24. 5. 2017Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisovNávrh zákona
573 24. 5. 2017Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra PETRÁKA, Igora CHOMU a Edity PFUNDTNER na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisovNávrh zákona
562 24. 5. 2017Správa o stave jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení na území Slovenskej republiky a o činnosti Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky za rok 2016Správa
549 23. 5. 2017Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákonyNávrh zákona
563 18. 5. 2017Zákon zo 16. mája 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republikyIný typ
561 18. 5. 2017Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Branislava GRÖHLlNGA, Eugena JURZYCU, Martina POLlAČIKA a Natálie BLAHOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovNávrh zákona
548 18. 5. 2017Program stability Slovenskej republiky na roky 2017 až 2020Iný typ
547 12. 5. 2017Návrh štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2016Iný typ
545 12. 5. 2017Návrh a vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dodatkom k Protokolu o ťažkých kovoch z roku 1998 k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979Medzinárodná zmluva
501 12. 5. 2017Výročná správa o činnosti Ústavu pamäti národa za rok 2016Iný typ
500 12. 5. 2017Ročná účtovná závierka Ústavu pamäti národa za rok 2016Iný typ
487 12. 5. 2017Interpelácie poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podané na 14. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky a do 6. apríla 2017 Písomné odpovede členov vlády Slovenskej republiky na interpelácie poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podané na 14. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky a do 6. apríla 2017 Iný typ
553 10. 5. 2017Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisovNávrh zákona
552 10. 5. 2017Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisovIný typ
499 10. 5. 2017Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákonyNávrh zákona
546 28. 4. 2017Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na odvolanie Andreja Danka z funkcie predsedu Národnej rady Slovenskej republikyIný typ

Vyhľadávanie termínmi Eurovoc-u

Eurovoc Thezaurus

Tezaurus Eurovoc je viacjazyčný polytematický automatizovaný slovník Európskej únie. Vytvorený bol v spolupráci Európskeho parlamentu, Komisie EÚ a Úradu pre oficiálne publikácie EÚ s cieľom prepojiť informačné zdroje parlamentov a informačných inštitúcií jednotným slovníkom tak, aby sa pri spracovaní a vyhľadávaní akéhokoľvek konkrétneho dokumentu používala jednotná terminológia.

Eurovoc existuje v súčasnosti vo všetkých jazykoch členských krajín Európskej únie.

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí tlače doručené v daný deň.