Vyhľadávanie v hlasovaniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

Číslo schôdzeDátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
25 21.12.2017
16:54:50
6 806 Návrh na voľbu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky za člena výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 806). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 6
25 21.12.2017
16:53:17
5 805 Zákon zo 6. decembra 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 805) – tretie čítanie. Hlasovanie o vrátenom zákone ako o celku. Hlasovanie č. 5
25 21.12.2017
16:52:12
4 805 Zákon zo 6. decembra 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 805) – druhé čítanie. Hlasovanie o pripomienkach prezidenta Slovenskej republiky. Hlasovanie č. 4
25 21.12.2017
13:18:08
3 Informácia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníkov na zaniknutý a neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 3
25 21.12.2017
13:05:53
2 Hlasovanie o programe 25. schôdze NR SR ako o celku Hlasovanie č. 2
25 21.12.2017
13:04:23
1 Prezentácia. Hlasovanie č. 1
23 13.12.2017
17:29:01
190 788 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martina KLUSA, Milana LAURENČÍKA a Juraja DROBU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 788) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 190
23 13.12.2017
17:27:46
189 782 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 219/2006 Z. z. o protikomunistickom odboji v znení zákona č. 58/2009 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 782) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 189
23 13.12.2017
17:26:29
188 758 Návrh Súhrnnej výročnej správy Slovenskej republiky za rok 2016 (tlač 758). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 188
23 13.12.2017
14:01:00
187 795 Návrh na voľbu kandidátov na člena Regulačnej rady (tlač 795) - opakovaná voľba
23 13.12.2017
11:34:31
186 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Dostála. Hlasovanie č. 186
23 13.12.2017
11:31:48
185 712 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Štefana ZELNÍKA a Tibora BASTRNÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov (tlač 712) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 185
23 13.12.2017
11:30:55
184 712 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Štefana ZELNÍKA a Tibora BASTRNÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov (tlač 712) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 184
23 13.12.2017
11:30:07
183 712 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Štefana ZELNÍKA a Tibora BASTRNÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov (tlač 712) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Dubačová. Hlasovanie č. 183
23 13.12.2017
11:29:29
182 712 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Štefana ZELNÍKA a Tibora BASTRNÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov (tlač 712) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 11 a 13. Hlasovanie č. 182
23 13.12.2017
11:28:50
181 712 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Štefana ZELNÍKA a Tibora BASTRNÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov (tlač 712) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 10, 12, 14, 15 a 16. Hlasovanie č. 181
23 13.12.2017
11:27:55
180 712 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Štefana ZELNÍKA a Tibora BASTRNÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov (tlač 712) - druhé čítanie. Hlasovanie o skrátení lehoty k návrhom podaným v rozprave. Hlasovanie č. 180
23 13.12.2017
11:26:30
179 787 Návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Simony PETRÍK a Zuzany ZIMENOVEJ na vydanie zákona o poskytovaní služby starostlivosti o deti v detských skupinách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 787) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 179
23 13.12.2017
11:25:26
178 771 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ota ŽARNAYA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 771) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 178
23 13.12.2017
11:24:09
177 745 Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Zuzany ZIMENOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 745) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 177

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.