Vyhľadávanie v hlasovaniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

Číslo schôdzeDátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
14 29.3.2017
18:10:00
148 480 Návrh na voľbu kandidátov na člena disciplinárneho senátu (tlač 480)
14 29.3.2017
18:05:00
147 479 Návrh na voľbu člena Rady pre vysielanie a retransmisiu (tlač 479)
14 29.3.2017
17:18:34
146 Hlasovanie o tom, aby sa voľba o tlači 479 a 480 vykonala tajným hlasovaním. Hlasovanie č. 146
14 29.3.2017
17:15:16
145 Hlasovanie o návrhu na doplnenie programu NR SR o tlač 492, 494 na utorok 4. 4. 2017. Hlasovanie č. 145
14 29.3.2017
17:13:54
144 471 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Branislava GRÖHLlNGA, Eugena JURZYCU a Martina POLlAČIKA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 471) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 144
14 29.3.2017
17:12:34
143 469 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ondreja DOSTÁLA, Jany KIŠŠOVEJ, Petra OSUSKÉHO, Jozefa RAJTÁRA a Renáty KAŠČÁKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov (tlač 469) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 143
14 29.3.2017
17:11:18
142 349 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 349) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 142
14 29.3.2017
17:10:34
141 349 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 349) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 141
14 29.3.2017
17:09:52
140 349 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 349) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Dostál. Hlasovanie č. 140
14 29.3.2017
17:09:09
139 349 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 349) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 29 a 31 až 43. Hlasovanie č. 139
14 29.3.2017
17:08:28
138 349 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 349) - druhé čítanie. Hlasovanie o skrátení lehoty k návrhom podaným v rozprave. Hlasovanie č. 138
14 29.3.2017
11:13:15
137 463 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra GALKA a Milana LAURENČÍKA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 463) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 137
14 29.3.2017
11:11:47
136 461 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republikyna vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 461) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 136
14 29.3.2017
11:10:09
135 422 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Karola GALEKA a Jany KIŠŠOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 422) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 135
14 29.3.2017
11:08:28
134 Neplatné hlasovanie. Hlasovanie č. 134
14 29.3.2017
11:07:28
133 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Galka, aby sa bod 85 presunul na budúci týždeň. Hlasovanie č. 133
14 28.3.2017
20:40:20
132 485 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov (tlač 485) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 132
14 28.3.2017
20:39:28
131 485 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov (tlač 485) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 131
14 28.3.2017
20:38:36
130 483 Vládny návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (tlač 483) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 130
14 28.3.2017
20:37:40
129 483 Vládny návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (tlač 483) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 129

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.