KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B A V E R E J N É H O  
O B S T A R Á V A N I A  
k CRD - 1086/2020  
ZOZNAM HOSPODÁRSKYCH SUBJEKTOV  
zúčastnených prípravných trhových konzultácií  
(ďalej aj ako „PTK“)  
Softvér middleware  
1.  
Identifikácia verejného obstarávateľa:  
Názov:  
Organizačný útvar:  
Sídlo:  
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky  
Odbor právnych služieb a verejného obstarávania  
Námestie Alexandra Dubčeka 1  
812 80 Bratislava  
IČO:  
00 151 491  
DIČ:  
2020845046  
Kontaktná osoba:  
JUDr. Martina Čaplová  
2.  
Informácia o zverejnení:  
Predbežné oznámenie zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie č. 2020/S 106-  
256775 zo dňa 03.06.2020 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 119/2020 pod značkou  
21476 – POS zo dňa 04.06.2020. Verejný obstarávateľ uverejňuje všetky informácie  
-
3.  
Základné informácie:  
Verejný obstarávateľ oslovil vybraté hospodárske subjekty, ktoré sa zaoberajú predmetom  
zákazky s cieľom stanoviť objektívne a nediskriminačné parametre a požiadavky na  
predmet zákazky a stanoviť ďalšie relevantné skutočnosti, ktoré verejný obstarávateľ  
následne premietne do plánovaného verejného obstarávania tak, aby boli dodržané princípy  
verejného obstarávania a aby sa plánovaného verejného obstarávania zúčastnil čo najväčší  
počet hospodárskych subjektov pôsobiacich na relevantnom trhu. Predmetom prípravných  
trhových konzultácií bolo aj správne stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky.  
Z celkového počtu 17 oslovených subjektov sa do PTK zapojilo 9 subjektov a 4 subjekty sa  
do PTK zapojilo mimo okruh oslovených. Celkový počet záujemcov v PTK predstavuje 13.  
NÁMESTIE ALEXANDRA DUBČEKA 1, 812 80 BRATISLAVA  
tel.: +421 2 5972 1111, fax: +421 2 5443 0658, e-mail: info@nrsr.sk, web: www.nrsr.sk  
IČO 00151491, DIČ 2020845046, bankové spojenie: Štátna pokladnica, číslo účtu 7000004863/8180  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B A V E R E J N É H O  
O B S T A R Á V A N I A  
4.  
Zoznam hospodárskych subjektov, ktoré verejný obstarávateľ oslovil:  
Identifikácia  
hospodárskeho subjektu  
Dátum a spôsob oslovenia  
hospodárskeho subjektu  
Informácia o zapojení Dátum a spôsob zapojenia sa  
P.č.  
sa do PTK : Áno/Nie  
hospodárskeho subjektu  
Aliter Technologies, a.s.,  
Turčianska 16, 821 09  
Bratislava, IČO:  
29.05.2020 prostredníctvom  
11.06.2020 prostredníctvom  
1.  
Áno  
emailu  
emailu  
36831221  
DATALAN, a.s.,  
Krasovského 14, 851 01  
Bratislava, IČO:  
35810734  
29.05.2020 prostredníctvom  
11.06.2020 prostredníctvom  
2.  
3.  
4.  
Áno  
Nie  
emailu  
emailu  
YMS, a.s., Hornopotočná  
1, 917 01 Trnava, IČO:  
36224278  
29.05.2020 prostredníctvom  
-
emailu  
AUTOCONT s.r.o.,  
Krasovského 14, 851 01  
Bratislava, IČO:  
36396222  
29.05.2020 prostredníctvom  
04.06.2020 prostredníctvom  
Áno  
emailu  
emailu  
NÁMESTIE ALEXANDRA DUBČEKA 1, 812 80 BRATISLAVA  
tel.: +421 2 5972 1111, fax: +421 2 5443 0658, e-mail: info@nrsr.sk, web: www.nrsr.sk  
IČO 00151491, DIČ 2020845046, bankové spojenie: Štátna pokladnica, číslo účtu 7000004863/8180  
eGroup Solutions, a.s.,  
Mlynské Nivy 71, 821 05  
Bratislava, IČO:  
29.05.2020 prostredníctvom  
12.06.2020 prostredníctvom  
5.  
6.  
7.  
Áno  
Áno  
Áno  
emailu  
emailu  
44989709  
Disig, a.s., Záhradnícka  
151, 821 08 Bratislava,  
IČO: 35975946  
29.05.2020 prostredníctvom  
12.06.2020 prostredníctvom  
emailu  
emailu  
ANASOFT APR, spol.  
s r.o., Mlynská dolina 41,  
811 02 Bratislava, IČO:  
31361552  
29.05.2020 prostredníctvom  
11.06.2020 prostredníctvom  
emailu  
emailu  
MICROCOMP –  
Computersystém s.r.o.,  
Kupecká 9, 949 01 Nitra,  
IČO: 31410952  
29.05.2020 prostredníctvom  
11.06.2020 prostredníctvom  
8.  
9.  
Áno  
Áno  
Nie  
emailu  
emailu  
NextIT, s.r.o.,  
Legionárska 670/58, 911  
01 Trenčín, IČO:  
44694695  
29.05.2020 prostredníctvom  
12.06.2020 prostredníctvom  
emailu  
emailu  
Lomtec.com a.s., Líščie  
údolie 5, 841 01  
Bratislava, IČO:  
35795174  
29.05.2020 prostredníctvom  
10.  
11.  
-
emailu  
TRYNET s.r.o.,  
Francisciho 5053/20A,  
058 01 Poprad, IČO:  
45889821  
29.05.2020 prostredníctvom  
11.06.2020 prostredníctvom  
Áno  
emailu  
emailu  
3
Gratex International,  
a.s., Galvaniho ul. 17/C,  
821 04 Bratislava, IČO:  
35743468  
29.05.2020 prostredníctvom  
12.  
13.  
14.  
Nie  
Áno  
Nie  
-
emailu  
ORIWIN, s.r.o., Hálkova  
2753/13, 010 01 Žilina,  
IČO: 36410250  
29.05.2020 prostredníctvom  
12.06.2020 prostredníctvom  
emailu  
emailu  
ARBITAS s.r.o., Ul.  
Svornosti č. 42, 821 06  
Bratislava, IČO:  
47818875  
29.05.2020 prostredníctvom  
-
-
emailu  
Asseco Central Europe,  
a.s., Trenčianska 56/A,  
821 09 Bratislava, IČO:  
35760419  
29.05.2020 prostredníctvom  
15.  
16.  
17.  
Nie  
Nie  
Nie  
emailu  
DIGMIA s.r.o.,  
Lazaretská 12, 811 08  
Bratislava, IČO:  
36654132  
29.05.2020 prostredníctvom  
-
emailu  
GlobalTel, a.s., Trnavská  
cesta 100, 821 01  
Bratislava, IČO:  
29.05.2020 prostredníctvom  
-
emailu  
35778199  
4
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B A V E R E J N É H O  
O B S T A R Á V A N I A  
5.  
Zoznam hospodárskych subjektov, ktoré prejavili záujem o účasti v PTK mimo  
hospodárskych subjektov uvedených v bode 4:  
Identifikácia  
Dátum a spôsob zapojenia  
P.č.  
hospodárskeho subjektu sa hospodárskeho subjektu  
gd - team, a.s.,  
Moyzesova 4/A, 902 01  
prostredníctvom emailu  
Pezinok, IČO: 35941677  
11.06.2020  
1.  
2.  
InterWay, a.s., Stará  
Vajnorská 21, 831 04  
Bratislava, IČO: 35728531  
12.06.2020  
prostredníctvom emailu  
Atos IT Solutions and  
Services s.r.o., Pribinova  
19/7828, 811 09  
12.06.2020  
prostredníctvom emailu  
3.  
Bratislava, IČO: 45650276  
NÁMESTIE ALEXANDRA DUBČEKA 1, 812 80 BRATISLAVA  
tel.: +421 2 5972 1111, fax: +421 2 5443 0658, e-mail: info@nrsr.sk, web: www.nrsr.sk  
IČO 00151491, DIČ 2020845046, bankové spojenie: Štátna pokladnica, číslo účtu 7000004863/8180