Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky  
Odbor Parlamentný inštitút  
Edícia: Porovnávacie analýzy  
17/2021  
Ochrana zraniteľných účastníkov cestnej  
premávky vo vybraných krajinách  
Európy  
(Porovnávacia analýza k parlamentnej tlači č. 730)  
Anotácia:  
Predložená analýza  
porovnáva legislatívu  
v oblasti bezpečnosti  
účastníkov cestnej premávky  
so zameraním na tri aspekty:  
1. Používanie ochranných  
a reflexných prvkov;  
2. Pravidlá predbiehania  
cyklistov;  
Vypracoval: Peter Plenta, PhD., Odbor Parlamentný inštitút  
3. Regulácia používania  
elektrických kolobežiek.  
Schválila: Mgr. Natália Švecová, riaditeľka Odboru Parlamentný  
inštitút  
Kľúčové slová:  
bezpečnosť, cyklisti, chodci,  
e-kolobežky  
Bratislava  
23. novembra 2021  
Porovnávacia analýza: Ochrana zraniteľných účastníkov cestnej premávky  
vo vybraných krajinách Európy  
Postavenie Odboru Parlamentný inštitút definuje § 144 zákona NR  
SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady  
Slovenskej republiky, podľa ktorého Parlamentný inštitút plní  
informačné, vzdelávacie a dokumentačné úlohy súvisiace  
s činnosťou NR SR a jej poslancov. Súčasťou odboru je aj Oddelenie  
Parlamentná knižnica a Oddelenie Parlamentný archív.  
V rámci informačnej činnosti Odbor Parlamentný inštitút vydáva  
spravidla tieto informačno-analytické materiály:  
V oblasti vzdelávania Odbor Parlamentný inštitút zastrešuje  
úvodné inštruktážne semináre najmä pre novozvolených  
poslancov, účasť Kancelárie NR SR na parlamentnej rozvojovej  
spolupráci určenej pre zahraničné parlamenty, stážový program  
pre študentov vysokých škôl, ako aj ďalšiu vzdelávaciu,  
prednáškovú a publikačnú činnosť.  
Materiál slúži výlučne pre poslancov  
Národnej rady Slovenskej republiky  
zamestnancov Kancelárie NR SR  
a
a nemôže v plnej miere nahrádzať právne  
alebo iné odborné poradenstvo v danej  
oblasti. Údaje, použité v materiáli, sú  
aktuálne k dátumu jeho zverejnenia.  
Zverejňovanie materiálu je možné iba so  
súhlasom Odboru Parlamentný inštitút  
a autorov.  
2
Porovnávacia analýza: Ochrana zraniteľných účastníkov cestnej premávky  
vo vybraných krajinách Európy  
Úvod  
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona,  
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene  
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, parlamentná tlač č. 730,  
doručený 01.10.2021, má podľa dôvodovej správy za cieľ „spresnenie bočného odstupu najmä pri  
predbiehaní zraniteľných účastníkov cestnej premávky.V návrhu zákona sa „ zavádzajú konkrétne  
minimálne hodnoty bočného odstupu pri predchádzaní malého motocykla, cyklistu a chodca, ktoré v  
1
súčasnosti v zákone uvedené nie sú.“  
Návrh zákona bol prerokovaný na 48. schôdzi NR SR, ktorá uznesením číslo 1020 zo dňa  
21. októbra 2021 rozhodla, že uvedený návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Tento návrh  
zákona bol pridelený na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru NR SR  
a Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť, ktorý bol zároveň určený ako gestorský.  
Materiál porovnáva legislatívnu úpravu ochrany zraniteľných účastníkov cestnej  
premávky (chodci, cyklisti, vodiči elektrických kolobežiek a obdobných vozidiel) a reguláciu  
elektrických kolobežiek v cestnej premávke. Zdrojom informácií sú zákony jednotlivých krajín  
(najmä o cestnej premávke) a informácie poskytnuté v rámci internej databázy výmeny  
2
informácií Európskeho centra pre parlamentný výskum a dokumentáciu (ECPRD).  
Analýza je zameraná najmä na tri aspekty: 1. Používanie ochranných a reflexných  
prvkov cyklistami a chodcami; 2. Pravidlá predbiehania cyklistov na cestách; 3. Regulácia  
používania elektrických kolobežiek. Zároveň však treba zdôrazniť, že mnohé princípy  
a pravidlá v slovenskej legislatívy sú prakticky totožné s pravidlami v legislatíve ostatných  
európskych štátov. Týka sa to najmä všeobecných pravidiel správania sa na cestách, princípu  
neohrozovania ostatných účastníkov, nutnosti dodržiavať pravidlá a podobne. Tieto podobné  
princípy tak v materiáli nie sú spomínané. Takisto sa materiál nevenuje technickým normám  
a používaniu osvetlenia bicykla, keďže vo všetkých skúmaných prípadoch ide o obdobné  
pravidlá ako na Slovensku.  
2
Interná databáza výmeny informácií Európskeho centra pre parlamentný výskum a dokumentáciu (ECPRD).  
Požiadavka č. 4813 Overtaking of bicycles and regulation of personal light electric vehicle usage (Predbiehanie bicyklov a  
regulácia používania elektrických kolobežiek). Pokiaľ nie je uvedené v texte inak, zdrojom informácií je táto  
požiadavka.  
4
 
Porovnávacia analýza: Ochrana zraniteľných účastníkov cestnej premávky  
vo vybraných krajinách Európy  
Legislatívne pravidlá na Slovensku  
Základný legislatívny rámec predstavuje zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o  
3
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ten definuje nasledujúce  
práva a povinnosti.  
Používanie ochranných prvkov  
Chodci  
§ 52 (3) [...] Za zníženej viditeľnosti musí mať chodec idúci po krajnici alebo po okraji vozovky  
na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev.  
Cyklisti  
§ 55 (9) Cyklista mladší ako 15 rokov je povinný počas jazdy na bicykli chrániť si hlavu riadne  
upevnenou ochrannou prilbou. [...]  
Predbiehanie cyklistov na cestách  
§ 15 (3) [...] Pri predchádzaní musí (vodič) zachovávať dostatočný bočný odstup od  
predchádzaného vozidla osobitne od cyklistu a chodca.  
Regulácia používania kolobežiek s pomocným motorčekom (elektrických kolobežiek)  
§ 55a Jazda na samovyvažovacom vozidle a na kolobežke s pomocným motorčekom  
(1) Samovyvažovacie vozidlo smie na ceste s výnimkou cestičky pre cyklistov, poľnej cesty,  
lesnej cesty a obytnej zóny viesť len osoba staršia ako 15 rokov.  
(2) Vodič samovyvažovacieho vozidla smie jazdiť po pravej strane chodníka, cestičky pre  
chodcov alebo priechodu pre chodcov, len ak neohrozí a neobmedzí chodcov, pričom nesmie  
prekročiť rýchlosť chôdze.  
(3) Vodič samovyvažovacieho vozidla smie jazdiť po pravej strane vyhradeného jazdného  
pruhu pre cyklistov, cestičky pre cyklistov alebo priechodu pre cyklistov, len ak neohrozí  
a neobmedzí cyklistov.  
§ 52 (2) Iní účastníci cestnej premávky než chodci nesmú chodník používať; to neplatí pre  
cyklistov podľa § 55 ods. 1, pre vodičov samovyvažovacieho vozidla podľa § 55a ods. 2, ak  
dopravnou značkou alebo dopravným zariadením je určené inak. [...] V zóne s dopravným  
obmedzením spočívajúcim v zákaze zastavenia alebo státia a v zóne s plateným alebo  
regulovaným státím je však na chodníku povolené zastavenie alebo státie bicykla a motocykla,  
pri ktorom ostane voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m.  
5
 
Porovnávacia analýza: Ochrana zraniteľných účastníkov cestnej premávky  
vo vybraných krajinách Európy  
Používanie ochranných prvkov  
Táto časť analýzy sa venuje povinnosti nosenia ochrannej prilby a reflexných prvkov  
cyklistami (vo viacerých krajinách sa obdobné povinnosti vzťahujú aj na vodičov ľahkých  
elektrických vozidiel) a chodcov pohybujúcich sa po ceste za tmy a za zníženej viditeľnosti.  
Ide o najzraniteľnejšie skupiny účastníkov cestnej premávky, ktorých zrážka s motorovým  
vozidlom končí často tragicky alebo s vážnymi následkami. V prípade cyklistov bola  
v skúmaných prípadoch vždy legislatívne ustanovená povinnosť mať osvetlenie bicykla. Vo  
viacerých prípadoch sa nepodarilo nájsť relevantné ustanovenia v zákone o cestnej premávke,  
prípadne v obdobnom právnom predpise; krajina takéto normy pravdepodobne nemá – vtedy  
je použitá kategória „bez informácií.“  
Tabuľka č. 1: Používanie ochranných a reflexných prvkov  
Krajina  
Povinnosť ochrannej prilby  
a reflexných prvkov na oblečení na oblečení - chodci  
Povinnosť nosiť reflexné prvky  
- cyklisti  
Belgicko  
Bulharsko  
Nie  
Bez informácií  
Bez informácií  
Reflexná vesta povinná pri  
pohybe mimo obce za tmy alebo  
zníženej viditeľnosti  
Áno  
Cyprus  
Bez informácií  
Česká republika  
Svetlá na bicykli za zníženej  
viditeľnosti  
Mimo obce, za zníženej  
viditeľnosti  
Estónsko  
Prilba povinná pre osoby mladšie Áno, v noci a za zníženej  
ako 16 rokov. Svetelný zdroj  
povinný počas zníženej  
viditeľnosti.  
viditeľnosti  
Fínsko  
Použitie ochrannej prilby je  
povinné s určitými výnimkami  
Reflexné prvky v noci a za  
zníženej viditeľnosti  
Áno  
Francúzsko  
Chorvátsko  
Bez informácií  
Prilba povinná pre osoby mladšie Áno, v noci a za zníženej  
ako 16 rokov. Svetelný zdroj  
alebo reflexné oblečenie sú  
povinné počas noci alebo zníženej  
viditeľnosti  
viditeľnosti  
Litva  
Prilba povinná pre osoby do 18  
rokov  
Áno, za tmy a zníženej  
viditeľnosti  
Reflexná vesta je povinná za tmy  
a zníženej viditeľnosti  
Deti do 12 rokov  
Reflexné prvky za zníženej  
viditeľnosti, pokiaľ ich nemá  
bicykel  
Lotyšsko  
Počas noci alebo za zníženej  
viditeľnosti  
6
 
Porovnávacia analýza: Ochrana zraniteľných účastníkov cestnej premávky  
vo vybraných krajinách Európy  
Krajina  
Povinnosť ochrannej prilby  
a reflexných prvkov na oblečení na oblečení - chodci  
Povinnosť nosiť reflexné prvky  
- cyklisti  
Luxembursko  
Maďarsko  
Nie  
Bez informácií  
Bez informácií  
Prilba nie je povinná (jej použitie  
zvyšuje povolený rýchlostný limit  
na cestách zo 40 na 50 km/h)  
Reflexná vesta a osvetlenie  
bicykla sú povinné  
Nemecko  
Ochranné prilby pre cyklistov sú  
odporúčané  
Bez informácií  
Poľsko  
Portugalsko  
Slovinsko  
Bez informácií  
Po zotmení mimo obce  
Bez informácií  
Áno  
Ochranná prilba je odporúčaná  
Prilba povinná pre osoby do 18  
rokov  
Španielsko  
Povinnosť nosiť helmu na cestách Mimo obce, v noci, za zníženej  
mimo obce  
viditeľnosti, prvky musia byť  
viditeľné zo vzdialenosti  
minimálne 150 metrov  
Bez informácií  
Švédsko  
Osoby mladšie ako 15 rokov  
Zdroj: Legislatíva jednotlivých krajín  
Belgicko  
4
Belgický cestný zákon nestanovuje povinnosť pre cyklistov nosiť prilby či reflexné  
prvky na oblečení. Paragraf 36 však stanovuje povinnosť nosiť prilbu vodičom elektrických  
bicyklov, pričom si môžu vybrať medzi cyklistickou helmou a helmou pre mopedy.  
Bulharsko  
5
Paragraf 5 zákona o cestnej premávke definuje povinnosť vodičov motorových  
vozidiel byť opatrný a pozorný voči zraniteľným účastníkom cestnej premávky. Paragraf 80  
stanovuje povinnosť cyklistov mať oblečenú reflexnú vestu, ak sa pohybujú mimo obce počas  
noci a za zníženej viditeľnosti.  
Cyprus  
6
Zákon o premávke na cestách stanovuje povinnosť mať bicykel vybavený svetlom  
viditeľným do vzdialenosti 150 metrov. Cyklisti tiež musia používať helmu, ochranné prvky  
a reflexné oblečenie (prvky).  
5 Zákon o cestnej premávke (Bulharsko). Dostupné na internete: https://www.mrrb.bg/en/road-traffic-act/  
7
Porovnávacia analýza: Ochrana zraniteľných účastníkov cestnej premávky  
vo vybraných krajinách Európy  
Česká republika  
Paragraf 53 zákona č. 361/2000 Sb. o premávke na pozemných komunikáciách  
7
a o zmenách niektorých zákonov stanovuje povinnosť chodcov mimo obce a za zníženej  
viditeľnosti mať na sebe reflexné prvky, ak cesta nie je osvetlená. Paragraf 58 tohto zákona  
prikazuje cyklistovi za zníženej viditeľnosti mať za jazdy rozsvietený svetlomet s bielym  
svetlom, a zadné svetlo červenej farby.  
Estónsko  
Povinnosť nosenia bezpečnostných prvkov a osvetlenia je definovaná zákonom  
8
o cestnej premávke. Paragraf 31 (a 87) stanovuje, že vodič bicykla či elektrickej kolobežky  
musí použiť ochrannú (cyklistickú) helmu, ak má menej ako 16 rokov. Počas noci a zníženej  
viditeľnosti musí byť bicykel, elektrická kolobežka či podobný dopravný prostriedok  
vybavený predným bielym a zadným červeným svetlom. Pokiaľ vozidlo takéto osvetlenie  
nemá, vodič musí použiť (iný) svetelný zdroj. Chodci musia počas noci a za zníženej  
9
viditeľnosti použiť (reflexný) reflektor alebo iný svetelný zdroj.  
Fínsko  
10  
Zákon o cestnej premávke v paragrafe 13 ukladá povinnosť používať reflexné prvky  
pre chodcov pohybujúcich sa v noci po ceste. Vodič bicykla, prípadne ďalší pasažieri musia  
vo všeobecnosti používať ochranné prilby.  
Francúzsko  
11  
Zákon o cestnej premávke v paragrafe R412-43-3 stanovuje povinnosť pre vodičov  
bicyklov starších ako 12 rokov v noci a za zníženej viditeľnosti mať oblečenú vysoko-viditeľnú  
(reflexnú) vestu alebo iné reflexné prvky, podľa nariadenia ministerstva zodpovedného za  
bezpečnosť na cestách.  
7 Zákon č. 361/2000 Sb. o premávke na pozemných komunikáciách a o zmenách niektorých zákonov (Česká  
republika). Dostupné na internete: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-361.  
10 Zákon o cestnej premávke (Fínsko). Dostupné na internete: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180729  
8
Porovnávacia analýza: Ochrana zraniteľných účastníkov cestnej premávky  
vo vybraných krajinách Európy  
Chorvátsko  
12  
Zákon o bezpečnosti cestnej premávky (paragraf 113) ukladá povinnosť vodičovi  
bicykla počas jazdy na ceste v noci alebo za zníženej viditeľnosti mať oblečenú reflexnú vestu,  
reflexné cyklistické oblečenie alebo iné reflexné prvky. Paragraf 114 stanovuje, že osoby  
mladšie ako 16 rokov musia nosiť ochrannú helmu, ak jazdia po ceste. Obdobne tak aj osoba  
pohybujúca sa po ceste počas noci a za zníženej viditeľnosti, musí mať na sebe umiestnený  
svetelný zdroj alebo reflexný materiál (paragraf 127).  
Litva  
Práva a povinnosti účastníkov cestnej premávky určujú najmä dve právne normy:  
13  
zákon o bezpečnosti cestnej premávky a vládne nariadenie č. 1086 ohľadom pravidiel cestnej  
14  
premávky. Paragraf 15 zákona a paragraf 41 vládneho nariadenia stanovujú povinnosť  
chodcov pohybujúcich sa po neosvetlenom úseku cesty, alebo na ceste za zníženej viditeľnosti,  
mať zapnutý zdroj svetla, alebo použiť reflexnú vestu/prvky na oblečení umiestnené tak, aby  
boli viditeľné pre ostatných účastníkov cestnej premávky.  
Paragraf 17 zákona a paragraf 56 vládneho nariadenia stanovujú, že cyklista za tmy  
a zníženej viditeľnosti musí mať na bicykli zapnuté predné biele a červené svetlo a tiež mať  
oblečenú reflexnú vestu (vestu s reflexnými prvkami). Cyklisti do 18 rokov musia nosiť  
ochrannú cyklistickú helmu, pre ostatných cyklistov je odporúčaná. Pri jazde na krajnici,  
chodníku pre cyklistov, chodníku nesmie cyklista obmedziť alebo ohroziť chodcov a môže ich  
predbiehať iba rýchlosťou blízkou rýchlosti chôdze (3-7 km/h) a ponechať dostatočnú bočnú  
vzdialenosť (paragraf 57 vládneho nariadenia).  
Lotyšsko  
15  
Paragraf 10 zákona o cestnej premávke stanovuje, že v noci a za zníženej viditeľnosti  
musia chodci pohybujúci sa na cestách mať oblečenú reflexnú vestu alebo oblečenie s jasne  
viditeľným prvkami odrážajúcimi svetlo. V paragrafe 201 je uvedená povinnosť pre deti do  
12 rokov jazdiacimi na bicykli mať na hlave pripevnenú bezpečnostnú helmu. Počas noci a za  
zníženej viditeľnosti (paragraf 209) musí byť bicykel vybavený predným svetlom, červeným  
odrazovým svetlom v zadnej časti bicykla aj odrazovými svetlami na kolesách. Pokiaľ bicykel  
nie je takto vybavený alebo svetlá nefungujú, musí mať cyklista oblečenú reflexnú vestu alebo  
oblečenie s reflexným materiálom.  
15 Zákon o cestnej premávke (Lotyšsko). Dostupné na internete: https://likumi.lv/ta/en/en/id/274865-road-traffic-  
9
Porovnávacia analýza: Ochrana zraniteľných účastníkov cestnej premávky  
vo vybraných krajinách Európy  
Luxembursko  
V krajine nie sú cyklistické helmy povinné.  
16  
Maďarsko  
17  
V Maďarsku nie je prilba povinná. Paragraf 26 zákona o pravidlách cestnej premávky  
však stanovuje, že mimo obce je povolená rýchlosť pre cyklistu 50 km/h, ak použije ochrannú  
prilbu a nevezie ďalšieho pasažiera, v opačnom prípade je len 40 km za hodinu.  
Nemecko  
18  
Používanie ochranných heliem nie je povinné, len odporúčané.  
Poľsko  
19  
Paragraf 12 zákona o cestnej premávke stanovuje, že po zotmení a mimo obce sú  
chodci používajúci cestu povinní použiť reflexné prvky viditeľné ostatnými účastníkmi cestnej  
premávky.  
Portugalsko  
Používanie ochrannej helmy je v prípade bicyklistov (a vodičov elektrických  
kolobežiek) len odporúčané.  
Slovinsko  
Osoby mladšie ako 18 rokov musia pri používaní bicykla (a elektrickej kolobežky)  
20  
použiť ochrannú prilbu (paragraf 34 zákona o pravidlách cestnej premávky). Paragraf 84  
stanovuje povinnosť chodca mať oblečenú reflexnú vestu žltej alebo oranžovej farby s bielymi  
reflexnými pásmi, alebo reflektor, ak sa pohybuje na ceste mimo obce v noci. Paragraf 87  
stanovuje, že dieťa, ak sa za tmy pohybuje na ceste, musí mať reflektor s rozlohou najmenej  
2
20 cm na každej strane.  
16 RTL Today (2018). Helmets for cyclists not mandatory in Luxembourg. Dostupné na internete:  
17 Zákon o pravidlách cestnej premávky (Maďarsko). Dostupné na internete: https://njt.hu/jogszabaly/1975-1-20-24  
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5793. Novela tohto zákona je dostupná online:  
10  
Porovnávacia analýza: Ochrana zraniteľných účastníkov cestnej premávky  
vo vybraných krajinách Európy  
Španielsko  
21  
Zákon o doprave a bezpečnosti na cestách ohľadom všeobecných pravidiel dopravy  
v paragrafe 118 stanovuje povinnosť nosiť prilbu pre cyklistov mimo obce s výnimkou  
medicínskych dôvodov alebo v prípade extrémnej horúčavy. V paragrafe 123 je ustanovená  
povinnosť pre chodcov pohybujúcich sa na ceste medzi západom a východom Slnka a za  
zníženej viditeľnosti nosiť schválené reflexné prvky, viditeľné zo vzdialenosti minimálne  
150 metrov.  
Švédsko  
22  
Legislatíva stanovuje povinnosť nosiť cyklistickú helmu pre osoby mladšie ako 15 rokov.  
Predbiehanie cyklistov na cestách  
Bočná vzdialenosť medzi vozidlom, ktoré predbieha cyklistu (prípadne obdobné  
vozidlo či chodca) je v legislatíve európskych krajín definovaná dvomi základnými spôsobmi.  
Prvou možnosťou je „bezpečná“ (prípadne dostatočná) vzdialenosť, ktorá však nedefinuje  
presnú vzdialenosť. Druhým spôsobom je presné definovanie minimálnej vzdialenosti  
najčastejšie ako jeden a pol metra. Táto vzdialenosť je niekedy menšia v rámci zastaveného  
územia (obce), v rámci ktorého sa vozidlá pohybujú nižšou rýchlosťou, a väčšia mimo obce.  
Tabuľka č. 2: Bočná vzdialenosť pre predbiehaní cyklistu  
Krajina  
Vzdialenosť  
Poznámka  
Belgicko  
1 meter v zastavanom území, Vodič musí byť obzvlášť opatrný  
1,5 metra v nezastavanom  
území  
v prípade starších cyklistov a detí na  
bicykloch  
Cyprus  
Česká  
republika  
Bezpečná vzdialenosť  
1 meter na cestách  
Novela zákona o premávke na pozemných  
komunikáciách nadobudne účinnosť od  
1.1.2022.  
s rýchlosťou do 30 km/h  
1,5 metra na ostatných  
cestách/vyšších rýchlostiach  
Bezpečná vzdialenosť  
Bezpečná vzdialenosť  
1 meter v zastavanom území,  
1,5 metra v nezastavanom  
území  
23  
Estónsko  
Fínsko  
Francúzsko  
Grécko  
Dostatočná vzdialenosť  
23 Parlamentná tlač 374. Novela zákona o premávke na pozemných komunikáciách (Česká republika). Dostupné  
11  
 
Porovnávacia analýza: Ochrana zraniteľných účastníkov cestnej premávky  
vo vybraných krajinách Európy  
Krajina  
Vzdialenosť  
Poznámka  
Chorvátsko  
Holandsko  
Litva  
Bezpečná vzdialenosť  
Nedefinovaná  
Bezpečná vzdialenosť  
Bezpečná vzdialenosť  
Lotyšsko  
Odporúčaná vzdialenosť v obci (rýchlosť  
do 50hm/h) na základe vládneho  
nariadenia je 1 meter, mimo obce 1,5 metra  
Luxembursko 1,5 metra  
Maďarsko  
Bezpečná vzdialenosť  
Nemecko  
1,5 metra v obci, 2 metre  
mimo obce  
Nórsko  
Bezpečná vzdialenosť  
V minulosti bola bezpečná bočná  
vzdialenosť interpretovaná ako 1,5 metra.  
Poľsko  
1 meter  
Portugalsko  
Rakúsko  
1,5 metra  
Bezpečná vzdialenosť  
Pripravovaná legislatíva navrhuje  
minimálnu vzdialenosť pri predbiehaní  
bicykla na 1,5 m, v prípade rýchlosti vyššej  
ako 50 km/h (mimo obce) 2 metre  
Slovinsko  
1,5 metra  
Španielsko  
Bezpečná vzdialenosť  
v zastavaných územiach,  
Prísny zákaz predbiehania, ak by ním  
došlo k ohrozeniu či obmedzeniu cyklistu  
1,5 metra mimo zastavaného v protismere  
územia  
Švédsko  
Bezpečná vzdialenosť  
Zdroj: Legislatíva jednotlivých štátov  
Belgicko  
Paragraf 40 belgického cestného zákona stanovuje, že vodič motorového vozidla alebo  
motorky nesmie ohroziť cyklistu alebo vodiča obdobného dvojkolesového vozidla. Vodič musí  
pri predbiehaní ponechať minimálne vzdialenosť jedného metra v zastavanom území (obci)  
a najmenej 1,5 metra mimo zastavaného územia. Vodič musí byť tiež mimoriadne opatrný, ak  
sa na ceste nachádzajú starší cyklisti alebo deti na bicykloch.  
Vodič motorového vozidla sa musí k prechodu pre cyklistov približovať len „miernou“  
rýchlosťou tak, aby neohrozil alebo neobmedzil cyklistov, prechádzajúcich cez prechod. Ak je  
to nevyhnutné, vodič musí zastaviť, aby cyklistov nechal prejsť.  
Cyprus  
Zákon o premávke na cestách stanovuje, že vodič vozidla pri predbiehaní iného  
vozidla (vrátane bicykla) musí dodržať dostatočnú vzdialenosť tak, aby zachoval bezpečnosť  
premávky.  
12  
Porovnávacia analýza: Ochrana zraniteľných účastníkov cestnej premávky  
vo vybraných krajinách Európy  
Česká republika  
Paragraf 17 zákona č. 361/2000 Sb. len všeobecne definuje pravidlá pre predbiehanie  
cyklistov, ktoré by sa malo vykonať tak, aby neohrozilo ich bezpečnosť. V septembri 2021 však  
bola schválená novela zákona, ktorá zásadným spôsobom upravuje predbiehanie cyklistov a v  
ktorej je minimálna bočná vzdialenosť stanovená na 1,5 metra. V zónach s maximálnou  
povolenou rýchlosťou do 30 km/h je bočná vzdialenosť stanovená na minimálne 1 meter.  
24  
Novela nadobudne účinnosť 1.1.2022.  
Estónsko  
Estónska legislatíva neuvádza číselnú bočnú vzdialenosť pri predbiehaní cyklistov či  
chodcov. Paragraf 35 zákona o cestnej premávke stanovuje, že vodič (motorového) vozidla  
nesmie ohroziť bezpečnosť chodcov či cyklistov. Vodič musí byť obzvlášť opatrný, pokiaľ ide  
o deti, staršie osoby, osoby s príznakmi choroby, alebo osoby s obmedzenou mobilitou či  
nevidiacich. Podobne tak paragraf 46 stanovuje povinnosť udržiavať bezpečnú bočnú  
vzdialenosť.  
Fínsko  
Legislatíva nestanovuje presnú vzdialenosť, ktorú vodič musí dodržať pri predbiehaní  
cyklistu. Paragraf 29 zákona o cestnej premávke stanovuje len povinnosť ponechať  
„bezpečnú“ vzdialenosť od chodcov, cyklistov či vozidiel ťahaných zvieratami. Bezpečná  
vzdialenosť musí brať do úvahy rýchlosť a veľkosť vozidla. Podobne tak aj paragraf 33  
stanovuje povinnosť ponechať bezpečnú vzdialenosť pri predbiehaní ako aj iným spôsobom  
zabezpečiť, že predbiehanie neohrozuje ostatných účastníkov cestnej premávky.  
Francúzsko  
Predbiehanie upravuje paragraf R414-4 zákona o cestnej premávke. Vodič musí byť pri  
predbiehaní v dostatočnej bočnej vzdialenosti od predbiehaného vozidla. Vodič sa nesmie  
priblížiť na bočnú vzdialenosť menej ako 1 meter v zastavaných územiach a na 1,5 metra  
vzdialenosť mimo zastavaného územia, ak ide o vodiča dvoj alebo trojkolesového vozidla,  
chodca, jazdca na zvierati alebo vozidla ťahaného zvieraťom.  
Grécko  
Grécka legislatíva definuje len povinnosť vodiča dodržiavať dostatočnú bočnú  
vzdialenosť pre predbiehaní.  
13  
Porovnávacia analýza: Ochrana zraniteľných účastníkov cestnej premávky  
vo vybraných krajinách Európy  
Holandsko  
Holandská legislatíva nešpecifikuje minimálnu bočnú vzdialenosť pri predbiehaní  
25  
cyklistov. Paragraf 5a zákona o cestnej premávke zakazuje nebezpečné predbiehanie (ktoré  
hrozí smrťou alebo zranením iných účastníkov cestnej dopravy).  
Chorvátsko  
Paragraf 66 zákona o bezpečnosti cestnej premávky stanovuje, že vodič môže  
predbiehať len ak nezasahuje do normálneho pohybu vozidiel prichádzajúcich z opačného  
smeru, ponecháva dostatok priestoru na ceste pri predbiehaní a tiež berie do úvahy charakter  
cesty a premávky, a neohrozí ostatných účastníkov cestnej premávky.  
Litva  
Vládne nariadenie č. 1086 ohľadom pravidiel cestnej premávky stanovuje povinnosť  
dodržať bezpečnú vzdialenosť pri predbiehaní.  
Lotyšsko  
Legislatíva nešpecifikuje vzdialenosť pri predbiehaní cyklistu na ceste. Vládne  
26  
nariadenie č. 279, paragraf 105, však stanovuje, že vodič musí, vzhľadom na aktuálnu  
rýchlosť dodržať taký odstup, aby zabezpečil bezpečnosť dopravy. Odporúčanou  
vzdialenosťou pri predbiehaní pre vodičov v obciach je najmenej jeden meter, mimo obce (pri  
rýchlosti nad 50 km/h) je odporúčaná bočná vzdialenosť 1,5 metra.  
Luxembursko  
V Luxembursku je minimálna bočná vzdialenosť pri predbiehaní cyklistu stanovená na  
1,5 metra.  
Maďarsko  
Paragraf 34 zákona o pravidlách cestnej premávky uvádza, že predbiehanie je  
povolené len vtedy, ak je dodržaná dostatočná bočná vzdialenosť od predbiehaného vozidla.  
Nemecko  
27  
Paragraf 5 zákona o regulácii cestnej premávky stanovuje minimálnu bočnú  
vzdialenosť pri predbiehaní chodcov, cyklistov a vodičov malých elektrických vozidiel na 1,5  
metra v rámci obce a na 2 metre mimo obce. Pre zaujímavosť, rovnaký paragraf stanovuje, že  
27 Zákon o regulácii cestnej premávky (Nemecko). Dostupné na internete: https://www.gesetze-im-  
14  
Porovnávacia analýza: Ochrana zraniteľných účastníkov cestnej premávky  
vo vybraných krajinách Európy  
vozidlá nad 7,5 tony nesmú predbiehať, ak je viditeľnosť menšia ako 50 metrov v dôsledku  
hmly, sneženia či dažďa.  
Nórsko  
28  
Nórsky zákon o cestnej premávke nestanovuje presnú vzdialenosť, ktorú vodič musí  
dodržať pri predbiehaní cyklistu. Vodič však musí jazdiť tak, aby neohrozil či neobmedzil  
účastníkov cestnej premávky. Pre zaujímavosť, Verejná správa ciest (The public roads  
administration) v minulosti interpretovala bezpečnú vzdialenosť pri predbiehaní cyklistu  
vyplývajúcu zo všeobecných pravidiel ako 1,5 metra za normálnych okolností.  
Poľsko  
Paragraf 24 zákona o cestnej premávke stanovuje, že vodič vozidla je povinný byť  
mimoriadne opatrný a udržiavať bezpečnú vzdialenosť pri predbiehaní. V prípade  
predbiehania cyklistu, mopedu, motocyklu, elektrickej kolobežky, či chodca, (bočná)  
vzdialenosť nesmie byť menšia ako 1 meter.  
Portugalsko  
29  
Paragrafy 18 a 38 zákona o cestách stanovujú povinnosť udržiavať bočnú vzdialenosť  
najmenej 1,5 metra medzi motorovým dopravným prostriedkom a cyklistom (alebo iným  
zraniteľným účastníkom cestnej premávky). Podobne tak aj paragraf 11 stanovuje, že vodič  
vozidla nesmie ohroziť zraniteľných účastníkov premávky.  
Rakúsko  
Rakúska legislatíva v súčasnosti stanovuje len dostatočnú bezpečnú bočnú vzdialenosť  
30  
s ohľadom na rýchlosť jazdy (paragraf 15 zákona o cestnej premávke ). Podobne tak paragraf  
16 stanovuje, že vodič nesmie predbiehať, ak by ostatní účastníci cestnej premávky mohli byť  
ohrození či obmedzení, alebo ak na bezpečné predbehnutie nie je dostatok miesta.  
Pripravovaná zmena legislatívy by však mala stanoviť 1,5 metra ako minimálnu  
bezpečnú bočnú vzdialenosť pri predbiehaní cyklistov a ďalších zraniteľných účastníkov  
cestnej premávky, pri rýchlosti vyššej ako 50 km/h (najmä mimo obce) by to malo byť až 2  
metre.  
15  
Porovnávacia analýza: Ochrana zraniteľných účastníkov cestnej premávky  
vo vybraných krajinách Európy  
Slovinsko  
Nedávno novelizovaný paragraf 51 zákona o pravidlách cestnej premávky stanovuje  
minimálnu bočnú vzdialenosť pri predbiehaní cyklistov, vodičov ľahkých motorových  
vozidiel a mopedov s maximálnou konštrukčnou rýchlosťou do 25 km/h na 1,5 metra.  
Španielsko  
Zákon o doprave a bezpečnosti na cestách v paragrafe 85 stanovuje pravidlá  
predbiehania. V prípade predbiehania chodca, dvojkolesového vozidla, vozidla ťahaného  
zvieraťom alebo nehybného vozidla na ceste mimo obce, bočná vzdialenosť nesmie byť menej  
ako 1,5 metra. Predbiehanie je vyslovene zakázané, ak by ohrozilo alebo obmedzilo cyklistov  
jazdiacich v opačnom smere. Ak predbiehaniu dochádza v rámci obce, vodič vozidla, ktoré  
predbieha, musí dodržať bezpečnú bočnú vzdialenosť vzhľadom na rýchlosť vozidla a šírku  
a charakteristiku cesty.  
Španielske Generálne riaditeľstvo pre dopravu (Directorate General of Traffic) pripravilo  
návrh zmien, ktoré majú zvýšiť bezpečnosť na cestách najzraniteľnejších skupín, najmä  
chodcov a cyklistov. Ak by návrh prešiel, k minimálnej bočnej vzdialenosti 1,5 metra pri  
predbiehaní cyklistov či chodcov, by autá tiež museli znížiť rýchlosť na 20 km/h pri  
uskutočňovaní predbiehacieho manévru.  
Švédsko  
Švédska legislatíva stanovuje, že vodič musí ponechať bezpečnú bočnú vzdialenosť od  
predbiehaného vozidla (účastníka cestnej premávky). Hlavným argumentom pre nezavedenie  
stanovenej minimálnej bočnej vzdialenosti vo Švédsku je, že môže byť ťažké presne určiť, aká  
veľká bezpečná vzdialenosť je potrebná, keďže niektorým vozidlám stačí menšia vzdialenosť,  
pri deťoch-cyklistoch však môže byť potrená aj väčšia vzdialenosť. Záverom je, že vodič pri  
vyhodnotení bezpečnej vzdialenosť potrebnej na predbiehanie musí dôverovať svojmu  
úsudku. Tento názor je vyjadrený vo vládnom memorande ohľadom pravidiel bezpečného  
31  
bicyklovania.  
Regulácia elektrických kolobežiek  
Určenie pravidiel bezpečnej jazdy na elektrickej kolobežke (alternatívne v texte aj e-  
kolobežka) a obdobné ľahké elektrické vozidlá (či vozidlá s pomocným motorčekom) je  
pomerne náročnou úlohou. Na jednej strane sa dajú považovať za zraniteľných účastníkov  
cestnej dopravy, ak sa pohybujú na cestách. Na druhej strane, ak sa pohybujú na chodníkoch,  
16  
 
Porovnávacia analýza: Ochrana zraniteľných účastníkov cestnej premávky  
vo vybraných krajinách Európy  
cyklocestách či v obytných zónach predstavujú potenciálne riziko najmä pre chodcov. Aj  
praktické skúsenosti z Bratislavy ukazujú, že vodiči e-kolobežiek často obmedzujú a ohrozujú  
32  
chodcov, problematický je aj ich komerčný prenájom a otázka parkovania.  
Táto časť materiálu sa venuje legislatívnej úprave piatich oblastí: 1. minimálny vek  
vodiča e-kolobežky; 2. regulácia parkovania; 3. maximálna povolená rýchlosť; 4. možnosť  
použiť chodník prípadne cestu/pruh pre cyklistov; 5. právomoc obcí regulovať/zakázať  
používanie e-kolobežiek na svojom území. Za elektrickú kolobežku je v rámci materiálu  
považované dvojkolesové vozidlo s pomocným motorčekom, určené pre jednu osobu  
s maximálnou rýchlosťou do 25 km/h, ako ich poznáme z ulíc Bratislavy, či ďalších  
slovenských miest.  
Tabuľka č. 3: Minimálny vek a parkovanie elektrických kolobežiek  
Krajina  
Belgicko  
Cyprus  
Minimálny vek  
Parkovanie  
Ako bicykel  
Nereguluje legislatíva  
Nereguluje legislatíva  
Nereguluje legislatíva  
Nereguluje legislatíva  
Nereguluje legislatíva  
Česká  
republika  
Dánsko  
Estónsko  
15 rokov  
Ako bicykel  
Všeobecné predpisy, aj na chodníku  
Od 10 rokov (ak má vodič  
oprávnenie riadiť bicykel)  
Bez obmedzenia (prenájom až  
od veku 18 rokov)  
12 rokov  
Fínsko  
Ako bicykel  
Francúzsko  
Grécko  
Na vyhradených miestach  
Všeobecné predpisy  
15 rokov  
Holandsko  
Litva  
16 rokov  
14 rokov  
Všeobecné predpisy  
Všeobecné predpisy  
Lotyšsko  
Luxembursko  
Maďarsko  
Nemecko  
14 rokov  
Ako bicykel  
Nereguluje legislatíva  
14 rokov  
Nereguluje legislatíva  
Na určených miestach (ako bicykel)  
Nereguluje legislatíva  
Ako bicykel, prípadne vyhradené  
miesta  
Nórsko  
Poľsko  
Bez obmedzenia (vekový limit  
na prenájom e-kolobežky)  
Od 10 rokov (pod dohľadom  
plnoletej osoby)  
Ako bicykel alebo vyhradené miesta  
Na určených miestach (ako bicykel),  
na chodníkoch, ak je ponechaných  
1,5 metra pre chodcov  
Na vyhradených miestach  
Ako bicykel  
Portugalsko  
Rakúsko  
Nereguluje legislatíva  
12 rokov  
Slovinsko  
12 rokov  
Ako bicykel  
17  
Porovnávacia analýza: Ochrana zraniteľných účastníkov cestnej premávky  
vo vybraných krajinách Európy  
Krajina  
Minimálny vek  
Parkovanie  
Španielsko  
Nereguluje legislatíva (mestá  
však môžu stanoviť vekovú  
hranicu, zvyčajne 15-16 rokov)  
Bez obmedzenia  
Nereguluje legislatíva (mestá si  
môžu upraviť zóny na parkovanie)  
Švédsko  
Miestne predpisy, ako bicykel  
Zdroj: Legislatíva jednotlivých krajín  
Tabuľka č. 4: Rýchlosť, používanie chodníka a možnosť zákazu používania elektrických  
kolobežiek  
Krajina  
Maximálna povolená  
rýchlosť  
Možnosť použiť  
chodník/cestu pre zákazu/obmedzenia  
Možnosť  
cyklistov  
Áno (pravidlá ako Áno  
zo strany obcí  
33  
Belgicko  
Cyprus  
25 km/h  
bicykel)  
Nereguluje legislatíva  
Zákaz použitia  
chodníkov  
Áno, rýchlosť  
chôdze  
Nie, obce však môžu  
regulovať parkovanie  
Áno  
Česká republika 25 km/h  
Dánsko  
20 km/h  
Ako bicykel  
Regulácia požičiavanie  
e-kolobežiek  
Nie  
Áno, tiež môžu  
premiestniť/odstrániť  
vozidlo  
Estónsko  
Fínsko  
25 km/h  
25 km/h  
Áno  
Nie  
Francúzsko  
20 km/h (niektoré  
mestá majú nižšiu)  
25 km/h  
Zákaz jazdy po  
chodníku  
Bez informácií  
Cesty pre  
cyklistov  
Áno  
Áno  
Grécko  
Holandsko  
Áno  
Áno  
25 km/h  
Litva  
25 km/h  
Áno  
Lotyšsko  
Tak aby neohrozil  
ostatných účastníkov  
Ako bicykel  
Áno  
Neregulovaná  
Luxembursko  
Nie na chodníkoch Áno, v pešej zóne  
(konštrukčná rýchlosť  
do 25 km/h)  
Maďarsko  
Nereguluje legislatíva  
Nereguluje  
legislatíva  
Áno, niektoré mestské  
časti v Budapešti  
zakázali prenájom  
a parkovanie na  
svojom území  
Nemecko  
Nórsko  
20 km/h  
20 km/h  
Nie na chodníkoch Áno  
Áno Áno  
33 Niektoré obce si vyhradili vo svojich nariadeniach právo zakázať použitie elektrických kolobežiek (a  
podobných vozidiel) na definovaných miestach.  
18