KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B A V E R E J N É H O  
O B S T A R Á V A N I A  
k CRD - 1086/2020  
Zápisnica  
z prípravných trhových konzultácií  
(ďalej aj ako „PTK“)  
Softvér middleware  
1.  
Identifikácia verejného obstarávateľa:  
Názov:  
Organizačný útvar:  
Sídlo:  
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky  
Odbor právnych služieb a verejného obstarávania  
Námestie Alexandra Dubčeka 1  
812 80 Bratislava  
IČO:  
00 151 491  
DIČ:  
2020845046  
Kontaktná osoba:  
JUDr. Martina Čaplová  
2.  
Informácia o zverejnení:  
Predbežné oznámenie zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie č. 2020/S 106-  
256775 zo dňa 03.06.2020 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 119/2020 pod značkou  
21476 – POS zo dňa 04.06.2020. Verejný obstarávateľ uverejňuje všetky informácie  
-
3.  
Základné informácie:  
Verejný obstarávateľ oslovil vybraté hospodárske subjekty, ktoré sa zaoberajú predmetom  
zákazky s cieľom stanoviť objektívne a nediskriminačné parametre a požiadavky na  
predmet zákazky a stanoviť ďalšie relevantné skutočnosti, ktoré verejný obstarávateľ  
následne premietne do plánovaného verejného obstarávania tak, aby boli dodržané princípy  
verejného obstarávania a aby sa plánovaného verejného obstarávania zúčastnil čo najväčší  
počet hospodárskych subjektov pôsobiacich na relevantnom trhu. Predmetom prípravných  
trhových konzultácií bolo aj správne stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky.  
Z celkového počtu 17 oslovených subjektov sa do PTK zapojilo 9 subjektov a 4 subjekty sa  
do PTK zapojilo mimo okruh oslovených. Celkový počet záujemcov v PTK predstavuje 13.  
Verejný obstarávateľ neidentifikuje hospodárske subjekty z dôvodu opätovného vyhlásenia  
nových PTK. Identifikácia hospodárskych subjektov je však súčasťou dokumentácie  
k prípravným trhovým konzultáciám.  
NÁMESTIE ALEXANDRA DUBČEKA 1, 812 80 BRATISLAVA  
tel.: +421 2 5972 1111, fax: +421 2 5443 0658, e-mail: info@nrsr.sk, web: www.nrsr.sk  
IČO 00151491, DIČ 2020845046, bankové spojenie: Štátna pokladnica, číslo účtu 7000004863/8180  
4.  
Priebeh PTK:  
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, Nám. Alexandra Dubčeka 1, 812 80  
Bratislava, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z.  
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  
predpisov (ďalej len ako „zákon o verejnom obstarávaní“) uplatnila prípravné trhové  
konzultácie podľa ustanovenia § 25 zákona o verejnom obstarávaní na predmet zákazky:  
„Softvér middleware“. Verejný obstarávateľ oslovil vybraté hospodárske subjekty  
a zároveň uverejnil Predbežné oznámenie v Úradnom vestníku Európskej únie č. 2020/S  
106-256775 zo dňa 03.06.2020 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 119/2020 pod  
značkou 21476-POS zo dňa 04.06.2020. Z celkového počtu 17 oslovených subjektov sa do  
PTK zapojilo 9 subjektov a 4 subjekty sa do PTK zapojilo mimo okruh oslovených. Všetky  
vybraté hospodárske subjekty boli oslovené prostredníctvom emailu dňa 29.05.2020  
o 13:29 hod. miestneho času. Hospodárskym subjektom bolo zaslané Oznámenie o začatí  
PTK, Príloha č. 1 – opis predmetu zákazky a Príloha č. 2 – okruh otázok spolu so  
sprievodným listom. Verejný obstarávateľ súčasne zverejnil všetky informácie vrátane  
podkladov na webových sídlach a odoslal Predbežné oznámenie podľa bodu 2. Verejný  
obstarávateľ poskytoval neobmedzený a priamy prístup k podkladom PTK. Verejnému  
obstarávateľovi boli do lehoty na zapojenie do PTK doručené 3 otázky od hospodárskeho  
subjektu, pričom verejný obstarávateľ poskytol odpovede ich zverejnením na webových  
sídlach podľa bodu 2, aby sa nenarušila hospodárska súťaž a každý záujemca o PTK mal  
rovnaký rozsah informácií. Verejnému obstarávateľovi boli zo strany hospodárskych  
subjektov, ktoré sa zapojili do PTK, doručené identifikačné údaje a Príloha č. 2 – okruh  
otázok. Vzhľadom ku skutočnosti, že dĺžka trvania prípravných trhových konzultácií je  
k dnešnému dňu značne rozsiahla a verejný obstarávateľ s prihliadnutím na už uskutočnené  
prípravné trhové konzultácie v iných zákazkách, ktorých predmet ovplyvnil špecifikáciu  
pôvodnej trhovej konzultácie na softvér middleware, pristupuje k zrušeniu uskutočnených  
prípravných konzultácii a k zmene pôvodného opisu predmetu zákazky. Pôvodný opis  
predmetu zákazky vrátane okruhu otázok už nereflektuje súčasný stav a cieľ PTK. Na  
základe uvádzaných skutočností verejný obstarávateľ nevie naplniť cieľ zverejnených PTK  
ruší pôvodné prípravné trhové konzultácie. Verejný obstarávateľ zároveň oznamuje  
hospodárskym subjektom, že uplatní na daný predmet zákazky nové prípravné trhové  
konzultácie, pričom osloví všetky hospodárske subjekty, ktoré ako záujemcovia prejavili  
účasť v pôvodnom zadaní. Verejný obstarávateľ v súlade s princípmi verejného  
obstarávania zverejní opätovne predbežné oznámenie v príslušných vestníkoch. Osoby  
zúčastnené za verejného obstarávateľa počas celého trvania prípravných konzultácií boli  
upovedomení a podpísali v zmysle § 23 zákona o verejnom obstarávaní čestné vyhlásenia  
ku možnému konfliktu záujmov, ktorý by mohol narušiť alebo obmedziť hospodársku  
súťaž alebo porušiť princíp transparentnosti a princíp rovnakého zaobchádzania.  
5.  
Záver  
Verejný obstarávateľ týmto zápisom ukončuje predmetné PTK. Verejný obstarávateľ  
zároveň oznámi hospodárskym subjektom, ktoré sa do PTK zapojili, že ruší pôvodné PTK,  
pričom predmetné oznámenie zverejní aj na webovom sídle a profile zriadenom na  
webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie.  
V Bratislave dňa 20.09.2021  
2