KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B A V E R E J N É H O  
O B S T A R Á V A N I A  
k CRD - 1584/2020  
Zápisnica  
z prípravných trhových konzultácií  
(ďalej aj ako „PTK“)  
Agendový elektronický informačný systém Dochádzka  
1.  
Identifikácia verejného obstarávateľa:  
Názov:  
Organizačný útvar:  
Sídlo:  
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky  
Odbor právnych služieb a verejného obstarávania  
Námestie Alexandra Dubčeka 1  
812 80 Bratislava  
IČO:  
00 151 491  
DIČ:  
2020845046  
Kontaktná osoba:  
JUDr. Martina Čaplová  
2.  
Informácia o zverejnení:  
Predbežné oznámenie zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie č. 2020/S 164-  
398691 zo dňa 25.08.2020 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 181/2020 pod značkou  
31524 – POS zo dňa 26.08.2020. Verejný obstarávateľ uverejňuje všetky informácie  
-
3.  
Základné informácie:  
Verejný obstarávateľ oslovil vybraté hospodárske subjekty, ktoré sa zaoberajú predmetom  
zákazky s cieľom stanoviť objektívne a nediskriminačné parametre a požiadavky na  
predmet zákazky a stanoviť ďalšie relevantné skutočnosti, ktoré verejný obstarávateľ  
následne premietne do plánovaného verejného obstarávania tak, aby boli dodržané princípy  
verejného obstarávania a aby sa plánovaného verejného obstarávania zúčastnil čo najväčší  
počet hospodárskych subjektov pôsobiacich na relevantnom trhu. Predmetom prípravných  
trhových konzultácií bolo aj správne stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky. Verejný  
obstarávateľ neidentifikuje hospodárske subjekty z dôvodu následného vyhlásenia  
verejného obstarávania. Identifikácia hospodárskych subjektov, ako aj parciálne zápisnice  
z priebehu prípravných trhových konzultácií sú súčasťou dokumentácie k prípravným  
trhovým konzultáciám.  
NÁMESTIE ALEXANDRA DUBČEKA 1, 812 80 BRATISLAVA  
tel.: +421 2 5972 1111, fax: +421 2 5443 0658, e-mail: info@nrsr.sk, web: www.nrsr.sk  
IČO 00151491, DIČ 2020845046, bankové spojenie: Štátna pokladnica, číslo účtu 7000004863/8180  
4.  
Priebeh PTK:  
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, Nám. Alexandra Dubčeka 1, 812 80  
Bratislava, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z.  
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  
predpisov (ďalej len ako „zákon o verejnom obstarávaní“) uplatnila prípravné trhové  
konzultácie podľa ustanovenia § 25 zákona o verejnom obstarávaní na predmet zákazky:  
„Agendový elektronický informačný systém Dochádzka“. Verejný obstarávateľ zverejnil  
Oznámenie o začatí prípravných trhových konzultácií (ďalej aj ako „Oznámenie“) vrátane  
Prílohy č. 1 – Základný opis predmetu zákazky a Prílohy č. 2 – ocenenie predmetu zákazky  
podľa bodu 2. tejto Zápisnice dňa 20.08.2020 a zároveň zaslal Oznámenie spolu  
s prílohami vrátane sprievodného listu piatim vybratým hospodárskym subjektom.  
Z oslovených subjektov prejavili záujem zúčastniť sa prípravných trhových konzultácií tri  
hospodárske subjekty, pričom ďalšie tri hospodárske subjekty prejavili záujem na základe  
zverejnených informácií. Celkový počet hospodárskych subjektov, ktorí sa zapojili do  
prípravných trhových konzultácií bol šesť. Verejný obstarávateľ uskutočnil v dňoch  
16.09.2020, 17.09.2020 a 23.09.2020 osobné stretnutia s hospodárskymi subjektami, ktoré  
sa slobodne a vážne rozhodli zúčastniť sa na konzultáciách v lehote stanovenej v Oznámení  
o začatí prípravných trhových konzultácií a v Predbežnom oznámení zverejnenom  
v Úradnom vestníku Európskej únie zo dňa 25.08.2020 pod číslom 2020/S 164-398691  
a vo Vestníku verejného obstarávania č. 181/2020 zo dňa 26.08.2020 pod značkou 31524 –  
POS. Za verejného obstarávateľa boli zúčastnené nasledovné osoby: Mgr. Martin Roman,  
vedúci oddelenia informačných systémov, poskytovaných elektronických služieb  
a bezpečnosti informačno-komunikačných technológií, Mgr. Ján Guliš, špecialista  
počítačových systémov, JUDr. Monika Kiklicová, riaditeľka osobného úradu, Mgr. Jakub  
Brezina, hlavný radca, JUDr. Ivan Kanda, štátny radca a JUDr. Martina Čaplová, vedúca  
oddelenia verejného obstarávania. Verejný obstarávateľ konzultoval s hospodárskymi  
subjektami obsah zverejnených informácií. Na základe osobných konzultácií verejný  
obstarávateľ upravil Prílohu č. 1., pričom doplnil základný opis predmetu zákazky  
o informácie, ktoré vyžadovali hospodárske subjekty a Prílohu č. 2 prioritne za účelom  
určenia (zistenia) predpokladanej hodnoty zákazky. Tieto informácie sa týkali najmä  
funkčnosti dochádzkového systému a to, čo verejný obstarávateľ vyžaduje v rámci  
špecifických požiadaviek na dochádzkový systém. Hospodárske subjekty boli informované,  
že rozhodnutie zúčastniť sa na konzultáciách musí byť slobodné a vážne a hospodársky  
subjekt si musí byť vedomý zákonnej úpravy prípravnej trhovej konzultácie, najmä  
dôsledkov vyplývajúcich z účasti hospodárskeho subjektu na prípravnej trhovej konzultácii  
a súhlasí s nimi (ustanovenia § 25 a § 40 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní). Osoby  
zúčastnené za verejného obstarávateľa počas celého trvania prípravných konzultácií boli  
upovedomení a podpísali v zmysle § 23 zákona o verejnom obstarávaní čestné vyhlásenia  
ku možnému konfliktu záujmov, ktorý by mohol narušiť alebo obmedziť hospodársku  
súťaž alebo porušiť princíp transparentnosti a princíp rovnakého zaobchádzania.  
5.  
Záver  
Verejný obstarávateľ týmto zápisom ukončuje predmetné PTK. Verejný obstarávateľ na  
základe prípravných trhových konzultácií použije na predmet zákazky postup zadávania  
zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní a v zmysle  
zachovania princípu transparentnosti a rovnakého zaobchádzania vyzve na predloženie  
ponuky všetky hospodárske subjekty, ktoré sa zapojili do prípravných trhových konzultácií.  
2