KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O  
O B S T A R Á V A N I A  
Na základe otázky zo strany záujemcu/hospodárskeho subjektu v prípravných trhových  
konzultáciách na predmet zákazky: „Softvér middleware“, verejný obstarávateľ sprístupňuje  
pre všetky hospodárske subjekty nasledovnú odpoveď:  
Otázka č. 2:  
Prijatím požadovaných informácií od účastníkov PTK dňa 12.6.2020 plánujete PTK uzavrieť  
alebo bude ešte ďalšie kolo otázok a odpovedí v rámci tejto PTK? V prípade, že budeme  
potrebovať doplňujúce informácie na prípravu kvalifikovanejších odpovedí, viete nám ich  
zodpovedať „operatívne“ v priebehu budúceho týždňa?  
Odpoveď č. 2:  
Verejný obstarávateľ v závislosti od účasti subjektov a obsahu vyplneného dotazníka posúdi  
a vyhodnotí prípravné trhové konzultácie, pričom verejný obstarávateľ predpokladá, že  
prípravné trhové konzultácie splnia požadovaný účel a nebude potrebné uskutočniť ich ďalšie  
kolo. Možnosť vyhlásenia ďalšieho PTK tým nie je dotknutá.  
Verejný obstarávateľ poskytuje všetkým hospodárskym subjektom rovnaký rozsah informácií  
a to prostredníctvom ich zverejnenia na profile verejného obstarávateľa zriadenom na  
obstarávateľa  
-
Verejný obstarávateľ odporúča hospodárskym subjektom, aby svoje doplňujúce otázky  
k predmetu zákazky uviedli v Prílohe č. 2 – okruh otázok, najmä v bode 2, 3 a 4, resp.  
v ďalších bodoch.  
Strana 1 z 1