Metodické usmernenie  
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií  
k podávaniu oznámení verejných funkcionárov podľa čl. 7 a čl. 8  
ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu  
pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov  
Metodické usmernenie  
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií  
k podávaniu oznámení podľa čl. 7 a čl. 8 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.  
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov  
v znení neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon“)  
Čl. 1  
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií (ďalej len „výbor“)  
v záujme zabezpečenia správneho podávania oznámenia funkcií, zamestnaní, činností  
a majetkových pomerov verejného funkcionára (tlačivo AB) (ďalej len „oznámenie AB“)  
a oznámenia verejného funkcionára po skončení výkonu verejnej funkcie (po uplynutí 1 roka)  
za predchádzajúci kalendárny rok (tlačivo C) (ďalej len „oznámenie C“) vydáva v súlade s čl. 8  
ods. 9 „Pravidiel rokovania výboru“ toto metodické usmernenie.  
Všeobecný úvod  
Usmernenie sa vzťahuje na verejných funkcionárov uvedených v čl. 2 ods. 1 písm. a) až n), p),  
r), u) až zp) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií  
verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon“) (verejní  
funkcionári v osobnej pôsobnosti výboru).  
Osobná pôsobnosť  
1. Verejní funkcionári taxatívne uvedení pod jednotlivými písmenami v čl. 2 ods. 1 ústavného  
zákona sú evidovaní výborom pod písmenami určenými ústavným zákonom. Verejní  
funkcionári, ktorí v tomto článku taxatívne uvedení nie sú, sa evidujú pod písm. zc).  
2. Fyzické osoby, ktoré dňom účinnosti ústavného zákona (1. január 2020) patria do osobnej  
pôsobnosti výboru ako verejní funkcionári, neujímajú sa verejnej funkcie týmto dňom, ale  
týmto dňom sa považujú za verejných funkcionárov, čo znamená, že títo verejní funkcionári  
podávajú výboru oznámenie AB len v termíne do 30. apríla 2020 a nie v lehote 30 dní odo  
dňa ujatia sa verejnej funkcie, keďže 1. januára 2020 sa jej de facto neujali, lebo ju  
vykonávali už pred týmto dátumom, keď táto funkcia nebola ešte považovaná za verejnú  
funkciu.  
3. V lehote 30 dní odo dňa ujatia sa verejnej funkcie podávajú oznámenie AB len tí verejní  
funkcionári, ktorí sa verejnej funkcie reálne ujali najskôr 1. januára 2020.  
Organizačné usmernenie  
1. Verejný funkcionár pri podaní oznámenia AB a pri podaní oznámenia C použije príslušné  
tlačivo zverejnené na webovom sídle Národnej rady Slovenskej republiky (www.nrsr.sk;  
domovská stránka, blok „Rýchly prístup“, prepojenie Oznámenia verejných funkcionárov)  
v PDF formáte. Každý typ oznámenia je možné vyplniť aj priamo v počítači, vytlačiť ho  
a zaslať výboru buď prostredníctvom poštovej prepravy, cestou Ústredného portálu verejnej  
správy (www.slovensko.sk) do elektronickej schránky výboru, alebo doručiť do podateľne  
Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky.  
2. V prípade, že verejný funkcionár podá oznámenie na inom tlačive, ako je v prílohách  
ústavného zákona (prílohy č. 1 a č. 2), prípadne toto tlačivo bude zložené z viacerých druhov  
tlačív používaných v minulosti, použije jeho kópiu alebo ho inak upraví, výbor bude takéto  
tlačivo považovať za neúplné a verejného funkcionára vyzve na zaslanie správneho tlačiva  
v lehote 15 dní od doručenia takejto výzvy.  
3. V políčkach letopočtu pod názvom oznámenia AB verejný funkcionár vypisuje  
predchádzajúci kalendárny rok, nie rok, v ktorom oznámenie AB podáva. Interné poradové  
číslo verejného funkcionára (pre potreby evidencie výboru) vyplní sekretariát výboru.  
O aký typ oznámenia AB ide („Pri ujatí sa výkonu verejnej funkcie“ alebo „K 30. aprílu“),  
vyznačí verejný funkcionár krížikom v príslušnej časti.  
4. Verejný funkcionár, ktorý vykonáva viac verejných funkcií patriacich do osobnej  
pôsobnosti výboru, podáva oznámenie AB len raz s tým, že na príslušných stranách vyplní  
všetky verejné funkcie, ktoré vykonáva v osobnej pôsobnosti výboru podľa čl. 2 ods. 1  
ústavného zákona.  
5. V časti C bod 6 oznámenia AB  
-
v prípade, že verejný funkcionár podáva oznámenie pri ujatí sa verejnej funkcie, resp.  
za verejného funkcionára sa považuje dňom účinnosti ústavného zákona (1. január  
2020), v písm. a) a b) uvedie „0“, keďže oznámenie AB podáva za predchádzajúci  
kalendárny rok, v ktorom verejnú funkciu ešte nevykonával a ani nemal príjmy z výkonu  
iných funkcií, zamestnaní alebo činností, v ktorých vykonávaní pokračoval aj po ujatí  
sa funkcie verejného funkcionára, resp. potom, čo začal byť považovaný za verejného  
funkcionára,  
-
-
v písm. a) verejný funkcionár uvedie príjem z výkonu verejnej funkcie; v prípade, že  
vykonáva viac verejných funkcií v pôsobnosti výboru, uvedie súčet takýchto príjmov  
(hrubý príjem podliehajúci režimu dani z príjmov),  
v písm. b) verejný funkcionár uvedie príjmy z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo  
činností, v ktorých vykonávaní pokračoval aj po ujatí sa funkcie verejného funkcionára;  
v prípade, že ich vykonáva viac, uvedie súčet takýchto príjmov (hrubý príjem  
podliehajúci režimu dani z príjmov).  
6. Prílohou oznámenia AB je výlučne kópia dokladov uvedených v čl. 7 ods. 2 ústavného  
zákona. Iné prílohy (napr. kópiu listu vlastníctva, rozhodnutia iných orgánov a pod.) verejný  
funkcionár k oznámeniu AB neprikladá. K oznámeniu AB, ktoré verejný funkcionár podáva  
pri ujatí sa verejnej funkcie, alebo ktoré podáva verejný funkcionár, ktorý sa stal verejným  
funkcionárom dňom účinnosti ústavného zákona 1. januára 2020, a k oznámeniu C verejný  
funkcionár neprikladá žiadne prílohy.  
7. Verejný funkcionár je povinný vyplniť všetky údaje, ktoré oznámenie AB vyžaduje (napr.  
pri vlastníctve nehnuteľností všetky čísla listov vlastníctva, podielov a pod.), v opačnom  
prípade sa vystavuje riziku, že výbor bude považovať podané oznámenie za neúplné.  
8. V prípade manžela/manželky a neplnoletých detí, ktoré s verejným funkcionárom žijú  
v domácnosti, verejný funkcionár uvedie údaje podľa čl. 7 ods. 1 písm. e) ústavného zákona  
aj vtedy, ak by príslušné údaje v oznámení AB týkajúce sa majetkových pomerov zostali  
nevyplnené.  
Na tento účel je potrebné použiť samostatnú stranu, začiarknuť v príslušnom políčku  
„□ manžela/manželky“, resp. „□ neplnoletého dieťaťa“ v záhlaví strany a následne uviesť  
majetkové pomery za každú uvedenú fyzickú osobu zvlášť rovnako, ako ich verejný  
funkcionár uviedol za seba, a to aj v prípade, že pri majetkových pomeroch zostanú strany  
oznámenia nevyplnené.  
9. Strany č. 10 až 13 oznámenia AB sú neoddeliteľné. Verejný funkcionár vyplní tieto strany  
tak, že v ich záhlaví uvedie, za ktorú fyzickú osobu uvádza majetkové pomery. V opačnom  
prípade sa verejný funkcionár vystavuje riziku, že výbor bude považovať takéto oznámenie  
za neúplné.  
10. V prípade ručného vypĺňania verejný funkcionár na záver strany oznámenia očísluje,  
pričom do číslovania zahrnie aj prázdne strany (t. j. tie, ktoré nevypĺňal), a oznámenie  
podpíše.  
11. Prílohy č. 1 a č. 2 ústavného zákona Z. z. sú vzorom, ako majú oznámenia podľa čl. 7 ods. 1  
v spojení s čl. 7 ods. 6 a podľa čl. 8 ods. 5 v spojení s čl. 8 ods. 6 vyzerať v listinnej podobe.  
Z uvedeného dôvodu nemusí byť vizuál elektronických formulárov oznámení graficky  
totožný s ich listinnou podobou. Obsahová stránka oznámení však musí byť zachovaná a nie  
je možné ju ľubovoľne meniť (napr. rozsah, názvy polí a pod.).  
12. Pri vypĺňaní oznámenia C verejný funkcionár vyplní všetky požadované údaje. V prípade,  
že sa na neho v časti C bod 1 oznámenia C nevzťahuje niektoré z písmen a) až e), iba  
začiarkne v políčku „nie“.  
13. Ak je verejný funkcionár zvolený alebo vymenovaný do inej verejnej funkcie alebo je  
opätovne zvolený alebo vymenovaný do tej istej verejnej funkcie a v danom kalendárnom  
roku podal výboru oznámenie podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona, nie je povinný ho podať  
opätovne (čl. 7 ods. 3 ústavného zákona).  
Čl. II  
Záverečné ustanovenia  
Metodické usmernenie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií  
tvorí prílohu Pravidiel rokovania Výboru Národnej rady Slovenskej republiky  
pre nezlučiteľnosť funkcií.