Predseda snemu Slovenskej republiky

Číslo: 628 preds.

Bratislava, 20. októbra 1939.

Pán poslanec,

dňa 26. októbra 1939 o 10. hod. 30. min. je 12. zasadnutie snemu v Bratislave v aule Slovenskej univerzity, Šafárikovo námestie, na ktoré Vás týmto povolávam.

Program: Voľba prezidenta republiky.

Predseda snemu Slovenskej republiky

Dr. Martin Sokol v. r.

UPOZORNENIE: Na zasadnutie snemu ráčte prísť najneskoršie o 10 hodine Úbor čierny (podľa možnosti žaket) alebo uniforma.

P R O G R A M

voľby prezidenta Slovenskej republiky v Bratislave dňa 26. októbra 1939.

O 9. 00 hodine príslušníci policajného strážneho sboru

policajného riaditeľstva v Bratislave prevedú poriadkovú službu na Hodžovom námestí, Suchom Mýte, Hurbanovom námestí, Hlinkovom námestí, Štúrovej ulici, Šafárikovom námestí, Vajanského nábreží, nábreží pri Dunaji a námestí pred budovou "Kotva" a zaujmú svoje vykázané miesta.

O 9. 30 hodine nástup a zaujatie vykázaných miest vojskom, Hlinkovou gardou a príslušníkmi Freiwilige Schutzdienst, ktorí tvoria špalier prezidentovmu sprievodu. Vojsko tvorí špalier rozostavené po oboch stranách Štúrovej ulice na úseku od Roykovej ulice po ulicu Laurinskú, na Suchom Mýte a Hodžovom námestí od ulice Panenskej po prezidentský palác.

Hlinková garda sa rozostaví po oboch stranách Prešernovej ulice, nábrežia pri Dunaji a čiastočne námestia pred budovou "Kotva", ďalej na Vajanského nábreží od budovy Zemedelského múzea po budovu snemu /Slovenskej univerzity/včítane, na Hlinkovom námestí, od Laurinskej ulice po ulicu Klobučnícku a od obchodného domu "Brouk" po Panenskú ulicu. Na Šafárikovom námestí tvorí HG jedno-

stranný oblúkový kordon naproti hlavnému vchodu snemu.

Príslušníci Freiwilige Schutzdienstu

tvoria špalier na oboch stranách námestia

pred budovou "Kotva" až po budovu Zemedelského muzea včítane a na Hlinkovom námestí na úseku od Klobučníckej ulice po obchodný dom "Brouk". Zástupcovia armády, úradov, nemeckej brannej moci, Hlinkovej gardy, FS, zaujmú vykázané miesto za špalierom na chodníku pred budovou snemu /Slovenskej univerzity/.

Školská mládež zaujme miesto po oboch stranách za špalierom na Hlinkovom námestí na úseku od Laurinskej ulice po Klobučnícku ulicu a na Suchom Mýte na úseku od Jókayho ulice po Konventnú ulicu. Krojované skupiny sa umiestnia na Šafárikovom námestí za špalierom naproti hlavnému portálu budovy snemu /Slovenskej univerzity/ a dve menšie skupiny zaujmú miesto pri vchode do budovy snemu na vonkajšom schodišti po oboch stranách a na Hodžovom námestí v ústí Palisád za špalierom a na pravom chodníku v oblúku pri vchode do paláca.

Hlinkova mládež umiestnená bude na Suchom Mýte pred kaviarňou Astoria od ulice Konventnej po Panenskú, pred kaviarňou Štefánia na Hodžovom námestí za špalierom a skupina HM umiestnená je na ľavom chodníku pri vchode do prezidentského paláca

smerom do Štefánikovej ulice.

O 9. 45 hodine príchod vojenskej čestnej stotiny s hudbou pred vládnu budovu. Na to sa uzavrú pre verejnú premávku v odstavci 1 uvedené ulice a námestia, okrem prechodov cez križovatky. Autá oficiálnych a pozvaných hosti budú i po uzavretí prepúšťané do 10 hodiny pred budovu snemu /Slovenskej univerzity/, ale len smerom od Štúrovej ulice.

O 10. 00 hodine premávka na uliciach sprievodu sa pre

autá uzavre.

O 10. 45 hodine premávka sa na uliciach úplne uzavre.

O 10. 30 hodine otvorenie slávnostného zasadnutia Slovenského snemu v budove Slovenskej univerzity na Šafárikovom námestí a/predseda snemu otvorí zasadnutie, b/voľba prezidenta, c/vyhlásenie výsledku voľby, Po oznámení výsledku voľby predsedom snemu zahrá vojenská hudba pred budovou snemu štátnu hymnu, za zvukov ktorej sa vztýči štátna vlajka. Čestná stotina vzdá poctu a delostrelectvo vystrelí 21 čestných rán.

O 11. 00 hodine predseda snemu opúšťa so svojou suitou

budovu snemu a nastupuje pred touto do pripravených aut a odchádza do vládnej budovy, Vajanského nábrežím a Prešernovou ulicou oznámiť výsledok voľby a pozvať zvoleného prezidenta do snemu složiť prísahu. Po odchode predsedu snemu z budovy Slo-

venskej univerzity sa vztýčená štátna vlajka stiahne. O 11. 15 hodine zvolený prezident nastupuje v sprievode

predsedu snemu a suity cestu do budovy snemu pripravenými autami z ulice Prešernovej, nábrežím pri Dunaji, námestím pred budovou "Kotva" a Vajanského nábrežím pred budovu snemu. Poradie aut je toto: Voz 1 policajný Dr. Mišík                          - Dr. Jusko,

Prezident republiky - Dr. Sokol, Dr. Foltín - Dr. Neumann - Dr. Murín

Čestná stotina vojska stojáca pred vládnou budovou vzdá prechádzajúcemu prezidentovi poctu.

O ll. 30 hodine príchod prezidenta do budovy snemu, kde

složí prísahu na ústavu Slovenskej republiky.

Po složení prísahy prítomní zaspievajú štátnu hymnu pri čom sa vztýči na budove snemu prezidentská vlajka. Predseda snemu pozdraví pána prezidenta a zasadnutie zakľúči.

O 11. 45 hodine prezident republiky vychádza z budovy

snemu v sprievode predsedu snemu a členov vlády. Po objavení sa na vonkajšom schodišti budovy snemu /Slovenskej univerzity/, zahrá vojenská hudba štátnu hymnu a prezidentská vlajka sa s budovy snemu stiahne.

Čestná stotina vojska vzdáva poctu. Prezident sa na to odoberie k čestnej sto-

tine v sprievode ministra národnej obrany, kde sa mu hlási veliteľ čestnej stotiny. Prezident príjme hlásenia, na čo prehliadne čestnú stotinu. Medzi-tým členovia vlády nastupia do aut. O 12. 05 hodine prezident republiky nastupuje v sprievode

predsedu snemu do pripraveného štvorspražného kočiara, na ktorom odchádza s celým sprievodom do prezidentského paláca Štúrovou ulicou, Hlinkovým námestím, Hurbanovým námestím, Suchým Mýtom a Hodžovým námestím. Sprievod prezidentov tvorí: 1/policajné auto, 2/policajná jazdná stráž, 3/členovia vlády v tomto poradí: a/Dr. Tuka,

b/Dr. Ďurčanský - Gen. Čatloš, c/Dr. Fritz - Dr. Pružinský, d/Sivák - Stano, e/Medrický - Dr. Murín,

4/trubači, za ktorými je nesená štandarda

prezidenta republiky, 5/vojenská jazda, 6/kočiar prezidenta republiky, 7/vojenská jazda.

Po oboch stranách kočiara prezidenta republiky ide dôstojník na koni s tasenou šablou. O 12. 40 hodine príchod prezidenta republiky na nádvorie

prezidentského paláca, kde ho uvíta pri vstupe do nádvoria predseda vlády s ostatnými členmi vlády, ponúkne ho chlebom a

soľou a odovzdá mu kľúč od budovy.

O 12. 50 hodine vojenská hudba hrá fanfáry. Za ich zvukov

sa vztýči prezidentská vlajka. Po skončení fanfár prezident prehliadne čestnú stotinu prezidentskej stráže, u ktorej sa mu hlási jej veliteľ.

O 13. 00 hodine pred vchodom do paláca hlási sa prezidentovi správca budovy prezidentského paláca.

O 15. 10 hodine otvorí sa kordon pred Lechnerom, ktorým

prejdu formácie DP, FS na nádvorie prezidentského paláca.

O 13. 15 hodine vedúci činitelia DP a FS sa odoberú pod

vedením štátneho sekretára Ing. Karmasina do paláca, kde vzdajú hold prezidentovi.

O 13. 30 hodine zástupcovia maďarskej skupiny odoberú sa

pod vedením poslanca Jána Eszterházyho do paláca prezidenta, kde vzdajú hold prezidentovi republiky.

Celý priebeh prezidentskej voľby, bude vy-

sielaný slovenským a nemeckým rozhlasom.

26. októbra 1939 večer.

O 19. 25 hodine odchod prezidenta republiky z vládnej budovy na slávnostné predstavenie do Slovenského národného divadla Šafárikovým námestím, Štúrovou ulicou, Goetheho ulicou pred hlavný vchod Slovenského národného divadla.

O 19. 30 hodine prezident republiky vstúpi do budovy Slovenského národného divadla, kde v slávnostne vyzdobenom foyeru sa mu hlási vládny komisár Slovenského národného divadla a vládny komisár mesta Bratislavy.

Po prijatí hlásení odoberie sa prezident republiky so svojou suitou do prezidentskej lóže na prvom poschodí.

O 19. 30 hodine po príchode prezidenta republiky do budovy

Slovenského národného divadla sa všetky vchody uzavrú a zaháji sa slávnostné predstavenie.

O 22. 45 hodine koniec slávnostného predstavenia v Slovenskom národnom divadle a prezident republiky odchádza so svojou suitou do vládnej budovy.