R E A L I Z Á C I A     R O Z H O D N U T I A

Medzinárodného súdneho dvora v Haagu


o dobudovaní a doriešení problematiky Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros

Schválené Národnou radou Slovenskej republiky
uznesením z 1. apríla 1998 číslo 1042

 Národná rada Slovenskej republiky

sa uzniesla, že

v plnej miere podporuje kroky vlády Slovenskej republiky smerujúce k dosiahnutiu realizácie rozsudku a

zaväzuje

vládu Slovenskej republiky,

aby v zhode s dosiaľ vykonanými krokmi naďalej striktne vyžadovala od zmluvného partnera dôsledné plnenie rozsudku Medzinárodného súdneho dvora v Haagu z 25. septembra 1997.

Národná rada Slovenskej republiky zároveň s hlbokým rozčarovaním konštatuje, že vinou obštrukcií zákonodarných a vládnych orgánov Maďarskej republiky nebola dodržaná šesťmesačná lehota dohodnutá medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou a poskytnutá Medzinárodným súdnym dvorom na uzavretie Rámcovej dohody o spôsobe vykonania rozsudku o doriešení problematiky Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros.

Národná rada Slovenskej republiky vyzýva Národné zhromaždenie Maďarskej republiky, aby majúc na zreteli potrebu plnej realizácie haagskeho verdiktu a minimalizácie materiálnych a ekologických škôd, ako aj negatívnych dopadov z odďaľovania konečného riešenia sporu opätovne prehodnotilo svoje rozhodnutie a dalo pokyn, aby vláda plnila svoje právne záväzky.

Národná rada Slovenskej republiky sa obracia na Európsky parlament a ďalšie orgány Európskej únie, aby v súlade s rozsudkom Medzinárodného súdneho dvora v Haagu pôsobili na Maďarskú republiku s cieľom zabezpečiť jeho realizáciu.

Bratislava 1. apríl 1998