V Y H L Á S E N I E

Národnej rady Slovenskej republiky


o Sústave vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros

Schválené Národnou radou Slovenskej republiky
uznesením z 24. marca 1993 číslo 172

 Maďarský parlament sa 24. februára 1993 obrátil na zákonodarné orgány členských štátov OSN s vyhlásením, ktoré účelovo skresľuje podstatu problémov a nepravdivo obviňuje Slovenskú republiku z narúšania územnej integrity Maďarskej republiky a celého radu medzinárodných dohôd.

Pretože toto vyhlásenie poškodzuje medzinárodné postavenie Slovenskej republiky, Národná rada Slovenskej republiky pokladá za povinnosť informovať parlamenty členských štátov OSN i svetovú verejnosť o nasledujúcich skutočnostiach.

1. Primárnou príčinou vzniku všetkých problémov je to, že v roku 1989, tri mesiace po tom, ako sa na požiadanie maďarskej vlády protokolárne dohodlo urýchlenie prác nielen na stupni Gabčíkovo, ale hlavne na stupni Nagymaros, došlo z maďarskej strany najskôr k pozastaveniu prác na vodnom diele a neskôr k jednostrannému vypovedaniu právoplatne uzatvorenej zmluvy zo 16. septembra 1977 (registrovaná a publikovaná v UN Treaty Series, Vol. 1109, 1, 17134). Prijatie doterajšieho postupu maďarskej strany medzinárodným spoločenstvom by mohlo vytvoriť precedens na jednostranné vypovedanie akejkoľvek medzinárodnej zmluvy.

2. Sústava vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros bola projektovaná i realizovaná spoločne s Maďarskou republikou, najmä za účelom protipovodňovej ochrany územia, zlepšenia plavebných podmienok na Dunaji, zlepšenia vodného režimu v ekosystémoch lužných lesov, zvýšenia dynamických zásob podzemných vôd využiteľných prednostne na pitné účely i získanie zdrojov vody na zavlažovanie poľnohospodárskych plodín. Výroba elektrickej energie mala uhradiť náklady na vybudovanie a komplexné prevádzkovanie diela. Kanálový variant bol zvolený na žiadosť maďarskej strany z dôvodov ochrany územia od povodňových katastrof, aké zažil Szigetköz v roku 1954 a Žitný ostrov v roku 1965, keď boli na rozsiahlom území zničené obydlia, komunikácie a úroda.

3. Keď Maďarská republika zastavila práce na stupni Nagymaros a začala cieľavedomú propagandistickú kampaň proti sústave vodných diel, bol stupeň Gabčíkovo hotový asi na 85 %, takže obnovenie pôvodného stavu nebolo možné. Jediným riešením aj z pohľadu zamedzenia ekologických škôd v území bola realizácia dočasného náhradného riešenia, ktoré bolo prijaté rozhodnutím vlády ČSFR a schválené uznesením Federálneho zhromaždenia. Toto riešenie je dôsledkom jednostranného vypovedania zmluvy a česko-slovenská strana k nemu prikročila až po vyčerpaní všetkých možností dosiahnuť dohodu o spoločnom postupe.

4. Náhradným riešením bola v súlade s článkom 18 zmluvy z roku 1977 do derivačného kanála presunutá iba plavebná dráha a štátna hranica zostala zachovaná v starom koryte Dunaja v súlade s článkom 22 uvedenej zmluvy, teda v súlade s dokumentáciou z roku 1925 a 1948 o vytýčení hraníc. Odmietame preto tvrdenie maďarského parlamentu, že zo strany Slovenskej republiky došlo k narušeniu hraníc a územnej integrity Maďarskej republiky.

5. Slovenská republika má životný záujem účinne ochrániť spoločné bohatstvo podzemných vôd. Medzinárodné komisie, vykonané expertízy i doterajšie monitorovanie režimu a kvality podzemných vôd vyvracajú tvrdenia maďarskej strany z roku 1989 o hrozbe ekologickej katastrofy, ktorými argumentovala pri vypovedaní zmluvy.

6. Súčasné problémy v koryte Dunaja sú dôsledkom odmietavého postoja Maďarskej republiky k spoločnej realizácii už dohodnutých technických opatrení, odporučených aj komisiou expertov Európskeho spoločenstva v správe z novembra 1992. Týmto postojom maďarská strana vedome utvára podmienky na vznik ekologických škôd v ramennej sústave Dunaja a lužných lesoch, čím chce získať verejnú mienku na podporu svojho stanoviska.

7. Iba výroba elektrickej energie umožňuje financovať technické opatrenia na ekologické úpravy a na zabezpečenie plavby na vodnej ceste Rýn-Mohan-Dunaj. Každé obmedzenie výroby elektrickej energie bez náhrady škody za vypovedanie zmluvy zo strany Maďarskej republiky poškodzuje slovenskú ekonomiku. Preto si veľmi ceníme odporúčanie Európskeho parlamentu Európskej komisii, aby skúmala možnosti finančnej pomoci Slovensku, aby sa mohlo kompenzovať akékoľvek zníženie jeho energetickej produkcie, čo vláda využije ako súčasť rokovania o maďarskej sťažnosti.

8. Záujmom Slovenskej republiky je hľadať riešenie vzniknutej situácie v duchu tých odporúčaní Európskeho spoločenstva, ktoré nabádajú obe strany k uvážlivým stanoviskám. Na základe vecnej ekologickej i technickej argumentácie má vôľu spoločne s maďarskými odborníkmi i zahraničnými expertmi vyriešiť otázku Gabčíkovo-Nagymaros pre obidve strany prijateľným spôsobom. Navrhujeme za účasti nezávislých expertov preverenie údajov monitoringu na území Slovenskej republiky i Maďarskej republiky a na základe zistení spoločnú realizáciu prípadných doplňovacích opatrení.

9. Národná rada Slovenskej republiky očakáva podobné kroky i zo strany maďarského parlamentu, lebo flexibilita slovenskej strany, ktorú očakáva Európsky parlament, je blokovaná jeho jednoznačne odmietavým stanoviskom k vodným dielam. Uvítala by zrušenie jeho uznesenia zo 16. apríla 1991, ktoré dovoľuje vláde Maďarskej republiky rokovať len o zrušení zmluvy a obnovení pôvodného stavu, čo je technicky nemožné.

10. Národná rada Slovenskej republiky vyslovuje presvedčenie, že pri vzájomnom pochopení a dobrej vôli vyriešiť vecné problémy prestane kauza Gabčíkovo zamestnávať medzinárodné spoločenstvá a prestane byť zdrojom napätia v tomto regióne. Spoločne s Maďarskou republikou sme stavbu začali, mali by sme ju spoločne aj dokončiť. Na koordináciu postupu s Maďarskou republikou zriadila Národná rada Slovenskej republiky ešte v novembri 1992 osobitnú parlamentnú komisiu. Víta zriadenie takejto komisie aj v maďarskom parlamente a je pripravená nadviazať s ňou priame kontakty.

Bratislava 24. marec 1993