V Y H L Á S E N I E

Národnej rady Slovenskej republiky


k 50. výročiu podpísania Ženevských dohovorov

 

Schválené Národnou radou Slovenskej republiky

uznesením z 1. októbra 1999 č. 478

 

Národná rada Slovenskej republiky

 - hlboko znepokojená častým porušovaním medzinárodného humanitárneho práva v ozbrojených konfliktoch a znepokojená vážnou situáciou obetí ozbrojených konfliktov, ktoré v tomto storočí postihli európsky kontinent,

- presvedčená o stálej hodnote existujúcich humanitárnych pravidiel týkajúcich sa ozbrojených konfliktov a o potrebe dodržiavať a zabezpečiť dodržiavanie týchto pravidiel za akýchkoľvek okolností, najmä pomocou šírenia znalosti tohto práva a implementáciou tohto práva do vnútroštátneho práva,

- uvedomujúc si úlohu Medzinárodného výboru Červeného kríža (MVČK), podporovaného národnými spoločnosťami Červeného kríža a Červeného polmesiaca a ich medzinárodnou federáciou pri poskytovaní ochrany a pomoci obetiam ozbrojeného konfliktu, a vnímajúc pokračujúce úsilie MVČK propagovať a šíriť medzinárodné humanitné právo vo vojenskej a civilnej úrovni, ako aj to, že pomocou jeho poradenských služieb podporuje úsilie štátov implementovať medzinárodné humanitárne právo do vnútroštátneho práva,

- pripomínajúc si, že tento rok je rokom 50. výročia podpísania štyroch Ženevských dohovorov z roku 1949, ako aj 100. výročím prvej Medzinárodnej mierovej konferencie v Haagu, a že z týchto dôvodov by tento rok mal pripomínať štátom a ich vojenským a obranným zložkám ich povinnosti v čase ozbrojeného konfliktu,

- oceňujúc, že sa rôzne zložky medzinárodného hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca hlásia k humanitárnym hodnotám a ku všetkým obetiam násilia, a vítajúc 27. Medzinárodnú konferenciu Červeného kríža a Červeného polmesiaca, ktorá sa bude konať v novembri 1999 v Ženeve a ktorá je považovaná za fórum vhodné na zamyslenie sa nad úlohou a dôležitosťou humanitárneho práva a jeho mandátu na konci milénia,

 A. v y h l a s u j e

 svoj záväzok a podporu procesu implementácie medzinárodného humanitárneho práva do vnútroštátneho práva so zreteľom na šírenie tohto práva a prijatie všetkých potrebných trestnoprávnych noriem na zamedzenie porušovania humanitárneho práva vo vnútroštátnom právnom poriadku;

 B. v y z ý v a

1. všetky príslušné orgány, aby napomáhali prijatiu potrebných právnych noriem a opatrení požadovaných zmluvnými dokumentmi humanitárneho práva a aby podporovali vytvorenie medzirezortnej komisie na implementáciu humanitárneho práva,

2. príslušné orgány, aby urobili všetky kroky potrebné na to, aby sa Slovenská republiky stala stranou všetkých zmluvných dokumentov humanitárneho práva, ako aj ratifikovala všetky zmluvné dokumenty, ktoré podpísala, predovšetkým Štatút Medzinárodného trestného súdu,

3. príslušné orgány, aby zaviedli humanitárne právo do vzdelávacích osnov a praktického výcviku všetkých vojenských a obranných zložiek, ako aj do základných osnov a programu pre stredné a vysoké školy;

C. v y j a d r u j e

svoju podporu a hlboké uznanie práci Slovenského Červeného kríža a svoj záväzok napomáhať mu pri jeho humanitárnych aktivitách v Slovenskej republike.

 

Bratislava 1. október 1999