V Y H L Á S E N I E
Národnej rady Slovenskej republiky

k vzniku nezávislej Slovenskej republiky

Schválené Národnou radou Slovenskej republiky
uznesením z 1. januára 1993 číslo 117

Slovenská republika sa 1. januárom 1993 stáva nezávislým a demokratickým štátom.

Slovenská republika ako zvrchovaný, samostatný a právny štát je jedným z dvoch nástupníckych štátov Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. Slovenská republika vyjadrila princípy svojej štátnosti prijatím Ústavy, Vyhlásením k parlamentom a národom sveta, ako aj deklarovaním záujmu o členstvo v Rade Európy. Prevzatím záväzkov z medzinárodných zmlúv potvrdzuje politické rozhodnutie žiť v pluralitnej demokracii, rešpektuje a ctí si ľudské práva a základné občianske slobody. Plnením uvedených dokumentov a záväzkov vytvára základné garancie slobody, spravodlivosti a mieru.

Národná rada Slovenskej republiky, nadväzujúc na Ústavu Slovenskej republiky a ústavný zákon o zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, vyhlasuje, že 1. januárom 1993 potvrdzuje vôľu a pripravenosť Slovenskej republiky stať sa riadnym členom Organizácie Spojených národov a plniť všetky záväzky, ktoré z tohto členstva vyplývajú. Rovnako deklaruje záujem o členstvo v Rade Európy a o štatút zmluvnej strany Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a potvrdzuje pripravenosť plniť všetky záväzky, ktoré z toho vyplývajú.

Národná rada Slovenskej republiky slávnostne vyhlasuje, že Slovenská republika nadväzuje na demokratické tradície a humanistický odkaz predkov a že je pripravená nadviazať a rozvíjať diplomatické styky so všetkými demokratickými štátmi sveta, ktorým záleží na priateľstve a mierovom spolunažívaní podľa zásad vzájomnej úcty, rovnosti, nezasahovania do vnútorných záležitostí, politickej nezávislosti a neporušiteľnosti štátnych hraníc.

Bratislava 1. január 1993