V Y H L Á S E N I E


k 50. výročiu skončenia druhej svetovej vojny a víťazstva nad fašizmom

Schválené Národnou radou Slovenskej republiky
uznesením z 3. mája 1995 číslo 106

Národná rada Slovenskej republiky pri päťdesiatom výročí skončenia európskej časti druhej svetovej vojny a porážke fašizmu sa s hlbokou pietou skláňa pred miliónmi obetí a ťažkými utrpeniami vyvolanými touto hroznou kataklizmou.

Národná rada Slovenskej republiky je presvedčená, že naše historické vedomie plodne zužitkuje strastiplnú skúsenosť z toho, že súčasné storočie bolo svedkom dvoch horúcich a jednej studenej svetovej vojny. Osobitne však skúsenosť z druhej svetovej vojny nás vedie k poučeniu, že každému národnému alebo triednemu sebectvu treba včas postaviť účinné hrádze, inak zvedie našu civilizáciu do barbarského úpadku. Súčasné ohniská krvavých konfliktov v Európe i vo svete nám dostatočne pripomínajú, že neustála starosť o demokratický vývoj sa musí stať súčasťou nášho odhodlaného úsilia, trpezlivosti, cti a vôle.

Národná rada Slovenskej republiky je presvedčená, že cez autentickú skúsenosť z vojnového utrpenia slovenská spoločnosť do základného kameňa našej novej štátnosti chce stále vkladať pevné odhodlanie vyvarovať sa bludných ciest, egoizmu a totalitarizmu a jednoznačne viesť našu spoločnosť k demokratickej a sociálne zodpovednej budúcnosti. Prvou úspešnou skúškou tohto odhodlania bola vzorovo priateľská forma postupného procesu emancipovania oboch následníckych republík z unitárneho štátu.

Už Slovenská národná rada slobodne zvolená po roku 1989 a vláda Slovenskej republiky prijali vyhlásenia k tragickým udalostiam, ktoré sa počas druhej svetovej vojny udiali na Slovensku.

Slovenská republika patrí do veľkej celosvetovej rodiny demokratických štátov, ktoré nie sú a nebudú ľahostajné k akýmkoľvek prejavom fašizmu, rasovej, triednej alebo nacionálnej nenávisti.

Národná rada Slovenskej republiky vyjadruje hlboké presvedčenie, že zvrchované, demokratické, duchovne i hmotne prosperujúce a sociálne solidárne Slovensko je a bude stále viac pevným prínosom k mierovému a demokratickému rozvoju Európy a sveta.

Bratislava 3. máj 1995