V Y H L Á S E N I E

skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky


k 55. výročiu Viedenskej arbitráže

Prednesené v Národnej rade Slovenskej republiky
v Bratislave 7. októbra 1993

Zanedlho si pripomenieme 55. výročie rozpútania 2. svetovej vojny. Cesta k nej bola poznamenaná voluntaristickou politikou appeasementu, ktorá v roku 1938 vyvrcholila Mníchovskou dohodou. Neoddeliteľnou súčasťou Mníchovskej dohody bola aj Viedenská arbitráž z 2. novembra 1938, ktorá formou diktátu zmenila vtedajšiu česko-slovensko-maďarskú hranicu v prospech horthyovského Maďarska.

História je učiteľkou života. V súčasnosti sme svedkami oživovania myšlienok, ktoré prezentoval admirál Miklós Horthy, i myšlienky, že národnostné konflikty by bolo možné riešiť úpravou hraníc. Preto svetovej verejnosti pripomíname, že v modernej dobe nemôžeme posúvať hranice bez rizika reťazovej reakcie a zvrhlých etnických čistiek.

Európa je bohatá na národnosti, ktorých osídlenie nie je totožné s dnešnými štátnymi hranicami. Aj na národnostne zmiešanom území južného Slovenska žije popri asi polmiliónovej maďarskej menšine približne milión Slovákov. Akékoľvek plány, ktoré by ich spolužitie chceli riešiť inak ako na princípe občianskej rovnosti a rovnoprávnosti v rámci jestvujúcich hraníc, by znamenali katastrofu.

Pripomíname európskym parlamentom, že Viedenská arbitráž, zosnovaná ministrami fašistických mocností J. von Ribentroppom a G. Cianom, uvoľnila uzdu uzurpačným atavizmom a viedla neodvratne do boja všetkých proti všetkým. Horthyovská okupácia južného Slovenska neznamenala len bezmedzný etnický útlak Slovákov a demokraticky zmýšľajúcich Maďarov, ale bola aj prapríčinou niektorých povojnových opatrení voči príslušníkom maďarskej menšiny na Slovensku ako celku, ktoré sa z dnešného pohľadu javia ako diskriminačné.

Pripomíname, že menšinové otázky Slovenská republika rieši a aj v budúcnosti je pripravená riešiť na úrovni doby a v mnohých oblastiach, napríklad v školstve, v kultúre, v zastúpení predstaviteľov menšín v lokálnych i celoštátnych orgánoch, môže byť pre mnohé štáty vzorom. Smutné 55. výročie Viedenskej arbitráže je mementom, ktoré by malo chrániť pokojný kooperatívny život národov v stredoeurópskom priestore. Je mementom proti porušovaniu územnej integrity štátov, proti novodobému revanšizmu, etnickým čistkám a iredente. To všetko priniesla južnému Slovensku Viedenská arbitráž. Uchovajme si toto memento ako živý korektív voči národnému sebectvu.

Bratislava 7. október 1993