V Y H L Á S E N I E

Národnej rady Slovenskej republiky


o členstve Slovenskej republiky v Rade Európy 

a prevzatí záväzkov z medzinárodných zmlúv

Schválené Národnou radou Slovenskej republiky
uznesením z 3. decembra 1992 číslo 85

Dňa 21. februára 1991 bola Česká a Slovenská Federatívna Republika prijatá za plnoprávneho člena Rady Európy ako jeden z prvých štátov strednej a východnej Európy. Právom bola táto významná skutočnosť chápaná ako ocenenie systémových, hlbokých a rýchlych spoločenských zmien, ktoré smerujú k vytvoreniu pevného demokratického poriadku a právneho štátu v našej krajine.

Česká a Slovenská Federatívna Republika sa stala zmluvnou stranou mnohých medzinárodných dokumentov Rady Európy, ktoré ustanovujú európske štandardy ľudských práv a základných slobôd a európske normy spolupráce v ďalších oblastiach. Česká a Slovenská Federatívna Republika taktiež prijala obligatórnu jurisdikciu Európskeho súdu pre ľudské práva.

Národná rada Slovenskej republiky sa cíti byť viazaná Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd a všetkými medzinárodnými zmluvami a dokumentmi, ktoré ju menia, alebo dopĺňajú, ako i Európskym dohovorom o potlačovaní terorizmu.

Národná rada Slovenskej republiky preto považuje za účelné už teraz vyhlásiť, že Slovenská republika ako jeden z dvoch nástupníckych štátov Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky si praje byť riadnym členom Rady Európy. Slovenská republika plne rešpektuje princípy pluralitnej demokracie, právneho štátu, ľudských práv a slobôd, občianskych práv, sociálnych práv a práv národnostných menšín a etnických skupín; rozhodne odsudzuje akékoľvek prejavy rasovej a náboženskej neznášanlivosti.

Vyjadruje pripravenosť plniť záväzky, ktoré vyplývajú zo štatútu Rady Európy, a prispievať k naplňovaniu cieľov Rady Európy.

Bez ohľadu na otázky členstva Slovenskej republiky v Rade Európy po 1. januári 1993 je Národná rada Slovenskej republiky presvedčená, že je i v záujme spoločenstva európskych národov, aby bola zachovaná a posilňovaná dosiahnutá úroveň ochrany ľudských práv obyvateľov Slovenskej republiky, tak z hľadiska platných medzinárodnoprávnych noriem, ako aj ich medzinárodnej kontroly príslušnými mechanizmami.

V súlade s platnými normami medzinárodného práva a v rozsahu ním ustanovenom sa Slovenská republika bude považovať s účinnosťou od 1. januára 1993, t. j. odo dňa rozdelenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, za zmluvnú stranu medzinárodných dokumentov otvorených pre nečlenské štáty Rady Európy, ktorých zmluvnou stranou bola k tomuto dňu Česká a Slovenská Federatívna Republika, a to vrátane výhrad a vyhlásení k ich ustanoveniam, urobeným Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou.

Slovenská republika bude taktiež považovať podpisy medzinárodných zmlúv, urobených Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou do 31. decembra 1992, za urobené Slovenskou republikou s tým, že tie zmluvy, ktoré neprešli procesom ratifikácie, budú v súlade s Ústavou Slovenskej republiky ratifikované.

Bratislava 3. december 1992