V  Y H L Á S E N I E
Národnej rady Slovenskej republiky

k parlamentom a národom sveta

 

Schválené Národnou radou Slovenskej republiky
uznesením z 3. decembra 1992 číslo 86

Slovenská republika sa 1. januárom 1993 stane ako jeden z dvoch nástupníckych štátov Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky samostatným, zvrchovaným a nezávislým štátom.

Slovenská republika ako zvrchovaný, plnoprávny člen medzinárodného spoločenstva štátov bude vo svojej vnútornej i zahraničnej politike vychádzať z rovnakých hodnôt, aké zastávajú ostatné demokratické štáty, ktorými sú bezvýhradná úcta k ľudským právam a základným slobodám, zásady pluralitnej demokracie a právneho štátu, ktorých dôsledné naplňovanie tvorí základ slobody, spravodlivosti a mieru.

Slovenská republika sa bude riadiť v medzinárodných vzťahoch pravidlami medzinárodného práva, ako aj cieľmi a zásadami zakotvenými v Charte OSN, Záverečnom akte Helsinskej konferencie, Parížskej Charte pre novú Európu a ďalších dokumentoch KBSE.

Slovenská republika ako jeden z právnych nástupcov zakladajúceho člena OSN vyjadruje svoju vôľu a pripravenosť stať sa riadnym členom tejto univerzálnej medzinárodnej organizácie. Slovenská republika potvrdzuje všetky záväzky voči OSN, ktorých nositeľom bola do 31. decembra 1992 Česká a Slovenská Federatívna Republika. Vyjadruje svoje odhodlanie plnohodnotne sa zapojiť do jej činnosti, ako aj činnosti jej odborných organizácií a prispieť tak k naplneniu všetkých cieľov a zásad OSN v záujme upevnenia mieru a bezpečnosti a k plneniu úloh OSN vo všetkých oblastiach jej činnosti.

Slovenská republika bude pomáhať rozvoju spolupráce v Európe s cieľom vytvoriť účinný celoeurópsky bezpečnostný systém a prispievať k ďalšiemu rozvoju procesu európskej integrácie.

Slovenská republika má záujem urýchlene sa stať členom Rady Európy a stať sa po Českej a Slovenskej Federatívnej Republike zmluvnou stranou Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a všetkých zmluvných dokumentov, ktoré ho dopĺňajú, vrátane vyhlásení prijímajúcich práva jednotlivcov podávať sťažnosti na porušovanie ľudských práv Európskej komisii a Európskemu súdu pre ľudské práva.

Slovenská republika bude dôsledne plniť záväzky týkajúce sa nešírenia jadrových zbraní, zníženia ozbrojených síl a výzbroje na úroveň dostatočnú na svoju obranu a bude sa zasadzovať za posilnenie dôvery a stability na mnohostrannom i dvojstrannom základe.

Slovenská republika bude rešpektovať práva a plniť záväzky týkajúce sa národnostných menšín a etnických skupín v súlade s normami medzinárodného práva, medzinárodnými štandardmi, ako aj záväzkami prijatými na pôde KBSE.

Slovenská republika bude vytvárať politické, ekonomické, zmluvné a legislatívne podmienky na postupné zapojovanie a budúce členstvo v hlavných európskych hospodárskych, politických a obranných organizáciách. Potvrdzuje záväzky dohodnuté Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou v Európskej dohode o pridružení a má záujem o jej rýchle prevedenie na Slovenskú republiku.

Slovenská republika sa bude usilovať o začlenenie do medzinárodných obchodných vzťahov a svetovej ekonomiky a urýchlene stať sa členom v organizáciách GATT, v Medzinárodnom menovom fonde, Svetovej banke a Európskej banke pre obnovu a rozvoj a o ďalšiu spoluprácu s nimi.

V súlade s platnými normami medzinárodného práva a v rozsahu ním ustanovenom sa Slovenská republika ako jeden z dvoch nástupníckych štátov Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky bude považovať s účinnosťou od 1. januára 1993 za viazanú mnohostrannými i dvojstrannými zmluvami a dokumentmi, ktorých stranou bola k tomuto dňu Česká a Slovenská Federatívna Republika.

Podľa príslušného ústavného zákona a Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o delení majetku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky Slovenská republika prevezme svoj podiel na finančných záväzkoch Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky voči tretím štátom a medzinárodným organizáciám. Všetky otázky spojené s právnym nástupníctvom bude sa Slovenská republika usilovať riešiť dohodou s Českou republikou.

Slovenská republika je pripravená nadviazať s druhými štátmi diplomatické styky a rozvíjať s nimi vzťahy na zásadách zvrchovanej rovnosti, nezasahovania do vnútorných záležitostí, rešpektovania územia, politickej nezávislosti a neporušiteľnosti štátnych hraníc.

Osobitnú pozornosť bude Slovenská republika venovať vzťahom s Českou republikou. Bude sa usilovať o takú mieru spolupráce a koordináciu vzájomných vzťahov, ktorá zabezpečí zachovanie tých väzieb medzi oboma štátmi, ktoré slúžia na prospech ich občanov.

Národná rada Slovenskej republiky sa obracia na parlamenty a národy sveta v nádeji, že tieto podporia vstup Slovenskej republiky do medzinárodného spoločenstva ako rovnoprávneho partnera, prispejú k vytvoreniu všetkých podmienok na to, aby Slovenská republika mohla v plnom rozsahu plniť tieto svoje ciele a predsavzatia.

Bratislava 3. december 1992